Download Print this page

Hitachi CG 23EC (SL) Handling Instructions Manual page 55

Hide thumbs

Advertisement

เมื ่ อ ย า ยไปยั ง สถานที ่ ท ํ า งานใหม หรื อ ตรวจสอบ ปรั บ หรื อ เปลี ่ ย น
ส ว นต อ สํ า หรั บ ตั ด อุ ป กรณ เ สริ ม ฯลฯ ทํ า ให แ น ใ จว า ป ด เครื ่ อ งและ
ส ว นต อ สํ า หรั บ ตั ด หยุ ด หมด
อย า วางเครื ่ อ งจั ก รบนพื ้ น ขณะกํ า ลั ง เดิ น เครื ่ อ ง
ห า มสั ม ผั ส ส ว นต อ สํ า หรั บ ตั ด เมื ่ อ กํ า ลั ง หมุ น อยู 
โปรดแน ใ จเสมอว า ดั บ เครื ่ อ งยนต แ ละป ด ชุ ด ใบมี ด ตั ด ทั ้ ง หมดก อ น
กํ า จั ด ขยะหรื อ เอาหญ า ออกจากชุ ด ใบมี ด ตั ด
พกพาชุ ด ปฐมพยาบาลเสมอ
พลั ง งาน
ป ด เครื ่ อ งและทํ า ให แ น ใ จว า ส ว นต อ สํ า หรั บ ตั ด หยุ ด สนิ ท ก อ นปลด
เครื ่ อ งออกจากตั ว คุ ณ หรื อ ก อ นปล อ ยเครื ่ อ งไว โ ดยไม ม ี ค นดู แ ล
หากคุ ณ กระแทกหรื อ ทํ า เครื ่ อ งตกโดยอุ บ ั ต ิ เ หตุ ตรวจทั น ที เ พื ่ อ ทํ า ให
แน ใ จว า ไม ม ี ค วามเสี ย หาย แตก หรื อ ผิ ด รู ป
ถ า ประสิ ท ธิ ภ าพของเครื ่ อ งมื อ ลดลง และเกิ ด เสี ย งหรื อ การสั ่ น ที ่ ผ ิ ด
ปกติ ให ด ั บ เครื ่ อ งยนต ท ั น ที แล ว ติ ด ต อ ตั ว แทนจํ า หน า ยของคุ ณ เพื ่ อ
เข า รั บ การตรวจเช็ ค และซ อ ม
การทํ า งานต อ ในสภาพดั ง กล า วอาจทํ า ให เ กิ ด การบาดเจ็ บ หรื อ การ
ชํ า รุ ด ของเครื ่ อ งมื อ
ใช ง านในลั ก ษณะที ่ ก ฎหมายและข อ กํ า หนดต า งๆ ในท อ งถิ ่ น ระบุ ไ ว
คํ า เตื อ น
อั น ตรายจากการตี ก ลั บ (รู ป ที ่ 3)
เมื ่ อ ใช ส  ว นต อ สํ า หรั บ ตั ด โลหะ เช น ใบมี ด การสั ม ผั ส กั บ วั ต ถุ อ ุ ป สรรค
เช น ต น ไม ห รื อ ผิ ว แข็ ง กั บ ส ว นหน า หรื อ ขวาของส ว นต อ ที ่ ห มุ น อาจ
ทํ า ให เ ครื ่ อ งติ ด วั ต ถุ อ ุ ป สรรค ส ง ผลให เ กิ ด แรงตี ก ลั บ ต อ ด า นขวาของผู 
ปฏิ บ ั ต ิ ง าน
การตี ก ลั บ อาจเกิ ด ขึ ้ น เมื ่ อ ส ว นต อ สํ า หรั บ ตั ด สั ม ผั ส กั บ ตอไม ห รื อ หิ น ที ่
ซ อ นอยู  ใ นพงหญ า ทํ า ให แ น ใ จว า ไม ม ี ว ั ต ถุ อ ุ ป สรรคซ อ นอยู  ใ นพงหญ า
ก อ นเริ ่ ม งาน
เพื ่ อ ลดอั น ตรายจากการตี ก ลั บ เมื ่ อ เกิ ด ขึ ้ น ให เ ครื ่ อ งอยู  ด  า นขวาของ
ร า งกายขณะทํ า งานเสมอ ด ว ยการจั ด ตํ า แหน ง ผู  ป ฏิ บ ั ต ิ ง านให เ หมาะ
สม เมื ่ อ ส ว นต อ สํ า หรั บ ตั ด หมุ น จะลดอั น ตรายจากการที ่ เ ครื ่ อ งสั ม ผั ส
กั บ ร า งกายโดยตรง
ความปลอดภั ย ในการบํ า รุ ง รั ก ษา
บํ า รุ ง รั ก ษาตั ว เครื ่ อ ง/เครื ่ อ งจั ก รตามขั ้ น ตอนที ่ แ นะนํ า
ถอดหั ว เที ย นก อ นบํ า รุ ง รั ก ษา ยกเว น เมื ่ อ ปรั บ แต ง คาร บ ู เ รเตอร
ให ค นอื ่ น อยู  ห  า งๆ ขณะปรั บ แต ง คาร บ ู เ รเตอร
ใช เ ฉพาะอะไหล เ ปลี ่ ย นของแท ข องฮิ ต าชิ เ ท า นั ้ น ตามที ่ ผ ู  ผ ลิ ต แนะนํ า
ข อ ควรระวั ง
อย า แกะรี ค อยล ส ตาร ท เตอร อาจเกิ ด การบาดเจ็ บ จากรี ค อยล ส ปริ ง
คํ า เตื อ น
การบํ า รุ ง รั ก ษาอย า งไม เ หมาะสมอาจทํ า ให เ ครื ่ อ งยนต เ สี ย หายร า ย
แรง หรื อ การบาดเจ็ บ ร า ยแรง
การขนส ง และเก็ บ รั ก ษา
ถื อ ตั ว เครื ่ อ ง/เครื ่ อ งจั ก รด ว ยมื อ เมื ่ อ เครื ่ อ งยนต ด ั บ
เสี ย งอยู  ห  า งจากตั ว คุ ณ
ปล อ ยให เ ครื ่ อ งยนต เ ย็ น ลง ถ า ยเชื ้ อ เพลิ ง ออกจากถั ง แล ว ยึ ด อุ ป กรณ /
ตั ว เครื ่ อ งไว ก อ นการจั ด เก็ บ หรื อ เคลื ่ อ นย า ย การไม ป ฏิ บ ั ต ิ ต ามอาจ
ทํ า ให เ กิ ด ไฟไหม ห รื อ อุ บ ั ต ิ เ หตุ
เมื ่ อ กํ า ลั ง ใช เ ครื ่ อ งมื อ ใดๆ
ที ่ เ กิ ด
และให ท  อ เก็ บ
ระบายน้ ํ า มั น ก อ นจะเก็ บ ตั ว เครื ่ อ ง/เครื ่ อ งจั ก ร ควรระบายน้ ํ า มั น หลั ง
จากใช ง านแต ล ะครั ้ ง ถ า มี น ้ ํ า มั น ตกค า งในถั ง เก็ บ โดยไม ใ ห น ้ ํ า มั น รั ่ ว
เก็ บ ตั ว เครื ่ อ ง/เครื ่ อ งจั ก รให ห  า งจากมื อ เด็ ก
ทํ า ความสะอาดและบํ า รุ ง รั ก ษาตั ว เครื ่ อ งอย า งระมั ด ระวั ง และเก็ บ ไว
ในที ่ แ ห ง
ดั บ เครื ่ อ งยนต เ มื ่ อ ขนส ง หรื อ เก็ บ รั ก ษา
เมื ่ อ เคลื ่ อ นย า ยและเก็ บ รั ก ษา ให ถ อดส ว นต อ สํ า หรั บ ตั ด หรื อ วางฝา
ใบมี ด บนใบมี ด
จะต อ งยึ ด ตั ว เครื ่ อ งไว ใ นระหว า งการเคลื ่ อ นย า ย เพื ่ อ ป อ งกั น ไม ใ ห เ ชื ้ อ
เพลิ ง หก การชํ า รุ ด เสี ย หาย และการบาดเจ็ บ
หากอ า นฉลากคํ า เตื อ นไม ไ ด ให แ กะออกหรื อ ทํ า ให ไ ม เ ด น ชั ด แล ว
เปลี ่ ย นอั น ใหม เพื ่ อ ซื ้ อ ฉลากใหม ติ ด ต อ ศู น ย บ ริ ก ารที ่ ไ ด ร ั บ การ
รั บ รองจาก Hitachi
หากเกิ ด กรณี ใ ด ๆ ที ่ ไ ม ไ ด ก ล า วถึ ง ไว ใ นคู  ม ื อ นี ้ ให ใ ช ค วามระมั ด ระวั ง และ
วิ จ ารณญาณตามความเหมาะสม ติ ด ต อ ศู น ย บ ริ ก ารฮิ ต าชิ ท ี ่ ไ ด ร ั บ อนุ ญ าติ
หากต อ งการความช ว ยเหลื อ เพิ ่ ม เติ ม
รายละเอี ย ดจํ า เพาะ
รายละเอี ย ดจํ า เพาะของเครื ่ อ งมื อ นี ้ จ ะระบุ อ ยู  ใ นตารางที ่ ห น า 74
หมายเหตุ
ข อ มู ล ต า งๆอาจเปลี ่ ย นแปลงโดยไม แ จ ง ล ว งหน า
ลํ า ดั บ การประกอบ
การติ ด ตั ้ ง มื อ จั บ
ประเภทมื อ จั บ วง (รู ป ที ่ 4)
ติ ด มื อ จั บ กั บ ท อ เพลาขั บ
ปรั บ ตํ า แหน ง ให ส บายที ่ ส ุ ด ก อ นปฏิ บ ั ต ิ ง าน
ทํ า ให แ น ใ จว า ติ ด มื อ จั บ แน น หนาด ว ยโบล ท 4 ตั ว
หมายเหตุ
หากเครื ่ อ งของคุ ณ มี ฉ ลากตํ า แหน ง มื อ จั บ (8) บนท อ เพลาขั บ ทํ า
ตามภาพ
การติ ด ตั ้ ง สายรั ด
(ซึ ่ ง ต อ งใช )
คํ า เตื อ น
หากผลิ ต ภั ณ ณ ม ี ส ายรั ด ให ใ ช เ สมอ
ติ ด ขอสายรั ด (9) กั บ ที ่ แ ขวน (10) บนท อ เพลาขั บ (รู ป ที ่ 5)
ปรั บ ความยาวสายรั ด ให ใ ช เ ครื ่ อ งมื อ ได ง  า ย
หมายเหตุ
คุ ณ อาจต อ งปรั บ ตํ า แหน ง ที ่ แ ขวน (10) เพื ่ อ ให เ ครื ่ อ งสมดุ ล เพื ่ อ ทํ า
เช น นั ้ น (11) ขั น โบล ท ให ห ลวม แล ว ปรั บ ตํ า แหน ง ที ่ แ ขวน (10) หลั ง
จากปรั บ ตามจํ า เป น ทํ า ให แ น ใ จว า ขั น โบล ท แน น (11) (รู ป ที ่ 5)
การติ ด ตั ้ ง ฝาป อ งกั น ส ว นต อ สํ า หรั บ ตั ด
คํ า เตื อ น
หากติ ด ตั ้ ง แผ น กั ้ น ที ่ ไ ม ถ ู ก ต อ งหรื อ ผิ ด ปกติ
เจ็ บ ร า ยแรงได
55
ไทย
อาจทํ า ให เ กิ ด การบาด

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Cg 23ec (slb)Cg 23ec (s)Cg 23ec (lb)