Download Print this page

Hitachi CG 23EC (SL) Handling Instructions Manual page 51

Hide thumbs

Advertisement

Điều kiện
Động cơ không ngừng hoạt
động
Đông cơ ngừng hoạt động khi
cần điều chỉnh đóng
Lưỡi cắt tiếp tục quay khi cần
điều chỉnh đóng
Nguyên nhân
Công tắc dừng không hoạt động
Tốc độ không tải quá chậm
Tốc độ không tải quá cao
Dây ga quá căng
51
Biện pháp khắc phục
Đặt cần lắp nghẽn hơi ở vị trí BẮT ĐẦU
để dừng động cơ
Ngừng sử dụng ngay lập tức và liên hệ
với Trung tâm Dịch vụ Ủy quyền Hitachi
Liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Ủy quyền
Hitachi
Liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Ủy quyền
Hitachi
Tiếng Việt

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Cg 23ec (slb)Cg 23ec (s)Cg 23ec (lb)