Download Print this page

Hitachi CG 23EC (SL) Handling Instructions Manual page 56

Hide thumbs

Advertisement

ไทย
ข อ ควรระวั ง
แผ น กั ้ น ชุ ด ใบมี ด ตั ด บางรุ  น จะมี ต ั ว จํ า กั ด ความยาวเชื อ กตั ด ที ่ ม ี ค วาม
คม ใช ค วามระมั ด ระวั ง เมื ่ อ ปฏิ บ ั ต ิ ง านกั บ อุ ป กรณ
หมายเหตุ
เมื ่ อ ใช ห ั ว เครื ่ อ งตั ด กั บ ฝาป อ งกั น ส ว นต อ สํ า หรั บ ตั ด ประเภทสองชิ ้ น
ติ ด ส ว นขยายฝาป อ งกั น เข า กั บ ฝาป อ งกั น ส ว นต อ สํ า หรั บ ตั ด แล ว ขั น
โบล ท (12) (รู ป ที ่ 6)
แผ น ป อ งกั น อาจจะมาพร อ มกั บ ตั ว ยึ ด กล อ งเฟ อ งในเครื ่ อ งตั ด บางรุ  น
ปรั บ ฝาป อ งกั น ส ว นต อ สํ า หรั บ ตั ด กั บ กรอบฝาป อ งกั น (13) แล ว ติ ด ให แ น น
กั บ ท อ เพลาขั บ โดยใช โ บล ท (รู ป ที ่ 7)
คํ า เตื อ น
ปลดส ว นขยายฝาป อ งกั น เมื ่ อ ใช ใ บมี ด โลหะหรื อ พลาสติ ก
ปฏิ บ ั ต ิ ต ามอาจทํ า ให เ กิ ด การบาดเจ็ บ
ป อ งกั น ส ว นต อ สํ า หรั บ ตั ด
หมายเหตุ
เพื ่ อ เอาส ว นขยายฝาป อ งกั น ออก ให ท ํ า ตามภาพ ใส ถ ุ ง มื อ เนื ่ อ งจาก
ส ว นขยายมี ต ั ว จํ า กั ด ที ่ ค ม
ขั น โบล ท ให ห ลวม (12) แล ว กดแท็ บ สี ่ เ หลี ่ ย มสามอั น บนฝาป อ งกั น ที
ละอั น ตามลํ า ดั บ (รู ป ที ่ 8)
(CG23EC (SLB))
ใส เ คสคั ต เตอร ร ะหว า งกรอบฝาป อ งกั น และฝาป อ งกั น ส ว นต อ สํ า หรั บ ตั ด
จากนั ้ น ยึ ด ให แ น น ด ว ยโบลท (รู ป ที ่ ่ 9)
การติ ด ตั ้ ง ส ว นต อ สํ า หรั บ ตั ด
คํ า เตื อ น
ติ ด ตั ้ ง ส ว นต อ สํ า หรั บ ตั ด ให เ หมาะสมและแน น หนา ตามที ่ แ นะนํ า ใน
คู  ม ื อ การจั ด การ
หากติ ด ไม เ หมาะสมหรื อ แน น หนา อาจหลุ ด และทํ า ให เ กิ ด การบาด
เจ็ บ ร า ยแรง และ/หรื อ การบาดเจ็ บ ถึ ง ชี ว ิ ต
อย า ติ ด ตั ้ ง หรื อ ถอดส ว นต อ สํ า หรั บ ตั ด ขณะที ่ เ ครื ่ อ งยนต ท ํ า งานอยู 
ใช ส  ว นต อ สํ า หรั บ ตั ด และส ว นติ ด โลหะของแท ข อง Hitachi เสมอ
การติ ด ตั ้ ง หั ว เครื ่ อ งตั ด แบบกึ ่ ง อั ต โนมั ต ิ
1. การทํ า งาน
ใช เ ชื อ กไนลอนที ่ ม ี ค วามยาวรอบต อ นาที ต ่ ํ า ในการตั ด (ความเร็ ว น อ ย
กว า 6000 /นาที )
รายละเอี ย ดจํ า เพาะ
ชนิ ด ของสกรู
หมายเลขรหั ส
ที ่ แ นบมาด ว ย
6600570
สกรู ต ั ว เมี ย
6601272
สกรู ต ั ว เมี ย
การใช เ ชื อ กไนลอน
เส น ผ า นศู น ย ก ลาง:
2.4 มม. ความยาว 5 ม.
φ
หรื อ ความเสี ย หายต อ ฝา
ขนาดของสกรู
ทิ ศ ทางในการหมุ น
ที ่ แ นบมาด ว ย
M10×P1.25-
ทวนเข็ ม นาิ ก า
LH
M8 × P1.25-RH
ตามเข็ ม นาฬ ก า
2. คํ า เตื อ น
ต อ งมี ฝ าครอบกล อ งมาให ด  ว ย
ตรวจสอบฝา (14) เคส (15) และองค ป ระกอบอื ่ น ๆ ว า มี ร อยแตกหรื อ
ความเสี ย หายหรื อ ไม (รู ป ที ่ 10)
ตรวจสอบเคสและปุ  ม ว า มี ก ารสึ ก หรอหรื อ ไม
หากมี ร ู ต รงก น (16) ของปุ  ม ให เ ปลี ่ ย นชิ ้ น ส ว นใหม ท ั น ที (รู ป ที ่ 10)
ต อ งติ ด ตั ้ ง หั ว ตั ด ให แ น น หนากั บ เคสเกี ย ร / เคสคั ต เตอร ข องเครื ่ อ ง
หากส ว นหั ว ตั ด ไม ท ํ า งาน โปรดตรวจสอบการติ ด ตั ้ ง เชื อ กไนลอน และ
ส ว นประกอบทั ้ ง หมดให เ หมาะสม
อนุ ญ าตหากต อ งการความช ว ยเหลื อ เพิ ่ ม เติ ม สั ง เกตข อ มู ล ที ่ ต  อ ท า ย
ข อ ความต อ ไปนี ้ ใ ห ด ี :
คํ า เตื อ น
สํ า หรั บ หั ว ของ Hitachi ใช เ ฉพาะแบบยื ด หยุ  น ไม เ ป น โลหะ ตามที ่ ผ ู 
การไม
ผลิ ต แนะนํ า ห า มใช ส ายหรื อ เชื อ กสาย อาจขาดและดี ด ตั ว ทํ า ให เ กิ ด
อั น ตราย
3. การติ ด ตั ้ ง
(CG23EC (SL)) (รู ป ที ่ 11)
ใส ป ระแจเลื ่ อ นหกเหลี ่ ย ม (17) ในรู เ คสเกี ย ร และร อ งของที ่ ถ ื อ คั ต
เตอร (A) (18) เพื ่ อ ล็ อ กเพลา
ติ ด ตั ้ ง หั ว เครื ่ อ งตั ด เข า กั บ เคสเกี ย ร ข องคั ต เตอร แ ปรง
แบบมื อ ซ า ย หมุ น ตามเข็ ม นาฬ ก าเพื ่ อ คลาย/ทวนเข็ ม นาฬ ก าเพื ่ อ ขั น
แน น
หมายเหตุ
เนื ่ อ งจากไม ไ ด ใ ช ฝ าที ่ ถ ื อ คั ต เตอร ท ี ่ น ี ่ เก็ บ ไว เ มื ่ อ ใช ใ บมี ด โลหะ ซึ ่ ง
ต อ งใช
(CG23EC (SLB)) (รู ป ที ่ ่ 12)
ใส ป ระแจเลื ่ อ นหกเหลี ่ ย ม (17) ในรู ข องเคสคั ต เตอร เ พื ่ อ ล็ อ กท อ เพลา
ขั บ
ติ ด ตั ้ ง หั ว เครื ่ อ งตั ด เข า กั บ เคสคั ต เตอร ข องเครื ่ อ งตั ด หญ า
เป น แบบมื อ ขวา หมุ น ทวนเข็ ม นาฬ ก าเพื ่ อ คลายน็ อ ต/หมุ น ตามเข็ ม
นาฬ ก าเพื ่ อ ขั น ให แ น น
4. ปรั บ ความยาวของเชื อ ก
ตั ้ ง ความเร็ ว ของเครื ่ อ งยนต ใ ห ต ่ ํ า ที ่ ส ุ ด เท า ที ่ จ ะทํ า ได และแท็ ป ส ว นหั ว
ไว บ นพื ้ น เชื อ กไนลอนแต ล ะแท็ ป จะถู ก ลากออกมา 3 ซม. (รู ป ที ่ 13)
สามารถใช ม ื อ สาวเชื อ กไนลอนได แต เ ครื ่ อ งยนต ต  อ งหยุ ด ทํ า งานเสี ย
ก อ น (รู ป ที ่ 14)
ปรั บ เชื อ กไนลอนให เ หมาะสมกั บ ความยาว 11-14 ซม. ก อ นการใช ง าน
การติ ด ตั ้ ง ใบมี ด ตั ด (รู ป ที ่ 15)
(ซึ ่ ง ต อ งใช )
ใส ป ระแจเลื ่ อ นหกเหลี ่ ย ม (17) ในรู เ คสเกี ย ร และร อ งของที ่ ถ ื อ คั ต เตอร
(A) (18) เพื ่ อ ล็ อ กเพลา
ประกอบตามลํ า ดั บ ดั ง นี ้ : ที ่ ถ ื อ คั ต เตอร (A) (18) ใบมี ด (19) ที ่ ถ ื อ คั ต เตอร
(B) (20) ฝาน็ อ ต (21)
ขั น น็ อ ตยึ ด ด ว ยประแจบ อ กซ ร วมด ว ยทอร ค ขั น 14±2 N
น็ อ ตยึ ด คั ต เตอร (22) เป น แบบมื อ ซ า ย (ตามเข็ ม นาิ ก าเพื ่ อ คลาย/ทวน
เข็ ม นาิ ก าเพื ่ อ ขั น แน น )
56
ติ ด ต อ ศู น ย บ ริ ก ารฮิ ต าชิ ท ี ่ ไ ด ร ั บ
น็ อ ตยึ ด เป น
น็ อ ตยึ ด
m หมายเหตุ ว  า
.

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Cg 23ec (slb)Cg 23ec (s)Cg 23ec (lb)