Download  Print this page

Lietuviškai - Bosch easyhedgecut 12-35 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1685-006.book Page 248 Wednesday, September 21, 2016 3:33 PM
248 | Lietuviškai
Klientu konsultāciju dienests un
konsultācijas par lietošanu
www.bosch-garden.com
Pieprasot konsultācijas un pasūtot rezerves daļas, noteikti
paziņojiet 10 zīmju izstrādājuma numuru, kas atrodams uz
elektroinstrumenta marķējuma plāksnītes.
Latvijas Republika
Robert Bosch SIA
Bosch elektroinstrumentu servisa centrs
Mūkusalas ielā 97
LV-1004 Rīga
Tālr.: 67146262
Telefakss: 67146263
E-pasts: service-pt@lv.bosch.com
Transportēšana
Uz izstrādājumam pievienotajiem litija-jonu akumulatoriem
attiecas noteikumi par bīstamo kravu pārvadāšanu. Lietotājs
var transportēt akumulatorus ielu transporta plūsmā bez
papildu nosacījumiem.
Pārsūtot tos ar trešo personu starpniecību (piemēram, ar
gaisa transporta vai citu transporta aģentūru starpniecību),
jāievēro īpaši sūtījuma iesaiņošanas un marķēšanas
noteikumi. Tāpēc sūtījumu sagatavošanas laikā jāpieaicina
kravu pārvadāšanas speciālists.
Pārsūtiet akumulatoru tikai tad, ja tā korpuss nav bojāts.
Aizlīmējiet vaļējos akumulatora kontaktus un iesaiņojiet
akumulatoru tā, lai tas iesaiņojumā nepārvietotos.
Lūdzam ievērot arī ar akumulatoru pārsūtīšanu saistītos
nacionālos noteikumus, ja tādi pastāv.
Atbrīvošanās no nolietotajiem
izstrādājumiem
Neizmetiet dārza instrumentus, uzlādes ierīces un
akumulatorus vai baterijas sadzīves atkritumu tvertnē!
Tikai ES valstīm
Atbilstoši Eiropas Savienības direktīvai
2012/19/ES, lietošanai nederīgās
elektriskās un elektroniskās ierīces, kā arī,
atbilstoši direktīvai 2006/66/EK, bojātie vai
nolietotie akumulatori un baterijas jāsavāc
atsevišķi un jānogādā otrreizējai pārstrādei
apkārtējai videi nekaitīgā veidā.
Akumulatori un baterijas
Litija-jonu akumulatori
Lūdzam ievērot norādījumus, kas sniegti
sadaļā „Transportēšana".
Tiesības uz izmaiņām tiek saglabātas.
F 016 L81 560 | (21.9.16)
Lietuviškai
Saugos nuorodos
Pavaizduotų simbolių paaiškinimas
Atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją.
Saugokite elektrinį įrankį nuo lietaus.
Prieš pradėdami sodo priežiūros įrankio
reguliavimo ar valymo darbus arba jeigu sodo
priežiūros įrankį ilgesnį laiką paliksite be
priežiūros, iš jo išimkite akumuliatorių.
Bendrosios darbo su elektriniais įrankiais saugos
nuorodos
Perskaitykite visas šias saugos
nuorodas ir reikalavimus. Jei
nepaisysite žemiau pateiktų saugos nuorodų ir reikalavimų,
gali trenkti elektros smūgis, kilti gaisras ir galite sunkiai
susižaloti arba sužaloti kitus asmenis.
Išsaugokite šias saugos nuorodas ir reikalavimus, kad ir
ateityje galėtumėte jais pasinaudoti.
Toliau pateiktame tekste vartojama sąvoka „Elektrinis įrankis"
apibūdina įrankius, maitinamus iš elektros tinklo (su
maitinimo laidu), ir akumuliatorinius įrankius (be maitinimo
laido).
Darbo vietos saugumas
 Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta.
Netvarkinga arba blogai apšviesta darbo vieta gali tapti
nelaimingų atsitikimų priežastimi.
 Nedirbkite su elektriniu įrankiu aplinkoje, kurioje yra
degių skysčių, dujų ar dulkių. Elektriniai įrankiai gali
kibirkščiuoti, o nuo kibirkščių dulkės arba susikaupę garai
gali užsidegti.
 Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite šalia būti
žiūrovams, vaikams ir lankytojams. Nukreipę dėmesį į
kitus asmenis galite nebesuvaldyti prietaiso.
Elektrosauga
 Elektrinio įrankio maitinimo laido kištukas turi atitikti
tinklo kištukinio lizdo tipą. Kištuko jokiu būdu negali-
ma modifikuoti. Nenaudokite kištuko adapterių su
įžemintais elektriniais įrankiais. Originalūs kištukai, tiks-
liai tinkantys elektros tinklo kištukiniam lizdui, sumažina
elektros smūgio pavojų.
 Saugokitės, kad neprisiliestumėte prie įžemintų pa-
viršių, pvz., vamzdžių, šildytuvų, viryklių ar šaldytuvų.
Kai jūsų kūnas yra įžemintas, padidėja elektros smūgio ri-
zika.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading