Hitachi CG 31EBS Handling Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Röjsax
Buskrydder
Buskrydder
Raivaussaha
Brush Cutter
CG 31EBS (P)/CG 31EBS (LP)
CG31EBS (P)
Läs noga igenom bruksanvisningen innan maskinen tas i bruk.
Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, inden maskinen tages i brug.
Bruksanvisningen må leses nøye før bruk av maskinen.
Lue ohjekirja huolellisesti ennen koneen käyttämistä.
Read the manual carefully before operating this machine.
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Handling instructions

Advertisement

Chapters

loading

  Summary of Contents for Hitachi CG 31EBS

 • Page 1 Röjsax Buskrydder Buskrydder Raivaussaha Brush Cutter CG 31EBS (P)/CG 31EBS (LP) CG31EBS (P) Läs noga igenom bruksanvisningen innan maskinen tas i bruk. Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, inden maskinen tages i brug. Bruksanvisningen må leses nøye før bruk av maskinen. Lue ohjekirja huolellisesti ennen koneen käyttämistä.
 • Page 6 Svenska SYMBOLERNAS BETYDELSE OSERVERA: En del redskap har inga symboler. Symboler VARNING Nedan visas de symboler som används för maskinen. Se till att du förstår vad de betyder innan verktyget används. Det är viktigt att du noggrant läser, förstår och följer följande säkerhetsföreskrifter Visar maximal axelhastighet.
 • Page 7 Svenska VAD ÄR VAD Denna bruksanvisning täcker fl era modeller, därför kan det fi nnas en del skillnader mellan bilderna och ditt redskap. Använd anvisningarna som gäller för ditt redskap. 1. Bränslepåfyllning 2. Gasreglage 3. Starthandtag 4. Klingskydd 5. Skärtillsats 6.
 • Page 8 Därför ○ Låt inte någon stå i närheten vid justering av förgasaren. måste användaren kontinuerligt och regelbundet kontrollera ○ Använd endast Hitachi:s original reservdelar av de typer som händernas och fi ngrarnas tillstånd. Om något av ovanstående tillverkaren rekommenderar. symptom uppstår sök omedelbart medicinsk hjälp.
 • Page 9 Svenska TEKNISKA DATA Modell CG31EBS (P) CG31EBS (LP) Motorstorlek (ml) 30,8 Tändstift NGK BMR7A eller motsvarande Bränsletank (l) 0,67 Torrvikt (kg) Ljudtrycksnivå LpA (dB (A)) 98,6 98,4 98,6 98,4 (EN27917) Uppmätt ljudeff ektnivå LwA (dB (A)) 105,6 106,5 105,6 106,5 Garanterad ljudeff...
 • Page 10 Installera klingskyddet på drivaxelröret mot vinkelväxeln (5). Dra åt ○ Använd tvåtaktsolja eller en blandning mellan 25:1 och 50:1, hållaren ordentligt så att klingskyddet inte svänger eller rör på sig angående mängd se uppgift på oljefl askan eller fråga en under användning. Hitachi-återförsäljare.
 • Page 11 Svenska ○ Om originalolja inte fi nns använd en olja av hög kvalitet med Hur man återinstallerar kroken efter att ha använt nödstoppet tillsats av ett antioxidationsmedel och uttrycklig märkning för Det måste komma igenom krokens (14) spänne (16) till metallplattan (17) på...
 • Page 12 VARNING Ersätt fästmuttern om den är skadad eller svår att dra åt. Skärtillsatsen får under inga omständigheter rotera när motorn ○ Byt ut klingan mot en som rekommenderas av Hitachi, med ett går på tomgång. 25,4 mm fästhål. ○ Installera klingan med den märkta sidan uppåt. En 3-tandad Luftfi...
 • Page 13 Dansk BETYDNING AF SYMBOLER BEMÆRK: Nogle enheder er ikke udstyret med disse. Symboler ADVARSEL Det følgende viser symboler, som anvendes for maskinen. Vær sikker på, at du forstår deres betydning, inden du begynder at bruge maskinen. Det er vigtigt, at du læser, fuldt ud forstår og overholder de følgende Viser det maksimale omdrejningstal.
 • Page 14 Dansk HVAD ER HVAD Eftersom denne brugsanvisning dækker fl ere modeller, kan der være nogle forskelle mellem billederne og din enhed. Brug de instruktioner, der gælder for din enhed. 1. Brændstofdæksel 2. Gashåndtag 3. Starthåndtag 4. Klingeafskærmning 5. Skæreudstyr 6. Drivakselrør 7.
 • Page 15 ○ Hold andre væk, når du indstiller karburatoren. læge og producenten af anordningen før betjening af noget ○ Brug kun originale Hitachi-reservedele som anbefalet af motorudstyr. producenten. Enhed/maskinsikkerhed Transport og opbevaring ○...
 • Page 16 Dansk SPECIFIKATIONER Model CG31EBS (P) CG31EBS (LP) Motorstørrelse (ml) 30,8 Tændrør NGK BMR7A eller tilsvarende Brændstoftankkapacitet 0,67 Tørvægt (kg) Lydtryksniveau LpA (dB (A)) 98,6 98,4 98,6 98,4 (EN27917) Målt lydeff ektniveau LwA (dB (A)) 105,6 106,5 105,6 106,5 Garanteret lydeff ektniveau LwA (dB (A)) Vibrationsniveau (m/s (ISO7916)
 • Page 17 Dansk Monter klingeafskærmningen på drivakselrøret mod vinkelgearhuset SAMLEPROCEDURER (5). Spænd skærmbeslaget ordentligt fast, så klingeafskærmningen ikke svinger eller bevæger sig ned under driften. Drivaksel til motor (Fig. 1) FORSIGTIG Løsn rørets sikringsbolt (1) ca. 10 omgange, så bolten ikke blokerer Klingeafskærmningen skal være på...
 • Page 18 Hold tilskuere mindst 15 m væk fra til 50:1, se oliedunken vedrørende blandingsforholdet, eller arbejdsområdet. kontakt din Hitachi-forhandler. ○ Hvis original olie ikke er tilgængelig, så brug en kvalitetsolie, BEMÆRK der er tilsat en antioxidant og udtrykkelig anbefalet til brug i en luftkølet, totaktsmotor (JASO FC GRADE OIL eller ISO EGC...
 • Page 19 ○ Når du udskifter klinger, skal du anskaff e en af de klinger, der ○ Unormalt brændstoff orbrug anbefales af Hitachi, med et klingehul på 25,4 mm. ○ Når du monterer en savklinge, skal du altid vende den trykte Rens luftfi lteret dagligt eller oftere ved arbejde i særligt støvede side opad.
 • Page 20 ○ Sørg for, at den højre og venstre nylonsnor er lige lang, da det ellers medfører øget vibration. Vedligeholdelsesplan Nedenfor fi nder du nogle generelle instruktioner for vedligeholdelse. Kontakt Hitachi-forhandleren for yderligere information. Daglig vedligeholdelse ○ Rens enheden udvendigt. ○ Kontroller, at selen er intakt.
 • Page 21 Norsk FORKLARING AV SYMBOLER MERK: Enkelte modeller er ikke utstyrt med disse symbolene. Symboler ADVARSEL Følgende symboler brukes for maskinen. Sørg for å forstå betydningen av disse symbolene før maskinen tas i bruk. Det er viktig at du leser igjennom, forstår Viser maksimal rotasjonshastighet og overholder alle sikkerhetstiltak og for drivakselen.
 • Page 22 Norsk HVA ER HVA Fordi denne bruksanvisningen gjelder for fl ere modeller, kan det være at produktet som er avbildet varierer noe fra din egen modell. Følg instruksjonene som gjelder for din modell. 1. Bensinlokk 2. Gasshåndtak 3. Starthåndtak 4. Knivbeskytter 5.
 • Page 23 ○ Ikke la andre personer stå i nærheten når du justerer produsenten av det medisinske utstyret før du bruker noen form forgasseren. for motordrevet utstyr. ○ Bruk kun originale Hitachi-reservedeler som er anbefalt av produsenten. Maskinsikkerhet ○ Kontroller alle delene på buskrydderen før hver bruk. Bytt ut Transport og oppbevaring deler som eventuelt er skadet.
 • Page 24 Norsk SPESIFIKASJONER Modell CG31EBS (P) CG31EBS (LP) Motorstørrelse (ml) 30,8 Tennplugg NGK BMR7A eller lignende Kapasitet for 0,67 drivstoff tank (l) Vekt uten drivstoff og olje (kg) Lydtrykknivå LpA (dB (A)) 98,6 98,4 98,6 98,4 (EN27917) Målt lydeff ektnivå LwA (dB (A)) 105,6 106,5...
 • Page 25 Norsk Monter bladvernet på drivakselrøret mot vinkeloverføringen (5). MONTERING Skru beskyttelsesholderen godt til slik at knivbeskytteren ikke svinger eller beveger seg under bruk. Feste drivakselen til motoren (Fig. 1) FORSIKTIG Skru låsebolten (1) på røret ca. ti omdreininger slik at boltespissen Knivbeskytterne må...
 • Page 26 å klippe på en mest mulig eff ektiv måte. Hold andre se blandingsforholdene som er oppgitt på oljebeholderen, eller personer minst 15 meter unna stedet hvor du klipper. kontakt en Hitachi-forhandler. ○ Hvis ekte totaktsolje ikke er tilgjengelig, må du bruke en MERK kvalitetsolje som er tilsatt antioksidant som er spesielt beregnet Trykk på...
 • Page 27 Hvis du ikke kan se smøremiddel på kanten av giret, fyll tomgangshastigheten, må du kontakte din Hitachi-forhandler. overføringen med lithiumbasert smøremiddel av høy kvalitet opp til 3/4 full. Ikke fyll overføringen fullstendig. MERK Standard tomgangsrpm er 2200–2800.
 • Page 28 ○ Sørg for at høyre og venstre nylontråder har lik lengde da vibrasjonene ellers vil øke. Vedlikeholdsplan Nedenfor vil du fi nne noen generelle vedlikeholdsinstruksjoner. For mer informasjon, vennligst ta kontakt med din Hitachi-forhandler. Daglig vedlikehold ○ Rengjør enheten utvendig. ○ Kontroller at selen er uskadd.
 • Page 29: Table Of Contents

  Suomi SYMBOLIEN MERKITYS HUOM: Niitä ei ole kaikissa laitteissa. Symbolit VAROITUS Seuraavassa on näytetty koneessa käytetyt symbolit. Varmista, että ymmärrät niiden merkityksen ennen kuin aloitat koneen käytön. Lue turvallisuusohjeet ja varoitukset Näyttää akselin enimmäisnopeuden. huolellisesti, ja ymmärrä ne ja noudata Älä...
 • Page 30: Osien Selitykset

  Suomi OSIEN SELITYKSET Koska tämä opas kattaa useita malleja, kuvat eivät välttämättä vastaa omaa laitettasi. Noudata ohjeita, joka koskevat omaa laitettasi. 1. Polttoainesäiliön korkki 2. Kaasuvipu 3. Käynnistyskahva 4. Terän suojus 5. Leikkuulaite 6. Käyttöakseliputki 7. Kahva 8. Ripustuskorvake 9. Virtakytkin 10.
 • Page 31: Varoitukset Ja Turvallisuusohjeet

  Jos havaitset edellä lueteltuja ○ Pidä muut ihmiset etäällä, kun säädät kaasutinta. oireita, ota viipymättä yhteys lääkäriin. ○ Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia aitoja Hitachi- ○ Jos sinulla on lääkinnällisiä elektronisia laitteita, kuten vaihto-osia. sydämentahdistin, neuvottele sekä lääkärin että laitteen...
 • Page 32: Tekniset Tiedot

  Suomi TEKNISET TIEDOT Malli CG31EBS (P) CG31EBS (LP) Moottorin iskutilavuus 30,8 (ml) Sytytystulppa NGK BMR7A tai vastaava Polttoainesäiliön 0,67 tilavuus (l) Kuivapaino (kg) Äänipainetaso LpA (dB (A)) 98,6 98,4 98,6 98,4 (EN27917) Mitattu äänenpaineen tehollisarvo LwA (dB (A)) 105,6 106,5 105,6 106,5 Valmistajan takaama...
 • Page 33: Kokoaminen

  ○ Käytä laadukasta 89-oktaanista lyijytöntä bensiiniä. ○ Käytä kaksitahtiöljyä tai sekoita öljyä ja polttoainetta suhteessa Asenna teräsuojus käyttöakseliputkeen kulmavaihdetta vasten (5). 25:1–50:1. Katso lisätietoja öljypullosta tai kysy Hitachi- Kiristä suojuksen kiinnike kunnolla, jotta teränsuojus ei heilu tai myyjältä. taivu alaspäin konetta käytettäessä.
 • Page 34: Huolto

  Suomi ○ Jos kaksitahtiöljyä ei ole saatavana, käytä ilmajäähdytteisiin Voit irrottaa koneen valjaista pitämällä koneen pääputkea yhdellä kaksitahtimoottoreihin tarkoitettua öljyä (JASO FC GRADE OIL kädellä ja irrottamalla valjaiden koukun (14) kannattimesta (15). (kuva 25-a) tai ISO EGC GRADE). Älä käytä laatua BIA tai TCW (tarkoitettu vesijäähdytteisiin kaksitahtimoottoreihin).
 • Page 35 Sytytystulppa saattaa tällöin karstoittua, jolloin kone käy tai Huoltoaikataulu käynnistyy huonosti. Jos moottori on tehoton, käynnistyy huonosti Alla on joitakin yleisiä huolto-ohjeita. Kysy lisätietoja Hitachi- tai käy joutokäyntiä epätasaisesti, tarkasta ensin sytytystulppa. Jos myyjältä. sytytystulppa on likainen, puhdista se ja tarkasta kärkiväli. Säädä...
 • Page 36 Suomi Viikoittainen huolto ○ Tarkasta käynnistin, erityisesti naru ja palautusjousi. ○ Puhdista sytytystulppa ulkopuolelta. ○ Irrota se ja tarkasta kärkiväli. Säädä 0,6 mm:iin, tai vaihda sytytystulppa. ○ Puhdista sylinterin jäähdytysrivat, ja tarkasta, että käynnistimen ilmanotto ei ole tukossa. ○ Tarkasta, että kulmavaihteessa on rasvaa 3/4:aan asti. ○...
 • Page 37 English MEANINGS OF SYMBOLS NOTE: Some units do not carry them. Symbols WARNING The following show symbols used for the machine. Be sure that you understand their meaning before use. It is important that you read, fully understand and observe the following Shows maximum shaft speed.
 • Page 38: What Is What

  English WHAT IS WHAT Since this manual covers several models, there may be some diff erence between pictures and your unit. Use the instructions that apply to your unit. 1. Fuel cap 2. Throttle lever 3. Starter handle 4. Blade guard 5.
 • Page 39: Warnings And Safety Instructions

  If situations occur which are not covered in this manual, take care ○ Keep others away when making carburetor adjustments. and use common sense. Contact your Hitachi dealer if you need ○ Use only accessories as recommended for this unit/machine by assistance.
 • Page 40: Specifications

  English SPECIFICATIONS Model CG31EBS (P) CG31EBS (LP) Engine Size (ml) 30.8 Spark Plug NGK BMR7A or equivalent Fuel Tank Capacity (l) 0.67 Dry Weight (kg) Sound pressure level LpA (dB (A)) 98.4 98.4 98.6 98.6 (EN27917) Measured sound power level LwA 106.5 106.5 105.6...
 • Page 41: Assembly Procedures

  English Install the blade guard on drive shaft tube against angle ASSEMBLY PROCEDURES transmission (5). Tighten the guard bracket fi rmly so that the blade guard does not swing or move down during operation. Drive shaft to engine (Fig. 1) CAUTION Loosen tube locking bolt (1) about ten turns so that the bolt point will The blade guard must be in place during operation.
 • Page 42: Maintenance

  ○ Use genuine two-cycle oil or use a mix between 25:1 to 50:1, and hook it on the hanger of the machine. Adjust the length of the please consult the oil bottle for the ratio or Hitachi dealer. shoulder harness to the most comfortable position. (Fig. 23) ○...
 • Page 43 When the engine is idling the cutting attachment must under no Replace the fastening nut if it is damaged and hard to tighten. circumstances rotate. ○ When replacing blade, purchase one recommended by Hitachi, with a 25.4 mm (one inch) fi tting hole. Air fi lter (Fig. 30) ○...
 • Page 44 English Daily maintenance ○ Clean the exterior of the unit. ○ Check that the harness is undamaged. ○ Check the blade guard for damage or cracks. Change the guard in case of impacts or cracks. ○ Check that the cutting attachment is properly centred, sharp, and without cracks.
 • Page 52 Annex V. For information relating to noise emissions, see the afsnittet Specifi kationer. chapter specifi cations. Chefen for europæiske standarder hos Hitachi Koki Europe Ltd. er The European Standards Manager at Hitachi Koki Europe Ltd. is autoriseret til at kompilere den tekniske fi l.

This manual is also suitable for:

Cg 31ebspCg 31ebslp