Download  Print this page

Latviešu - Bosch easyhedgecut 12-35 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1685-006.book Page 239 Wednesday, September 21, 2016 3:33 PM
Tunnused
Võimalik põhjus
Aku laadimisnäit ei põle
Akulaadija pistik ei ole (korrektselt) pistiku-
pessa ühendatud
Pistikupesa, toitejuhe või akulaadija on
defektne
Klienditeenindus ja müügijärgne
nõustamine
www.bosch-garden.com
Järelepärimiste esitamisel ja tagavaraosade tellimisel
näidake kindlasti ära seadme andmesildil olev 10-kohaline
tootenumber.
Eesti Vabariik
Mercantile Group AS
Boschi elektriliste käsitööriistade remont ja hooldus
Pärnu mnt. 549
76401 Saue vald, Laagri
Tel.: 6549 568
Faks: 679 1129
Transport
Komplektis sisalduvate liitium-ioon-akude suhtes
kohaldatakse ohtlike ainete vedu reguleerivaid nõudeid.
Akude puhul on lubatud kasutajapoolne piiranguteta
maanteevedu.
Kolmandate isikute teostatava veo korral (nt õhuvedu või
ekspedeerimine) tuleb järgida pakendi ja tähistuse osas
kehtivaid erinõudeid. Sellisel juhul peab pakendi
ettevalmistamisel alati osalema ohtlike ainete veo ekspert.
Aku vedu on lubatud vaid siis, kui aku korpus on vigastusteta.
Katke lahtised kontaktid teibiga ja pakkige aku nii, et see
pakendis ei liiguks.
Järgige ka võimalikke täiendavaid siseriiklikke nõudeid.
Kasutuskõlbmatuks muutunud
seadmete käitlus
Ärge käidelge aiatööriistu, akulaadijaid ja akusid/patareisid
koos olmejäätmetega!
Üksnes EL liikmesriikidele:
Vastavalt Euroopa Liidu direktiivile
2012/19/EL elektri- ja
elektroonikaseadmete jäätmete kohta ja
vastavalt direktiivile 2006/66/EÜ tuleb
defektsed või kasutusressursi ammendanud
aiatööriistad ning akud/patareid eraldi
kokku koguda ja keskkonnasäästlikult korduskasutada.
Bosch Power Tools
Kõrvaldamine
Ühendage pistik (korrektselt) pistikupessa
Kontrollige võrgupinget, vajaduse korral
toimetage akulaadija Boschi elektriliste
tööriistade volitatud parandustöökotta
Akud/patareid:
Li-Ion:
Järgige juhiseid, mis on toodud punktis
„Transport".
Tootja jätab endale õiguse muudatuste tegemiseks.
Latviešu
Drošības noteikumi
Simbolu skaidrojums
Izlasiet šo lietošanas pamācību.
Sargājiet elektroinstrumentu no lietus.
Izņemiet no dārza instrumenta akumulatoru pirms
tā regulēšanas vai tīrīšanas, kā arī tad, ja dārza
instruments uz ilgāku laiku tiek atstāts bez
uzraudzības.
Vispārējie drošības noteikumi darbam ar
elektroinstrumentiem
Uzmanīgi izlasiet visus drošības
BRIDINAJUMS
noteikumus. Šeit sniegto drošības
noteikumu un norādījumu neievērošana var izraisīt
aizdegšanos un būt par cēloni elektriskajam triecienam vai
nopietnam savainojumam.
Pēc izlasīšanas uzglabājiet šos noteikumus turpmākai
izmantošanai.
Turpmākajā izklāstā lietotais apzīmējums
„elektroinstruments" attiecas gan uz tīkla
elektroinstrumentiem (ar elektrokabeli), gan arī uz
akumulatora elektroinstrumentiem (bez elektrokabeļa).
Drošība darba vietā
 Sekojiet, lai darba vieta būtu tīra un sakārtota.
Nekārtīgā darba vietā un sliktā apgaismojumā var viegli
notikt nelaimes gadījums.
Latviešu | 239
F 016 L81 560 | (21.9.16)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading