Download  Print this page

Norsk - Bosch easyhedgecut 12-35 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1685-006.book Page 80 Wednesday, September 21, 2016 3:33 PM

80 | Norsk

Symptom
Möjlig orsak
Knivarna rör sig långsamt
Batterimodulen är urladdad
eller antiblockeringsme-
kanismen fungerar inte
Batteriet har varit lagrat vid otillåten tempera-
tur
Laddningsindikeringen
Laddarens stickpropp är inte (korrekt) kopplad Anslut stickproppen korrekt i vägguttaget
lyser inte
Vägguttaget, nätsladden eller laddaren är
defekt
Kundtjänst och användarrådgivning
www.bosch-garden.com
Ange alltid vid förfrågningar och reservdelsbeställningar det
10-siffriga produktnumret som finns på elverktygets typskylt.
Svenska
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Danmark
Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691
Transport
De litiumjonbatterier som ingår är underkastade kraven för
farligt gods. Användaren kan utan ytterligare förpliktelser
transportera batterierna på allmän väg.
Vid transport genom tredje person (t. ex. flygfrakt eller spedi-
tion) ska speciella villkor för förpackning och märkning beak-
tas. I detta fall bör vid förberedelse av transport en expert för
farligt gods konsulteras.
Batterier får försändas endast om höljet är oskadat. Tejpa
öppna kontakter och förpacka batteriet så att det inte kan
röras i förpackningen.
Beakta även tillämpliga nationella föreskrifter.
Avfallshantering
Släng inte trädgårdsredskap, laddare och inte heller batterier
i hushållsavfall!
Endast för EU-länder:
Enligt europeiska direktivet 2012/19/EU
måste obrukbara elektriska och elektroniska
apparater och enligt europeiska direktivet
2006/66/EG felaktiga eller förbrukade bat-
terier separat omhändertas och på miljövän-
ligt sätt lämnas in för återvinning.
Sekundär-/primärbatterier:
Li-jon:
Beakta anvisningarna i avsnittet "Trans-
port".
Ändringar förbehålles.
F 016 L81 560 | (21.9.16)
Åtgärd
Vid laddning av batterimodulen följ anvisning-
arna
Låt batteriet anta rumstemperatur (tillåten tem-
peratur mellan 0 och 45 °C)
Kontrollera nätspänningen, låt vid behov en
auktoriserad serviceverkstad för Bosch el-verk-
tyg kontrollera laddaren
Norsk
Sikkerhetsinformasjon
Forklaring av bildesymbolene
Les gjennom denne driftsinstruksen.
Beskytt elektroverktøyet mot regn.
Ta ut batteriet før du utfører innstillings- eller re-
parasjonsarbeider på hageredskapet eller hvis
hageredskapet står uten oppsyn en viss tid.
Generelle advarsler for elektroverktøy
Les gjennom alle advarslene og anvis-
ADVARSEL
ningene. Feil ved overholdelsen av ad-
varslene og nedenstående anvisninger kan medføre elektris-
ke støt, brann og/eller alvorlige skader.
Ta godt vare på alle advarslene og informasjonene.
Det nedenstående anvendte uttrykket «elektroverktøy» gjel-
der for strømdrevne elektroverktøy (med ledning) og batteri-
drevne elektroverktøy (uten ledning).
Sikkerhet på arbeidsplassen
 Hold arbeidsområdet rent og ryddig og sørg for bra be-
lysning. Rotete arbeidsområder eller arbeidsområder
uten lys kan føre til ulykker.
 Ikke arbeid med elektroverktøyet i eksplosjonsutsatte
omgivelser – der det befinner seg brennbare væsker,
gass eller støv. Elektroverktøy lager gnister som kan an-
tenne støv eller damper.
 Hold barn og andre personer unna når elektroverktøy-
et brukes. Hvis du blir forstyrret under arbeidet, kan du
miste kontrollen over elektroverktøyet.
Elektrisk sikkerhet
 Støpselet til elektroverktøyet må passe inn i stikkon-
takten. Støpselet må ikke forandres på noen som helst
måte. Ikke bruk adapterstøpsler sammen med jordede
elektroverktøy. Bruk av støpsler som ikke er forandret på
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading