Download Print this page

Hitachi CG 23EC (SL) Handling Instructions Manual page 59

Hide thumbs

Advertisement

ห า มติ ด เครื ่ อ งยนต โ ดยไม ม ี ฝ าครอบคลั ท ช แ ละท อ ประกอบ! มิ ฉ ะนั ้ น
คลั ท ช อ าจหลวมและก อ ให เ กิ ด การบาดเจ็ บ ได
T= สกรู ป รั บ แต ง รอบหมุ น เดิ น เบา
การปรั บ แต ง รอบหมุ น เดิ น เบา (T)
คํ า เตื อ น
เมื ่ อ หยุ ด เครื ่ อ งยนต อย า หมุ น สกรู ป รั บ ความเร็ ว รอบเดิ น เบา (T) ตาม
เข็ ม นาิ ก ามากจนเกิ น ไป มิ ฉ ะนั ้ น เมื ่ อ ติ ด เครื ่ อ งยนต ส ว นต อ สํ า หรั บ
ตั ด อาจหมุ น และก อ ให เ กิ ด การบาดเจ็ บ ได
อย า หมุ น สกรู ป รั บ ความเร็ ว รอบเดิ น เบา (T) ไม ว  า กรณี ใ ดก็ ต าม
นอกจากปรั บ เดิ น เบา
ติ ด เครื ่ อ งยนต ข ณะกํ า ลั ง ปรั บ เดิ น เบา
(1) หากเครื ่ อ งยนต ห ยุ ด ทํ า งานขณะปรั บ เดิ น เบา
ให ต ิ ด เครื ่ อ ง และค อ ยๆ หมุ น สกรู ป รั บ ความเร็ ว รอบเดิ น เบา (T) ตาม
เข็ ม นาิ ก าจนถึ ง ตํ า แหน ง ที ่ เ ครื ่ อ งยนต ห มุ น ได อ ย า งราบรื ่ น ในขณะ
เดี ย วกั น ตรวจสอบให แ น ใ จว า ส ว นต อ สํ า หรั บ ตั ด ไม ไ ด ห มุ น อยู 
(2) หากส ว นต อ สํ า หรั บ ตั ด หมุ น อยู  ข ณะปรั บ เดิ น เบา
ค อ ยๆ หมุ น สกรู ป รั บ ความเร็ ว รอบเดิ น เบา (T) ทวนเข็ ม นาิ ก าจนถึ ง
ตํ า แหน ง ที ่ ส  ว นต อ สํ า หรั บ ตั ด ไม ห มุ น ในขณะเดี ย วกั น ตรวจสอบให
แน ใ จว า เครื ่ อ งยนต ห มุ น อยู  อ ย า งราบรื ่ น
คํ า เตื อ น
หากส ว นต อ สํ า หรั บ ตั ด ยั ง คงหมุ น อยู  ห ลั ง จากปรั บ สกรู ป รั บ ความเร็ ว
รอบเดิ น เบา (T) ให ห ยุ ด เครื ่ อ งยนต ท ั น ที และหยุ ด การใช ง าน จากนั ้ น
ติ ด ต อ ศู น ย บ ริ ก ารที ่ ไ ด ร ั บ การรั บ รองจาก Hitachi ที ่ ใ กล ท ี ่ ส ุ ด
ไส ก รองอากาศ (รู ป ที ่ 29)
ต อ งทํ า ความสะอาดตั ว กรองอากาศ (27) ให ไ ม ม ี ฝ ุ  น หรื อ เศษ เพื ่ อ ป อ งกั น :
คาร บ ู เ รเตอร ไ ม ใ ห ท ํ า งานผิ ด ปกติ
ป ญ หาเมื ่ อ สตาร ท
เครื ่ อ งยนต ส ู ญ เสี ย กํ า ลั ง
ชิ ้ น ส ว นเครื ่ อ งยนต ส ึ ก หรอโดยไม จ ํ า เป น
สิ ้ น เปลื อ งน้ ํ า มั น ผิ ด ปกติ
ทํ า ความสะอาดไส ก รองน้ ํ า มั น ทุ ก วั น หรื อ บ อ ยขึ ้ น เมื ่ อ ใช ง านในบริ เ วณที ่ ม ี
ฝุ  น ผงมากเป น พิ เ ศษ
เป ด ฝาตั ว กรองอากาศ และนํ า ตั ว กรองอากาศออก (27) ทํ า ความสะอาด
ตรวจดู ใ ห ไ ส ก รองอากาศแห ง ก อ นจะประกอบอี ก ครั ้ ง
ไส ก รองอากาศที ่ ใ ช ง านไปนานพออาจล า งให ส ะอาดไม ไ ด จึ ง ต อ งเปลี ่ ย น
ใหม ต ามระยะ และเปลี ่ ย นไส ก รองอากาศที ่ ช ํ า รุ ด เสี ย ด ว ย
หมายเหตุ
เพื ่ อ ใส ฝ าตั ว กรองอากาศกลั บ เข า ไป แขวนมั น กั บ แท็ บ ด า นบน แล ว
ติ ด
ตั ว กรองเชื ้ อ เพลิ ง (รู ป ที ่ 30)
เอาตั ว กรองเชื ้ อ เพลิ ง (28) ออกจากถั ง เชื ้ อ เพลิ ง และเปลี ่ ย นหากสกปรก
หมายเหตุ
ตั ว กรองเชื ้ อ เพลิ ง ที ่ อ ุ ด ตั น (28) อาจขวางการจ า ยเชื ้ อ เพลิ ง และทํ า ให
เครื ่ อ งยนต ท ํ า งานผิ ด ปกติ
หั ว เที ย น (รู ป ที ่ 31)
สภาพของหั ว เที ย นรั บ ผลกระทบจาก:
การตั ้ ง ค า คาร บ ู เ รเตอร ท ี ่ ไ ม ถ ู ก ต อ ง
น้ ํ า มั น ที ่ ผ สมไม ด ี (มี น ้ ํ า มั น หล อ ลื ่ น ในน้ ํ า มั น เบนซิ น มากเกิ น ไป)
ไส ก รองอากาศที ่ ส กปรก
สภาพการใช ง านหนั ก (เช น ใช ง านเมื ่ อ อากาศเย็ น จั ด )
ป จ จั ย เหล า นี ้ ท ํ า ให เ กิ ด เขม า ที ่ ข ั ้ ว ของหั ว เที ย น
สตาร ท เครื ่ อ งยนต ไ ด ย าก ถ า เครื ่ อ งยนต ม ี ก ํ า ลั ง อ อ น ติ ด เครื ่ อ งได ย ากหรื อ
เดิ น เครื ่ อ งแย ๆ เมื ่ อ อยู  ใ นจั ง หวะเดิ น เบา ให ต รวจดู ห ั ว เที ย นก อ นอื ่ น
ถ า หั ว เที ย นสกปรก ทํ า ความสะอาดและตรวจดู ร ะยะห า งของเขี ้ ย วปรั บ แต ง
ใหม ห ากจํ า เป น ให ม ี ร ะยะที ่ ถ ู ก ต อ ง 0.6 มม. ควรเปลี ่ ย นหั ว เที ย นเมื ่ อ เดิ น
เครื ่ อ งไปประมาณ 100 ชั ่ ว โมงหรื อ เร็ ว กว า นั ้ น เมื ่ อ ขั ้ ว ไฟฟ า สึ ก หรอมาก
หมายเหตุ
ในบางพื ้ น ที ่
กฎหมายบั ง คั บ ให ใ ช ต ั ว ต า นทานกระแสไฟฟ า ของหั ว
เที ย น ในการหยุ ด การเริ ่ ม ต น หากเครื ่ อ งจั ก รมี ต ั ว ต า นทานกระแส
ไฟฟ า ของหั ว เที ย นติ ด มาด ว ย ให ใ ช ห ั ว เที ย นชนิ ด เดี ย วกั น มาแทน
เพลาสลิ ง (รู ป ที ่ ่ 32)
(CG23EC (SLB))
ควรนํ า เพลาสลิ ง ออกและหล อ ลื ่ น ด ว ยจาระบี ล ิ เ ธี ย มคุ ณ ภาพดี ท ุ ก ๆ
ชั ่ ว โมง ในการนํ า เพลาสลิ ง ออก ขั ้ น แรกเอาสกรู อ อก (29) คลายโบลท
(30)
และนํ า เคสคั ต เตอร อ อก
ทํ า ความสะอาดเพลาและใช จ าระบี ล ิ เ ธี ย มเคลื อ บให ท ั ่ ว
เข า ไปในท อ เพลาขั บ หมุ น จนเพลาตกเข า ที ่ แ ล ว ติ ด ตั ้ ง เคสคั ต เตอร ติ ด ตั ้ ง
พร อ มขั น สกรู (29) และโบลท (30)
เคสเกี ย ร (รู ป ที ่ 33)
ตรวจสอบระดั บ จาระบี ข องเคสเกี ย ร ห รื อ เกี ย ร ม ุ ม ทุ ก 50 ชั ่ ว โมงของการ
ใช ง าน โดยเอาปลั ๊ ก ตั ว กรองจาระบี อ อกจากด า นข า งของเคสเกี ย ร
หากไม เ ห็ น จาระบี ท ี ่ ส  ว นข า งของเกี ย ร เติ ม จาระบี อ เนกประสงค แ บบลิ เ ธี
ยมคุ ณ ภาพดี 3/4 ของเกี ย ร อย า เติ ม เคสเกี ย ร จ นเต็ ม
ข อ ควรระวั ง
ทํ า ให แ น ใ จว า เอาดิ น หรื อ ทรายออกเมื ่ อ ต อ ปลั ๊ ก เข า ไปยั ง ตํ า แหน ง เดิ ม
ก อ นพยายามตรวจสอบหรื อ บํ า รุ ง รั ก ษาเคสเกี ย ร ทํ า ให แ น ใ จว า มั น
เย็ น ลงแล ว
หั ว เครื ่ อ งตั ด แบบกึ ่ ง อั ต โนมั ต ิ
การใช เ ชื อ กไนลอนแทน
1. ถอดกล อ ง (15) ดั น แท็ บ ล็ อ กเข า ไปข า งในด ว ยนิ ้ ว หั ว แม ม ื อ ตาม
รู ป ที ่ 34
2. หลั ง จากถอดกล อ ง ให ม  ว นเชื อ กไนลอนและทิ ้ ง ส ว นที ่ เ หลื อ ไป
3. พั บ สายไนลอนใหม ใ ห ไ ม ส ม่ ํ า เสมอ (ประมาณ 10 ซม.) ครึ ่ ง นึ ง ตาม
ภาพ
เกี ่ ย วปลายเชื อ กไนลอนให เ ป น รู ป ตั ว U เข า ไปในร อ ง (31) ตรงกลาง
ของม ว น ม ว นครึ ่ ง ของเชื อ กไนลอนตามคํ า แนะนํ า เก็ บ แต ล ะครึ ่ ง ของ
เชื อ กไนลอนไว ท ี ่ แ ต ล ะด า น (รู ป ที ่ 35)
4. ดั น เชื อ กไนลอนแต ล ะด า นเข า ไปในรู ย ึ ด สต็ อ ปเปอร (32) ปล อ ยให
ปลาย เชื อ กหลวมด ว ยความยาวประมาณ 10 ซม. (รู ป ที ่ 36)
5. สอดปลายที ่ ห ลวมของเชื อ กไนลอนเข า ไปที ่ ต ั ว นํ า สาย (33) เมื ่ อ วาง
ม ว นไว ใ นกล อ ง (รู ป ที ่ 37)
59
ไทย
จนทํ า งานผิ ด ปกติ แ ละ
จากนั ้ น ดึ ง เพลาออกจากท อ เพลาขั บ
จากนั ้ น ใส ก ลั บ
20

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Cg 23ec (slb)Cg 23ec (s)Cg 23ec (lb)