Download  Print this page

Nederlands - Bosch easyhedgecut 12-35 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1685-006.book Page 56 Wednesday, September 21, 2016 3:33 PM

56 | Nederlands

Solo per i Paesi della CE:
Conformemente alla direttiva europea
2012/19/UE le apparecchiature elettriche
ed elettroniche diventate inservibili e, in ba-
se alla direttiva europea 2006/66/CE, le
batterie ricaricabili/batterie difettose o con-
sumate devono essere raccolte separata-
mente ed essere inviate ad una riutilizzazione ecologica.
Per le batterie ricaricabili/le batterie non funzionanti rivolger-
si al Consorzio:
Italia
Ecoelit
Viale Misurata 32
20146 Milano
Tel.: +39 02 / 4 23 68 63
Fax: +39 02 / 48 95 18 93
Svizzera
Batrec AG
3752 Wimmis BE
Batterie ricaricabili/Batterie:
Ioni di litio:
Osservare le istruzioni riportate nel para-
grafo «Trasporto».
Con ogni riserva di modifiche tecniche.
Nederlands
Veiligheidsvoorschriften
Verklaring van de pictogrammen
Lees de gebruiksaanwijzing door.
Bescherm het elektrische gereedschap tegen de
regen.
Verwijder de accu uit het tuingereedschap vóór
instel- of reinigingswerkzaamheden aan het ge-
reedschap of wanneer het enige tijd onbeheerd
blijft.
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elek-
trische gereedschappen
Lees alle veiligheidswaar-
WAARSCHUWING
schuwingen en alle voor-
schriften. Als de waarschuwingen en voorschriften niet
worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of
ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toe-
komstig gebruik.
F 016 L81 560 | (21.9.16)
Het in de waarschuwingen gebruikte begrip „elektrisch ge-
reedschap" heeft betrekking op elektrische gereedschappen
voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektri-
sche gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder net-
snoer).
Veiligheid van de werkomgeving
 Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Een
rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongeval-
len leiden.
 Werk met het elektrische gereedschap niet in een om-
geving met explosiegevaar waarin zich brandbare
vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof be-
vinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken
die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
 Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik
van het elektrische gereedschap uit de buurt. Wanneer
u wordt afgeleid, kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.
Elektrische veiligheid
 De aansluitstekker van het elektrische gereedschap
moet in het stopcontact passen. De stekker mag in
geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapter-
stekkers in combinatie met geaarde elektrische ge-
reedschappen. Onveranderde stekkers en passende
stopcontacten beperken het risico van een elektrische
schok.
 Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde op-
pervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico
door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
 Houd het gereedschap uit de buurt van regen en vocht.
Het binnendringen van water in het elektrische gereed-
schap vergroot het risico van een elektrische schok.
 Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het
elektrische gereedschap te dragen of op te hangen of
om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de
kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en be-
wegende gereedschapdelen. Beschadigde of in de war
geraakte kabels vergroten het risico van een elektrische
schok.
 Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap
werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die
voor gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd. Het gebruik
van een voor gebruik buitenshuis geschikte verlengkabel
beperkt het risico van een elektrische schok.
 Als het gebruik van het elektrische gereedschap in een
vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een aard-
lekschakelaar te gebruiken. Het gebruik van een aardlek-
schakelaar vermindert het risico van een elektrische
schok.
Veiligheid van personen
 Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand
te werk bij het gebruik van het elektrische gereed-
schap. Gebruik geen elektrisch gereedschap wanneer
u moe bent of onder invloed staat van drugs, alcohol of
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading