Download  Print this page

Slovensky - Bosch easyhedgecut 12-35 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1685-006.book Page 131 Wednesday, September 21, 2016 3:33 PM
Příznaky
Možná příčina
Ukazatel nabíjení
Síťová zástrčka nabíječky není (správně)
akumulátoru nesvítí
zastrčena
Zásuvka, síťový kabel nebo nabíječka mají
poruchu
Zákaznická a poradenská služba
www.bosch-garden.com
Při všech dotazech a objednávkách náhradních dílů nezbytně
prosím uvádějte 10-místné objednací číslo podle typového
štítku elektronářadí.
Czech Republic
Robert Bosch odbytová s.r.o.
Bosch Service Center PT
K Vápence 1621/16
692 01 Mikulov
Na www.bosch-pt.cz si si můžete objednat opravu Vašeho
stroje nebo náhradní díly online.
Tel.: 519 305700
Fax: 519 305705
E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com
www.bosch.cz
Přeprava
Obsažené lithium-iontové akumulátory podléhají
požadavkům zákona o nebezpečných nákladech. Tyto
akumulátory mohou být bez dalších podmínek přepravovány
uživatelem po silnici.
Při zasílání prostřednictvím třetí osoby (např.: letecká
přeprava nebo spedice) je třeba brát zřetel na zvláštní
požadavky na balení a označení. Zde musí být při přípravě
zásilky nezbytně přizván expert na nebezpečné náklady.
Akumulátory zasílejte pouze tehdy, pokud je těleso
nepoškozené. Otevřené kontakty přelepte lepicí páskou a
akumulátor zabalte tak, aby se v obalu nemohl pohybovat.
Dbejte prosím i případných navazujících národních předpisů.
Zpracování odpadů
Nevyhazujte zahradní nářadí, nabíječky a
akumulátory/baterie do domovního odpadu!
Pouze pro země EU:
Podle evropské směrnice 2012/19/EU
musejí být neupotřebitelná elektrická a
elektronická zařízení a podle evropské
směrnice 2006/66/ES vadné nebo
opotřebované akumulátory/baterie
rozebrané shromážděny a dodány k
opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.
Bosch Power Tools
Náprava
Síťovou zástrčku (zcela) zastrčte do zásuvky
Zkontrolujte síťové napětí, nabíječku příp.
nechte zkontrolovat autorizovaným servisním
střediskem pro elektronářadí Bosch
Akumulátory/baterie:
Li-ion:
Dbejte prosím upozornění v odstavci
„Přeprava".
Změny vyhrazeny.

Slovensky

Bezpečnostné pokyny
Vysvetlenie obrázkových symbolov
Pozorne si prečítajte tento Návod na používanie.
Chráňte ručné elektrické náradie pred dažďom.
Akumulátor vyberajte vždy ešte predtým, ako
budete vykonávať nastavovanie alebo čistenie
náradia, alebo keď chcete nechať záhradnícke
náradie určitý čas bez dozoru.
Všeobecné výstražné upozornenia a
bezpečnostné pokyny
Prečítajte si všetky Výstražné upozornenia
POZOR
a bezpečnostné pokyny. Zanedbanie
dodržiavania Výstražných upozornení a pokynov uvedených v
nasledujúcom texte môže mať za následok zásah elektrickým
prúdom, spôsobiť požiar a/alebo ťažké poranenie.
Tieto Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny
starostlivo uschovajte na budúce použitie.
Pojem „ručné elektrické náradie" používaný v nasledujúcom
texte sa vzťahuje na ručné elektrické náradie napájané zo
siete (s prívodnou šnúrou) a na ručné elektrické náradie
napájané akumulátorovou batériou (bez prívodnej šnúry).
Bezpečnosť na pracovisku
 Pracovisko vždy udržiavajte čisté a dobre osvetlené.
Neporiadok a neosvetlené priestory pracoviska môžu mať
za následok pracovné úrazy.
Slovensky | 131
F 016 L81 560 | (21.9.16)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading