Download  Print this page

Suomi - Bosch easyhedgecut 12-35 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1685-006.book Page 88 Wednesday, September 21, 2016 3:33 PM

88 | Suomi

Kundeservice og rådgivning ved bruk
www.bosch-garden.com
Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt på elektro-
verktøyets typeskilt.
Norsk
Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski
Tel.: 64 87 89 50
Faks: 64 87 89 55
Transport
Li-ion-batteriene i verktøyet underligger kravene for farlig
gods. Batteriene kan transporteres på veier av brukeren uten
ytterligere krav.
Ved forsendelse gjennom tredje personer (f. eks.: lufttran-
sport eller spedisjon) må det oppfylles spesielle krav til em-
ballasje og merking. Du må da konsultere en ekspert for farlig
gods ved forberedelse av forsendelsen.
Send batterier kun hvis huset ikke er skadet. Lim igjen de åp-
ne kontaktene og pakk batteriet slik at det ikke beveger seg i
emballasjen.
Ta også hensyn til eventuelle videreførende nasjonale for-
skrifter.
Deponering
Hageredskaper, ladeapparater og batterier må ikke kastes i
vanlig søppel!
Kun for EU-land:
Iht. det europeiske direktivet 2012/19/EU
om gamle elektriske og elektroniske maski-
ner og iht. det europeiske direktivet
2006/66/EF må defekte eller oppbrukte
batterier/oppladbare batterier samles inn
adskilt og leveres inn til en miljøvennlig resir-
kulering.
Batterier/oppladbare batterier:
Li-Ion:
Ta hensyn til informasjonene i avsnittet
«Transport».
Rett til endringer forbeholdes.
F 016 L81 560 | (21.9.16)
Suomi
Turvallisuusohjeita
Kuvatunnusten selitys
Lue käyttöohje huolellisesti.
Suojaa sähkötyökalu sateelta.
Poista akku ennen kuin suoritat puutarhalaittee-
seen kohdistuvia säätö- tai puhdistustöitä tai kun
puutarhalaite jää pidemmäksi aikaa ilman valvon-
taa.
Sähkötyökalujen yleiset turvallisuusohjeet
Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet.
VAROITUS
Turvallisuusohjeiden noudattamisen
laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta
varten.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite "sähkötyökalu" käsittää
verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (verkkojohdolla) ja akku-
käyttöisiä sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).
Työpaikan turvallisuus
 Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet voi-
vat johtaa tapaturmiin.
 Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdysalttiissa ym-
päristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai pölyä.
Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat sytyt-
tää pölyn tai höyryt.
 Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttä-
essäsi. Voit menettää laitteesi hallinnan huomiosi suun-
tautuessa muualle.
Sähköturvallisuus
 Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä
mitään pistorasia-adaptereita maadoitettujen sähkö-
työkalujen kanssa. Alkuperäisessä kunnossa olevat pisto-
tulpat ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
 Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten put-
kia, pattereita, liesiä tai jääkaappeja. Sähköiskun vaara
kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
 Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai kosteudel-
le. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään kasvattaa
sähköiskun riskiä.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading