Download Print this page

Hitachi CG 23EC (SL) Handling Instructions Manual page 57

Hide thumbs

Advertisement

หมายเหตุ
เมื ่ อ ติ ด ตั ้ ง ที ่ ถ ื อ คั ต เตอร (B) (20) ทํ า ให แ น ใ จว า ตั ้ ง ส ว นเว า ขึ ้ น
เมื ่ อ ติ ด ตั ้ ง หรื อ ถอดใบมี ด ทํ า ให แ น ใ จว า ใส ถ ุ ง มื อ และวางฝาใบมี ด บน
ใบมี ด
ข อ ควรระวั ง
ตรวจสอบฝาน็ อ ต (21) ว า มี ก ารสึ ก หรื อ แตกก อ นปฏิ บ ั ต ิ ง าน หาก
พบความเสี ย หายหรื อ การสึ ก ใดๆ เปลี ่ ย น เนื ่ อ งจากเป น ของใช ห มด
เปลื อ ง
คํ า เตื อ น
เมื ่ อ ติ ด ตั ้ ง ใบมี ด ตั ด ทํ า ให แ น ใ จว า ไม ม ี ร อยแตกหรื อ ความเสี ย หายใดๆ
ภายใน และขอบตั ด ชี ้ ไ ปยั ง ทิ ศ ทางที ่ ถ ู ก ต อ ง
เอาทรายบนผิ ว ออกจากบริ เ วณติ ด ตั ้ ง ใบมี ด (ที ่ ถ ื อ คั ต เตอร (A) (18) ที ่
ถื อ คั ต เตอร (B) (20) ฝาน็ อ ต (21) น็ อ ต (22)) การไม ป ฏิ บ ั ต ิ ต ามอาจ
ทํ า ให น ็ อ ตหลวม
ส ว นยื ่ น ของที ่ ถ ื อ คั ต เตอร (A) (18) อาจจั ด เรี ย งตั ว กั บ ใบมี ด ไม ถ ู ก ต อ ง
(19) เมื ่ อ ขั น น็ อ ต (22) ก อ นปฏิ บ ั ต ิ ง าน ทํ า ให แ น ใ จว า ติ ด ตั ้ ง ใบมี ด
อย า งเหมาะสม (รู ป ที ่ 16)
หมุ น ใบมี ด ด ว ยมื อ แล ว ทํ า ให แ น ใ จว า ไม ม ี ห ิ น หรื อ เสี ย งผิ ด ปกติ หิ น
อาจทํ า ให เ กิ ด การสั ่ น ผิ ด ปกติ หรื อ ทํ า ให น ็ อ ตหลวม
ลํ า ดั บ การใช ง าน
น้ ํ า มั น เชื ้ อ เพลิ ง (รู ป ที ่ 17)
คํ า เตื อ น
ใบมี ด แบบเล็ ม มี ม าให เ ครื ่ อ งยนต 2 จั ง หวะ ให เ ดิ น เครื ่ อ งยนต ก ั บ
น้ ํ า มั น เชื ้ อ เพลิ ง ที ่ ผ สมน้ ํ า มั น หล อ ลื ่ น ไว แ ล ว เสมอ ให ร ะบายอากาศให
เพี ย งพอ เมื ่ อ เติ ม หรื อ ใช ส อยน้ ํ า มั น
น้ ํ า มั น มี ส ภาพไวไฟ และอาจทํ า ให บ าดเจ็ บ สาหั ส เมื ่ อ สู ด ดมหรื อ หกใส
ร า งกายของคุ ณ ให เ อาใจใส เ มื ่ อ ใช น ้ ํ า มั น เสมอ ระบายอากาศให ด ี เ มื ่ อ
ใช น ้ ํ า มั น ในอาคาร
น้ ํ า มั น เชื ้ อ เพลิ ง
ใช น ้ ํ า มั น เบนซิ น ออกเทน 89 ชนิ ด ไร ส ารตะกั ่ ว
ใช น ้ ํ า มั น สองจั ง หวะของแท หรื อ ผสมระหว า ง 25:1 ถึ ง 50:1 โปรด
ปรึ ก ษาเกี ่ ย วกั บ อั ต ราส ว นผสมกั บ ศู น ย บ ริ ก ารที ่ ไ ด ร ั บ การรั บ รองจาก
Hitachi
ถ า ไม ม ี น ้ ํ า มั น หล อ ลื ่ น ของแท ใช น ้ ํ า มั น แบบต อ ต า นออกซิ แ ดนท ที ่ ม ี
ป า ยระบุ ใ ห ใ ช ร ะบายความร อ นของเครื ่ อ งยนต 2 จั ง หวะด ว ยอากาศ
(JASO FC GRADE OIL หรื อ ISO EGC GRADE) อย า ใช น ้ ํ า มั น
ผสม BIA หรื อ TCW (ระบายความร อ นของเครื ่ อ งยนต 2 จั ง หวะด ว ย
น้ ํ า )
อย า ใช น ้ ํ า มั น หล อ ลื ่ น มั ล ติ เ กรด (10 W/30) หรื อ น้ ํ า มั น ที ่ ใ ช แ ล ว
ห า มผสมเชื ้ อ เพลิ ง และน้ ํ า มั น ในถั ง เชื ้ อ เพลิ ง ของเครื ่ อ ง ผสมน้ ํ า มั น
เชื ้ อ เพลิ ง กั บ น้ ํ า มั น หล อ ลื ่ น ในภาชนะอื ่ น ที ่ ส ะอาดเสมอ
เริ ่ ม จากเติ ม น้ ํ า มั น เบนซิ น ครึ ่ ง นึ ง ซึ ่ ง จะใช
แล ว เติ ม น้ ํ า มั น ปริ ม าณทั ้ ง หมด ผสม (เขย า ) เชื ้ อ เพลิ ง ที ่ ผ สม เพิ ่ ม น้ ํ า มั น
เบนซิ น ที ่ เ หลื อ
ผสม (เขย า ) เชื ้ อ เพลิ ง ที ่ ผ สมให ท ั ่ ว ก อ นเติ ม ในถั ง เชื ้ อ เพลิ ง
การผสมน้ ํ า มั น สองจั ง หวะกั บ น้ ํ า มั น เบนซิ น
น้ ํ า มั น เบนซิ น (ลิ ต ร)
0.5
1
2
4
การเติ ม เชื ้ อ เพลิ ง
คํ า เตื อ น
ดั บ เครื ่ อ งยนต แ ล ว ปล อ ยให เ ย็ น เป น นาที เ สมอ ก อ นเติ ม เชื ้ อ เพลิ ง ใหม
อย า สู บ บุ ห รี ่ ห รื อ นํ า เปลวไฟหรื อ ประกายไฟใกล ก ั บ สถานที ่ เ ติ ม เชื ้ อ
เพลิ ง
เป ด ถั ง น้ ํ า มั น อย า งช า ๆ ขณะเติ ม น้ ํ า มั น เพื ่ อ ให ร ะบายความดั น ส ว น
เกิ น เสี ย
ป ด ฝาถั ง เชื ้ อ เพลิ ง ให แ น น ด ว ยความระมั ด ระวั ง หลั ง เติ ม เชื ้ อ เพลิ ง
นํ า เครื ่ อ งออกจากสถานที ่ เ ติ ม เชื ้ อ เพลิ ง 3 เมตร ก อ นเริ ่ ม ใช
ใช ส บู  ล  า งน้ ํ า มั น ที ่ ห กใส เ สื ้ อ ผ า ทั น ที
โปรดแน ใ จว า ได ต รวจดู น ้ ํ า มั น รั ่ ว หลั ง จากเติ ม น้ ํ า มั น
ก อ นเติ ม เชื ้ อ เพลิ ง เพื ่ อ นํ า ไฟฟ า สถิ ต ย อ อกจากบอดี ้ ห ลั ก ส ว นบรรจุ
เชื ้ อ เพลิ ง และผู  ป ฏิ บ ั ต ิ ง าน กรุ ณ าแตะพื ้ น ที ่ ช ื ้ น เล็ ก น อ ย
ก อ นเติ ม น้ ํ า มั น ทํ า ความสะอาดฝาถั ง ให ห มดจด เพื ่ อ ไม ใ ห ฝ ุ  น ผงตกลง ใน
ถั ง โปรดแน ใ จว า น้ ํ า มั น ผสมกั น ดี โดยเขย า ภาชนะใส ก  อ นจะเติ ม น้ ํ า มั น
การสตาร ท
คํ า เตื อ น
ก อ นจะสตาร ท เครื ่ อ งมื อ ตรวจสอบให แ น ใ จว า ส ว นต อ สํ า หรั บ ตั ด ไม
สั ม ผั ส กั บ วั ต ถุ ห รื อ พื ้ น มิ ฉ ะนั ้ น ส ว นต อ สํ า หรั บ ตั ด อาจจะหมุ น และก อ
ให เ กิ ด การบาดเจ็ บ ได
ตรวจสอบให แ น ใ จว า ส ว นต อ สํ า หรั บ ตั ด ไม ห มุ น ขณะที ่ เ ครื ่ อ งเดิ น
เบา หากส ว นต อ สํ า หรั บ ตั ด หมุ น ให ป รั บ ความเร็ ว รอบเดิ น เบาตาม
ขั ้ น ตอน "การปรั บ ความเร็ ว รอบเดิ น เบา" ในหมวด "การบํ า รุ ง รั ก ษา"
หากส ว นต อ สํ า หรั บ ตั ด ยั ง คงหมุ น หลั ง จากปรั บ เปลี ่ ย นแล ว ให ห ยุ ด
เครื ่ อ งยนต ท ั น ที และหยุ ด การใช ง าน จากนั ้ น นํ า เครื ่ อ งส ง ให ศ ู น ย
บริ ก ารที ่ ไ ด ร ั บ การรั บ รองจาก Hitachi ที ่ ใ กล ท ี ่ ส ุ ด
(1) เริ ่ ม เครื ่ อ งเย็ น
1. ตั ้ ง สวิ ต ช จ ุ ด ระเบิ ด (23) ตํ า แหน ง ON (รู ป ที ่ 18)
2. กดป  ม ล อ น้ ํ า (24) หลายครั ้ ง เพื ่ อ ให เ ชื ้ อ เพลิ ง ไหลผ า นท อ กลั บ (25)
(รู ป ที ่ 19)
3. ตั ้ ง คานโช ก (26) ไปยั ง ตํ า แหน ง START (ป ด ) (A) (รู ป ที ่ 20)
4. ดึ ง สตาร ท เตอร แ บบดึ ง กลั บ ทั น ที ระวั ง ให ใ ช ม ื อ ของคุ ณ จั บ ส ว นมื อ จั บ
เอาไว และอย า ให ก ระดอนกลั บ (รู ป ที ่ 21)
5. เมื ่ อ ได ย ิ น เสี ย งเครื ่ อ งยนต เ ริ ่ ม จุ ด ระเบิ ด
RUN (เป ด ) (B) (รู ป ที ่ 20)
6. ดึ ง รี ค อยล ส ตาร ท เตอร อ ย า งรวดเร็ ว อี ก ครั ้ ง (รู ป ที ่ 21)
57
น้ ํ า มั น สองจั ง หวะ (มล.)
อั ต ราส ว น 50:1
อั ต ราส ว น 25:1
10
——— 20
20
——— 40
40
——— 80
80
——— 160
ผลั ก คั น โช ค ไปที ่ ต ํ า แหน ง
ไทย

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Cg 23ec (slb)Cg 23ec (s)Cg 23ec (lb)