Download Print this page

Hitachi CG 23EC (SL) Handling Instructions Manual page 54

Hide thumbs

Advertisement

ไทย
อย า สตาร ท หรื อ เดิ น เครื ่ อ งยนต ใ นห อ งหรื อ อาคารที ่ ป  ด
หายใจเอาไอเสี ย เข า ไปจนเสี ย ชี ว ิ ต ได
ไม ใ ห ม ื อ มี น ้ ํ า มั น หรื อ น้ ํ า มั น หล อ ลื ่ น เป  อ นอยู 
อย า ให ม ื อ เข า ใกล ช ุ ด ใบมี ด ตั ด
อย า จั บ หรื อ ถื อ ตั ว เครื ่ อ งทางด า นชุ ด ใบมี ด ตั ด
ควรสวมถุ ง มื อ เมื ่ อ ทํ า การติ ด ตั ้ ง หรื อ ถอดชุ ด ใบมี ด ตั ด หากไม ป ฏิ บ ั ต ิ
ตามคํ า แนะนํ า ข า งต น อาจส ง ผลให เ กิ ด การบาดเจ็ บ ได
เมื ่ อ ป ด ตั ว เครื ่ อ ง โปรดแน ใ จว า ชุ ด ใบมี ด ตั ด หยุ ด ก อ นจะวางตั ว เครื ่ อ ง
ลง
ควรหยุ ด พั ก เป น บางช ว งเมื ่ อ มี ก ารยื ด เวลาการปฏิ บ ั ต ิ ง านเพื ่ อ หลี ก
เลี ่ ย งการเกิ ด โรคนิ ้ ว มื อ ซี ด ขาวจากการสั ่ น สะเทื อ น (HAVS) ซึ ่ ง มี
สาเหตุ จ ากการสั ่ น สะเทื อ น
คํ า เตื อ น
กรุ ณ าใช เ ครื ่ อ งมื อ โดยสวมใส อ ุ ป กรณ แ ละเครื ่ อ งแต ง กายที ่ เ หมาะสม
หากไม ป ฏิ บ ั ต ิ ต ามอาจทํ า ให เ กิ ด อุ บ ั ต ิ เ หตุ เช น โดนลวกหรื อ ได ร ั บ
บาดเจ็ บ (รู ป ที ่ 2)
อย า จั บ บริ เ วณหั ว เที ย นหรื อ แรงดั น ไฟฟ า สู ง ระหว า งการปฏิ บ ั ต ิ ง าน มิ
เช น นั ้ น จะทํ า ให เ กิ ด ไฟฟ า ช็ อ ต
อย า ให เ ด็ ก เข า ใกล อ ุ ป กรณ ร ะหว า งการปฏิ บ ั ต ิ ง าน
อย า จั บ ตั ว เครื ่ อ ง ฝาบน หรื อ ช อ งระบายไอเสี ย ระหว า งและหลั ง การ
ปฏิ บ ั ต ิ ง านได ไ ม น าน มิ เ ช น นั ้ น จะทํ า ให โ ดนลวกหรื อ ได ร ั บ บาดเจ็ บ
ระบบป อ งกั น การสั ่ น สะเทื อ นไม ไ ด ป ระกั น ว า คุ ณ ไม เ กิ ด กลุ  ม อาการ
HAVS หรื อ กลุ  ม อาการอุ โ มงค ข  อ มื อ ดั ง นั ้ น ผู  ท ี ่ ใ ช ง านอย า งต อ เนื ่ อ ง
และสม่ ํ า เสมอควรติ ด ตามอาการของมื อ และนิ ้ ว อย า งใกล ช ิ ด ถ า เกิ ด
กลุ  ม อาการอย า งใดอย า งหนึ ่ ง ข า งต น โปรดปรึ ก ษาแพทย ท ั น ที
ถ า คุ ณ ใช อ ุ ป กรณ ก ารแพทย ท างไฟฟ า /อี เ ลคทรอนิ ก ส เ ช น เครื ่ อ ง กระตุ  น
หั ว ใจ ปรึ ก ษาแพทย แ ละผู  ผ ลิ ต อุ ป กรณ ก  อ นจะใช เ ครื ่ อ งมื อ กลใดๆ
ความปลอดภั ย ของตั ว เครื ่ อ ง/เครื ่ อ งจั ก ร
ตรวจดู ต ั ว เครื ่ อ ง/เครื ่ อ งจั ก รทั ้ ง หมดก อ นใช ง าน
ชํ า รุ ด ตรวจดู น ้ ํ า มั น รั ่ ว และโปรดแน ใ จว า ตั ว ยึ ด ต า งๆ เข า ที ่ แ ละขั น ไว
แล ว อย า งเพี ย งพอ
เปลี ่ ย นชิ ้ น ส ว นที ่ ร  า ว แตกหรื อ เสี ย หายจากสาเหตุ ใ ดๆ ก อ นใช ตั ว
เครื ่ อ ง/เครื ่ อ งจั ก ร ชิ ้ น ส ว นที ่ ผ ิ ด ปกติ อ าจเพิ ่ ม ความเสี ่ ย งต อ อุ บ ั ต ิ เ หตุ
และอาจนํ า ไปสู  ก ารบาดเจ็ บ
ตรวจสอบให แ น ใ จว า ฝาป อ งกั น ส ว นต อ สํ า หรั บ ตั ด และรั ด ถู ก ติ ด ตั ้ ง
อย า งเหมาะสม อย า ปฏิ บ ั ต ิ ง านหากฝาป อ งกั น ส ว นต อ สํ า หรั บ ตั ด และ
สายรั ด ไม ไ ด ต ิ ด ตั ้ ง อย า งเหมาะสม
ให ค นอื ่ น ๆ อยู  ห  า งๆ เมื ่ อ ปรั บ แต ง คาร บ ู เ รเตอร
ใช อ ุ ป กรณ ป ระกอบที ่ ผ ู  ผ ลิ ต แนะนํ า สํ า หรั บ ตั ว เครื ่ อ ง/เครื ่ อ งจั ก ร
เท า นั ้ น
ก อ นใช ง านตรวจสอบให แ น ใ จว า ไม ม ี อ ุ ป กรณ จ ํ า พวกกุ ญ แจปรั บ หรื อ
ประแจติ ด อยู 
คํ า เตื อ น
อย า ดั ด แปลงตั ว เครื ่ อ ง/เครื ่ อ งจั ก รโดยเด็ ด ขาด
เครื ่ อ งจั ก รในงานอื ่ น ยกเว น งานตามที ่ ไ ด อ อกแบบไว
การดั ด แปลงรวมถึ ง การใช อ ุ ป กรณ เ สริ ม ที ่ ไ ม ไ ด ร ั บ อนุ ญ าต อาจส ง ผล
ให เ กิ ด การบาดเจ็ บ รุ น แรงหรื อ ถึ ง แก ช ี ว ิ ต ทั ้ ง ต อ ผู  ป ฏิ บ ั ต ิ ง านและผู  อ ื ่ น
ความปลอดภั ย ของน้ ํ า มั น
เพราะอาจ
ผสมและเทน้ ํ า มั น ที ่ น อกอาคาร และเมื ่ อ ไม ม ี ป ระกายไฟ
ใช ภ าชนะที ่ อ อกแบบสํ า หรั บ น้ ํ า มั น
ก อ นสตาร ท เครื ่ อ งยนต ย า ยไปให ห  า งจากตํ า แหน ง เติ ม น้ ํ า มั น 3 เมตร
ดั บ เครื ่ อ งยนต ก  อ นถอดฝาน้ ํ า มั น อย า ปลดฝาเชื ้ อ เพลิ ง ระหว า งการ
ปฏิ บ ั ต ิ ง าน
ระบายน้ ํ า มั น ออกจากถั ง ก อ นเก็ บ ตั ว เครื ่ อ ง/เครื ่ อ งจั ก ร
น้ ํ า มั น ออกให ห มดหลั ง จากใช ง านในแต ล ะครั ้ ง ถ า น้ ํ า มั น ตกค า งในถั ง
เก็ บ อย า ให น ้ ํ า มั น รั ่ ว
คํ า เตื อ น
น้ ํ า มั น ติ ด ไฟ ระเบิ ด หรื อ สู ด ดมเข า ได ง  า ย ให ร ะมั ด ระวั ง เป น พิ เ ศษเมื ่ อ
หยิ บ ฉวยหรื อ เติ ม น้ ํ า มั น
อย า สู บ บุ ห รี ่ ห รื อ ยอมให ค นสู บ บุ ห รี ่ ใ กล น ้ ํ า มั น หรื อ ตั ว เครื ่ อ ง/
เครื ่ อ งจั ก ร หรื อ ขณะกํ า ลั ง ใช ต ั ว เครื ่ อ ง/เครื ่ อ งจั ก ร
เช็ ด น้ ํ า มั น ที ่ ห กก อ นสตาร ท เครื ่ อ งยนต
เก็ บ ตั ว เครื ่ อ ง/เครื ่ อ งจั ก รและน้ ํ า มั น ในพื ้ น ที ่ ท ี ่ ไ อน้ ํ า มั น ไม ก ระทบเปลว
ไฟหรื อ ดอกไฟจากเครื ่ อ งทํ า น้ ํ า ร อ น มอเตอร สวิ ท ซ เตาอบ เป น ต น
ตรวจสอบให แ น ใ จว า มี อ ุ ป กรณ ด ั บ เพลิ ง พร อ มใช ง านเมื ่ อ ใช เ ครื ่ อ งใน
พื ้ น ที ่ แ ห ง
หากคุ ณ ป ด เครื ่ อ งเพื ่ อ เติ ม เชื ้ อ เพลิ ง ให ต รวจสอบให แ น ใ จว า เครื ่ อ ง
เย็ น แล ว ก อ นเติ ม เชื ้ อ เพลิ ง
ความปลอดภั ย ในการตั ด
อย า ตั ด วั ส ดุ ใ ดๆ ยกเว น หญ า และพุ  ม ไม
ตรวจดู พ ื ้ น ที ่ ท ี ่ จ ะตั ด ก อ นใช ง านแต ล ะครั ้ ง เอาวั ต ถุ ท ี ่ จ ะกระเด็ น หรื อ
ก อ ให เ กิ ด อั น ตรายออกไป
อย า ปฏิ บ ั ต ิ ง านในพื ้ น ที ่ ท ี ่ ม ี ร ากไม ห รื อ ก อ นหิ น
ป อ งกั น ระบบหายใจ โดยสวมหน า กากป อ งกั น แอโรโซลเมื ่ อ ตั ด หญ า
หลั ง จากพ น ยาฆ า แมลง
ให ค นอื ่ น เด็ ก สั ต ว คนผ า นไปมาและผู  ช  ว ยอยู  น อกเขตอั น ตราย15
เปลี ่ ย นชิ ้ น ส ว นที ่
เมตร ดั บ เครื ่ อ งยนต ท ั น ที ถ  า มี ค นเข า มา
กรุ ณ าใช ค วามระมั ด ระวั ง เนื ่ อ งจากการเดิ น เครื ่ อ งจะมี ก ารถ ว งเวลา
หลั ง จากดึ ง มื อ จั บ สตาร ท
ให เ ครื ่ อ งยนต อ ยู  ท างด า นขวาของตั ว คุ ณ เสมอ
จั บ ตั ว เครื ่ อ ง/เครื ่ อ งจั ก รให แ น น ด ว ยมื อ ทั ้ ง สอง
ยื น ให ม ั ่ น คงและสมดุ ล อย า เอื ้ อ มไกลเกิ น ไป
การสู ญ เสี ย การทรงตั ว ขณะปฏิ บ ั ต ิ ง านอาจนํ า ไปสู  ก ารบาดเจ็ บ ได
ให ท ุ ก ส ว นของร า งกายอยู  ห  า งจากท อ เก็ บ เสี ย งและชุ ด ใบมี ด ตั ด เมื ่ อ
เครื ่ อ งยนต ก ํ า ลั ง ทํ า งาน
ให ช ุ ด ใบมี ด ตั ด อยู  ต ่ ํ า กว า ระดั บ หั ว เข า
นี ้
กรุ ณ าใช ค วามระมั ด ระวั ง เมื ่ อ ปฏิ บ ั ต ิ ง านในพื ้ น ที ่ ท ี ่ ม ี ส ายไฟหรื อ ท อ ส ง
ก า ซ
อย า ใช ส  ว นต อ สํ า หรั บ ตั ด เพื ่ อ การอื ่ น ยกเว น ทํ า ความสะอาดหญ า หรื อ
พุ  ม ไม หลี ก เลี ่ ย งการใช ง านในที ่ ท ี ่ ส  ว นต อ สํ า หรั บ ตั ด มี โ อกาสสั ม ผั ส
น้ ํ า เช น บ อ หรื อ ขุ ด สิ ่ ง สกปรก มิ เ ช น นั ้ น อาจทํ า ให ไ ด ร ั บ บาดเจ็ บ หรื อ
อย า ใช ต ั ว เครื ่ อ ง/
สร า งความเสี ย หายให แ ก เ ครื ่ อ ง
หลี ก เลี ่ ย งการใช ง านยาวนานในระดั บ ความเร็ ว ต่ ํ า แต ก ารสั ่ น สะเทื อ น
สู ง มิ เ ช น นั ้ น อาจทํ า ให เ ครื ่ อ งยนต เ สี ย หาย
54
ควรระบาย

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Cg 23ec (slb)Cg 23ec (s)Cg 23ec (lb)