Download Print this page

Hitachi CG 23EC (SL) Handling Instructions Manual page 49

Hide thumbs

Advertisement

CHỌN BỘ PHẬN CẮT
Các phụ kiện được khuyến nghị cho mỗi kiểu máy được thể hiện trong bảng sau đây.
Để mua hàng, vui lòng liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Ủy quyền của Hitachi.
Vui lòng kiểm tra cẩn thận vì các phụ kiện không được đánh dấu "●" sẽ không thể gắn vào máy.
Danh sách phụ kiện khuyến nghị
Loại
Tên
ĐẦU NI-LÔNG
CH-100
(W/DÂY NI-LÔNG)
ĐẦU NI-LÔNG
CH-100
ĐẦU NI-LÔNG
BF-4
ĐẦU NI-LÔNG
BF-5
LƯỠI CẮT
B4/9/1,6
LƯỠI CẮT
B4/10/1,6
Thông số kỹ thuật
4"
Đường xẻ
Đai ốc R M8 x 1.25
4"
Đai ốc L M10 x 1,25
5"
Đai ốc L M8 x 1,25
9"
4
10"
4
49
Tiếng Việt
TAY CẦM
VÒNG
2.2 – 3.0
2.2 – 3.0
2,2 – 3,0
1,6
1,6

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Cg 23ec (slb)Cg 23ec (s)Cg 23ec (lb)