Download  Print this page

Tekniska Data - Bosch easyhedgecut 12-35 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1685-006.book Page 76 Wednesday, September 21, 2016 3:33 PM
76 | Svenska
kvalificerad fackman och endast med originalreserv-
delar. Skadade laddare, ledningar eller stickkontakter
ökar risken för elektrisk stöt.
 Använd inte laddaren på lättantändligt underlag (t. ex.
papper, textilier mm) resp. i brännbar omgivning. Vid
laddningen värms laddaren upp vilket kan medföra brand-
risk.
 Täck inte över laddarens ventilationsöppningar. Ladda-
ren kan i annat fall överhettas och fungerar då inte längre
korrekt.
Service
 Ta bort batterierna innan inställnings- eller rengörings-
arbeten utförs på trädgårdsredskapet eller när träd-
gårdsredskapet är utan uppsikt en längre tid.Använd
alltid trädgårdshandskar när åtgärder krävs i närheten av
skarpa knivar.
 Kontrollera trädgårdsredskapet och byt av säkerhetsskäl
ut förslitna och skadade delar.
 Smörj knivsvärdet med servicespray innan trädgårdsred-
skapet lagras.
 Granska att alla muttrar, bultar och skruvar sitter stadigt
fast; detta garanterar att trädgårdsredskapets tillförlitlig-
het upprätthålls.
 Kontrollera att reservdelarna är av Bosch-fabrikat.
 Smörj knivsvärdet med servicespray innan du använ-
der trädgårdsredskapet.
Symboler
Symbolerna nedan är viktiga för att kunna läsa och förstå
bruksanvisningen. Lägg symbolerna och deras betydelse på
minnet. Korrekt tolkning av symbolerna hjälper till att bättre
och säkrare använda elverktyget.

Tekniska data

Sladdlös häcksax
Produktnummer
Slagfrekvens på tomgång
Snittlängd
Knivavstånd
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014
Serienummer
Batteri
Produktnummer
Märkspänning
Kapacitet
Antal battericeller
F 016 L81 560 | (21.9.16)
Symbol
Betydelse
Bär skyddshandskar
Använd skyddsglasögon.
Rörelseriktning
Inkoppling
Urkoppling
Tillåten hantering
Förbjuden handling
Tillbehör
Ändamålsenlig användning
Trädgårdsredskapet är avsett för klippning och formning av
häckar och buskar i trädgårdar.
EasyHedgeCut 12-35
EasyHedgeCut 12-350
EasyHedgeCut 12-351
3 600 H49 B..
-1
min
2400
mm
350
mm
15
kg
1,9
För serienummer se (typskylt) på trädgårdsredskapet
Li-jon
1 607 A35 05E
V
12
Ah
1,5
3
EasyHedgeCut 12-45
EasyHedgeCut 12-450
3 600 H49 A..
2400
450
15
2,0
Li-jon
1 607 A35 05E
12
1,5
3
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading