Download  Print this page

Svenska - Bosch easyhedgecut 12-35 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1685-006.book Page 73 Wednesday, September 21, 2016 3:33 PM

Svenska

Säkerhetsanvisningar
Förklaring till bildsymbolerna
Läs noga igenom bruksanvisningen.
Skydda elverktyget mot regn.
Ta bort batterierna innan inställnings- eller rengö-
ringsarbeten utförs på trädgårdsredskapet eller
när trädgårdsredskapet är utan uppsikt en längre
tid.
Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg
Läs noga igenom alla säkerhetsanvis-
VARNING
ningar och instruktioner. Fel som uppstår
till följd av att säkerhetsanvisningarna och instruktionerna
inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga person-
skador.
Förvara alla varningar och anvisningar för framtida bruk.
Nedan använt begrepp "Elverktyg" hänför sig till nätdrivna
elverktyg (med nätsladd) och till batteridrivna elverktyg
(sladdlösa).
Arbetsplatssäkerhet
 Håll arbetsplatsen ren och välbelyst. Oordning på
arbetsplatsen och dåligt belyst arbetsområde kan leda till
olyckor.
 Använd inte elverktyget i explosionsfarlig omgivning
med brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktygen
alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
 Håll under arbetet med elverktyget barn och obehöriga
personer på betryggande avstånd. Om du störs av obe-
höriga personer kan du förlora kontrollen över elverktyget.
Elektrisk säkerhet
 Elverktygets stickpropp måste passa till vägguttaget.
Stickproppen får absolut inte förändras. Använd inte
adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade
elverktyg. Oförändrade stickproppar och passande vägg-
uttag reducerar risken för elstöt.
 Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex. rör,
värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större
risk för elstöt om din kropp är jordad.
 Skydda elverktyget mot regn och väta. Tränger vatten in
i ett elverktyg ökar risken för elstöt.
 Missbruka inte nätsladden och använd den inte för att
bära eller hänga upp elverktyget och inte heller för att
dra stickproppen ur vägguttaget. Håll nätsladden på
avstånd från värme, olja, skarpa kanter och rörliga
maskindelar. Skadade eller tilltrasslade ledningar ökar
risken för elstöt.
Bosch Power Tools
 När du arbetar med ett elverktyg utomhus använd
endast förlängningssladdar som är avsedda för utom-
husbruk. Om en lämplig förlängningssladd för utomhus-
bruk används minskar risken för elstöt.
 Använd ett felströmsskydd om det inte är möjligt att
undvika elverktygets användning i fuktig miljö. Fel-
strömsskyddet minskar risken för elstöt.
Personsäkerhet
 Var uppmärksam, kontrollera vad du gör och använd
elverktyget med förnuft. Använd inte elverktyg när du
är trött eller om du är påverkad av droger, alkohol eller
mediciner. Under användning av elverktyg kan även en
kort ouppmärksamhet leda till allvarliga kroppsskador.
 Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglas-
ögon. Användning av personlig skyddsutrustning som
t.ex. dammfiltermask, halkfria säkerhetsskor, skydds-
hjälm och hörselskydd reducerar alltefter elverktygets typ
och användning risken för kroppsskada.
 Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrollera att
elverktyget är frånkopplat innan du ansluter stickprop-
pen till vägguttaget och/eller ansluter/tar bort batte-
riet, tar upp eller bär elverktyget. Om du bär elverktyget
med fingret på strömställaren eller ansluter påkopplat
elverktyg till nätströmmen kan olycka uppstå.
 Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan
du kopplar på elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en
roterande komponent kan medföra kroppsskada.
 Undvik onormala kroppsställningar. Se till att du står
stadigt och håller balansen. I detta fall kan du lättare kon-
trollera elverktyget i oväntade situationer.
 Bär lämpliga arbetskläder. Bär inte löst hängande klä-
der eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna
på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder,
långt hår och smycken kan dras in av roterande delar.
 När elverktyg används med dammutsugnings- och -upp-
samlingsutrustning, se till att dessa är rätt monterade
och används på korrekt sätt. Användning av damm-
utsugning minskar de risker damm orsakar.
Korrekt användning och hantering av elverktyg
 Överbelasta inte elverktyget. Använd för aktuellt
arbete avsett elverktyg. Med ett lämpligt elverktyg kan
du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
 Ett elverktyg med defekt strömställare får inte längre
användas. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är
farligt och måste repareras.
 Dra stickproppen ur vägguttaget och/eller ta bort bat-
teriet innan inställningar utförs, tillbehörsdelar byts ut
eller elverktyget lagras. Denna skyddsåtgärd förhindrar
oavsiktlig inkoppling av elverktyget.
 Förvara elverktygen oåtkomliga för barn. Låt elverkty-
get inte användas av personer som inte är förtrogna
med dess användning eller inte läst denna anvisning.
Elverktygen är farliga om de används av oerfarna personer.
Svenska | 73
F 016 L81 560 | (21.9.16)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading