Download  Print this page

Srpski - Bosch easyhedgecut 12-35 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1685-006.book Page 207 Wednesday, September 21, 2016 3:33 PM

Srpski

Uputstva o sigurnosti
Objašnjenja simbola sa slika
Pročitajte uputstvo za rad.
Zaštitite električni alat od kiše.
Izvadite akumulator pre nego što preduzmete
radove podešavanja ili čišćenja na baštenskom
uredjaju ili ako baštenski uredjaj ostane neko
vreme bez nadzora.
Opšta upozorenja za električne alate
Čitajte sva upozorenja i uputstva.
UPOZORENJE
Propusti kod pridržavanja upozo-
renja i uputstava mogu imati za posledicu električni udar,
požar i/ili teške povrede.
Čuvajte sva upozorenja i uputstva za budućnost.
Pojam upotrebljen u upozorenjima „električni alat" odnosi se
na električne alate sa radom na mreži (sa mrežnim kablom) i
na električne alate sa radom na akumulator (bez mrežnog
kabla).
Sigurnost na radnom mestu
 Držite Vaše radno područne čisto i dobro osvetljeno.
Nered ili neosvetljena radna područja mogu voditi
nesrećama.
 Ne radite sa električnim alatom u okolini ugroženoj
eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti,
gasovi ili prašine. Električni alati prave varnice koje mogu
zapaliti prašinu ili isparenja.
 Držite podalje decu i druge osobe za vreme korišćenja
električnog alata. Prilikom rada možete izgubiti kontrolu
nad aparatom.
Električna sigurnost
 Priključni utikač električnog alata mora odgovarati
utičnici. Utikač nesme nikako da se menja. Ne
upotrebljavajte adaptere utikača zajedno sa
električnim alatima zaštićenim uzemljenjem. Ne
promenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik
električnog udara.
 Izbegavajte kontakt telom sa uzemljenim površinama
kao cevi, grejanja, šporet i rashladni ormani. Postoji
povećani rizik od električnog udara ako je Vaše telo
uzemljeno.
 Držite aparat što dalje od kiše ili vlage. Prodor vode u
električni alat povećava rizik od električnog udara.
Bosch Power Tools
 Ne nosite električni alat za kabl, ne vešajte ga ili ne
izvlačite ga iz utičnice. Držite kabl dalje od vreline, ulja,
oštrih ivica ili delova aparata koji se pokreću. Oštećeni
ili uvrnuti kablovi povećavaju rizik električnog udara.
 Ako sa električnim alatom radite u prirodi,
upotrebljavajte samo produžne kablove koji su
pogodni za spoljnu upotrebu. Upotreba produžnog kabla
uzemljenog za spoljnu upotrebu smanjuje rizik od
električnog udara.
 Ako rad električnog alata ne može da se izbegne u
vlažnoj okolini, koristite prekidač strujne zaštite pri
kvaru. Upotreba prekidača strujne zaštite pri kvaru
smanjuje rizik od električnog udara.
Sigurnost osoblja
 Budite pažljivi, pazite na to, šta radite i idite razumno
na posao sa Vašim električnim alatom. Ne koristite
električni alat ako ste umorni ili pod uticajem droge,
alkohola ili lekova. Momenat nepažnje kod upotrebe elek-
tričnog alata može voditi ozbiljnim povredama.
 Nosite ličnu zaštitnu opremu i uvek zaštitne naočare.
Nošenje lične zaštitne opreme, kao maske za prašinu,
sigurnosne cipele koje ne kližu, zaštitni šlem ili zaštitu za
sluh, zavisno od vrste i upotrebe električnog alata,
smanjuju rizik od povreda.
 Izbegavajte nenamerno puštanje u rad. Uverite se da je
električni alat isključen, pre nego što ga priključite na
struju i/ili na akumulator, uzmete ga ili nosite. Ako
prilikom nošenja električnog alata držite prst na prekidaču
ili aparat uključen priključujete na struju, može ovo voditi
nesrećama.
 Uklonite alate za podešavanje ili ključeve za zavrtnje,
pre nego što uključite električni alat. Neki alat ili ključ
koji se nalazi u rotirajućem delu aparata, može voditi
nesrećama.
 Izbegavajte nenormalno držanje tela. Pobrinite se uvek
da stabilno stojite i održavajte u svako doba ravnotežu.
Na taj način možete bolje kontrolisati električni alat u
neočekivanim situacijama.
 Nosite pogodnu odeću. Ne nosite široku odeću ili nakit.
Držite kosu, odeću i rukavice dalje od pokretnih delova.
Opušteno odelo, dugu kosu ili nakit mogu zahvatiti
rotirajući delovi.
 Ako mogu da se montiraju uredjaji za usisavanje i
skupljanje prašine, uverite se da li su priključeni i
upotrebljeni kako treba. Upotreba usisavanja prašine
može smanjiti opasnosti od prašine.
Brižljiva upotreba i ophodjenje sa električnim
alatima
 Ne preopterećujte aparat. Upotrebljavajte za Vaš
posao električni alat odredjen za to. Sa odgovarajućim
električnim alatom radite bolje i sigurnije u navedenom
području rada.
 Ne koristite nikakav električni alat čiji je prekidač u
kvaru. Električni alat koji se ne može više uključiti ili
isključiti, je opasan i mora se popraviti.
Srpski | 207
F 016 L81 560 | (21.9.16)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading