Download Print this page

Hitachi CG 23EC (SL) Handling Instructions Manual page 60

Hide thumbs

Advertisement

ไทย
หมายเหตุ
เมื ่ อ วางม ว นไว ใ นกล อ ง ให พ ยายามจั ด รู ย ึ ด สต็ อ ปเปอร (32) กั บ ตั ว นํ า
สาย (33) เพื ่ อ ให จ ั ด เชื อ กไนลอนได ง  า ยขึ ้ น ในการใช ง านภายหลั ง
6. วางฝาบนเคส เพื ่ อ ให แ ท็ บ ล็ อ กฝา (35) บนฝาบรรจบกั บ รู ย าว (34)
บนเคส แล ว กดเคสให แ น น จนคลิ ก เข า ที ่ (รู ป ที ่ 38)
7. เริ ่ ม ต น การตั ด เชื อ กด ว ยความยาวประมาณ 11-14 ซม. และควร
ทํ า ให ค วามยาวของเชื อ กทั ้ ง สองด า นเท า กั น (รู ป ที ่ 39)
ใบมี ด (รู ป ที ่ 40)
คํ า เตื อ น
ใส ถ ุ ง มื อ ป อ งกั น เมื ่ อ จั ด การหรื อ ทํ า การบํ า รุ ง รั ก ษาใบมี ด
ใช ใ บมี ด คม ใบมี ด ทื ่ อ มั ก จะเกิ ด แรงกระแทก
เปลี ่ ย นน็ อ ตยึ ด หากเสี ย หายหรื อ ขั น ยาก
เมื ่ อ เปลี ่ ย นใบมี ด ซื ้ อ อั น ที ่ Hitachi แนะนํ า ที ่ ม ี ร ู 25.4 มม. (หนึ ่ ง นิ ้ ว )
ในกรณี ใ บมี ด 3 ฟ น (36) สามารถใช ไ ด ท ั ้ ง สองด า น
ใช ใ บมี ด ให ถ ู ก กั บ ประเภทงาน
เมื ่ อ เปลี ่ ย นใบมี ด ใช เ ครื ่ อ งมื อ ให เ หมาะสม
เมื ่ อ ขอบตั ด ทื ่ อ ลั บ หรื อ จั ด ระเบี ย บ ตามที ่ แ สดงในภาพ การลั บ ที ่ ไ ม
ถู ก ต อ งอาจทํ า ให เ กิ ด การสั ่ น เกิ น
ทิ ้ ง ใบมี ด ที ่ ง อ เอี ย ง แตก หั ก หรื อ เสี ย หายใดๆ
หมายเหตุ
เมื ่ อ ลั บ ใบมี ด ต อ งรั ก ษารู ป ร า งเดิ ม ตามรั ศ มี ท ี ่ ฐ านฟ น เพื ่ อ ป อ งกั น
การแตก
สํ า หรั บ การเก็ บ ระยะยาว
เอาเชื ้ อ เพลิ ง ออกจากถั ง เริ ่ ม เครื ่ อ งยนต แ ล ว ให ท ํ า งานจนหยุ ด ซ อ มความ
เสี ย หายใดๆที ่ อ าจเกิ ด จากการใช ง าน ทํ า ความสะอาดเครื ่ อ ง ด ว ยผ า
ทํ า ความสะอาด หรื อ ใช ท  อ อากาศความดั น สู ง ใส น ้ ํ า มั น เครื ่ อ งสองจั ง หวะ
เล็ ก น อ ย ในกระบอก ผ า นรู ห ั ว เที ย น แล ว หมุ น เครื ่ อ งยนต ห ลายครั ้ ง เพื ่ อ
กระจายน้ ํ า มั น
คลุ ม เครื ่ อ งแล ว เก็ บ ในพื ้ น ที ่ แ ห ง
แผนการบํ า รุ ง รั ก ษา
ต อ ไปนี ้ เ ป น คํ า แนะนํ า ในการดู แ ลรั ก ษาเบื ้ อ งต น สอบถามรายละเอี ย ดเพิ ่ ม
เติ ม ได จ ากศู น ย บ ริ ก ารฮิ ต าชิ ท ี ่ ไ ด ร ั บ อนุ ญ าต
การบํ า รุ ง รั ก ษาประจํ า วั น
ทํ า ความสะอาดด า นนอกของตั ว เครื ่ อ ง
ตรวจดู ว  า ชุ ด เครื ่ อ งมื อ แขวนไหล ไ ม ช ํ า รุ ด
ตรวจเช็ ค แผ น กั ้ น ชุ ด ใบมี ด ตั ด เพื ่ อ หาการชํ า รุ ด หรื อ รอยแตกร า ว
เปลี ่ ย นฝาครอบ เมื ่ อ กระแทกหรื อ ร า ว
ตรวจดู ใ ห ช ุ ด ใบมี ด ตั ด มี ร ะยะศู น ย คมและไม ร  า วอย า งถู ก ต อ งชุ ด ใบ
มี ด ตั ด ที ่ เ บนศู น ย จ ะสั ่ น มากจนตั ว เครื ่ อ งอาจเสี ย หายได
ตรวจดู ว  า ได ข ั น น็ อ ตของชุ ด ใบมี ด ตั ด แล ว อย า งเพี ย งพอ
ทํ า ให แ น ใ จว า ฝาใบมี ด ไม เ สี ย หาย และติ ด ได แ น น
ตรวจดู ว  า ได ข ั น น็ อ ตและสกรู แ ล ว อย า งแน น หนา
ตรวจเช็ ค ให แ น ใ จว า ตั ว เครื ่ อ งไม ม ี ก ารชํ า รุ ด หรื อ ความผิ ด ปกติ
การบํ า รุ ง รั ก ษาประจํ า สั ป ดาห
ตรวจสอบสตาร ท เตอร โดยเฉพาะคอร ด
ทํ า ความสะอาดภายนอกของหั ว เที ย น
เอาหั ว เที ย นออกแล ว ตรวจสอบช อ งอิ เ ล็ ก โทรด ปรั บ ให เ ป น 0.6 มม.
หรื อ เปลี ่ ย นหั ว เที ย น
ตรวจดู ว  า เฟ อ งเอี ย งมี จ าระบี ใ นระดั บ 3/4
ทํ า ความสะอาดไส ก รองอากาศ
การบํ า รุ ง รั ก ษาประจํ า เดื อ น
ใช น ้ ํ า มั น เบนซิ น ล า งถั ง น้ ํ า มั น
ทํ า ความสะอาดด า นนอกของคาร บ ู เ รเตอร แ ละที ่ ว  า งรอบๆ
ทํ า ความสะอาดพั ด ลมและที ่ ว  า งรอบๆ
การเลื อ กอุ ป กรณ เ สริ ม
อุ ป กรณ เ สริ ม ของเครื ่ อ งจั ก รนี ้ แ สดงอยู  ใ นหน า 75
60

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Cg 23ec (slb)Cg 23ec (s)Cg 23ec (lb)