Download Print this page

Hitachi CG 23EC (SL) Handling Instructions Manual page 53

Hide thumbs

Advertisement

L
pA, eq
ระดั บ ความดั น เสี ย ง LpA โดยเที ย บเท า กั บ ISO 22868*
ISO22868
L
ระดั บ กํ า ลั ง เสี ย งที ่ ถ ู ก วั ด LwA โดย 2000/14/EC
WA, Ra(M)
2000/14/EC
เพิ ่ ม ความเร็ ว
L
ระดั บ กํ า ลั ง เสี ย งรั บ ประกั น LwA โดย 2000/14/EC
WA, Ra(G)
2000/14/EC
เพิ ่ ม ความเร็ ว
ก อ นการใช ง านเครื ่ อ งจั ก ร
• อ า นคู  ม ื อ การใช ง านโดยละเอี ย ด
• ตรวจสอบว า ได ป ระกอบและปรั บ แต ง เครื ่ อ งตั ด อย า งถู ก ต อ ง
• สตาร ท เครื ่ อ งและตรวจสอบการปรั บ แต ง คาร บ ู เ รเตอร โปรดดู ท ี ่ "การบํ า รุ ง รั ก ษา"
หมายเหตุ : ระดั บ เสี ย ง / ระดั บ การสั ่ น สะเทื อ นโดยเที ย บเท า ถู ก คํ า นวนตามผลรวมพลั ง งานถ ว งน้ ํ า หนั ก เวลาสํ า หรั บ เสี ย ง / ระดั บ การสั ่ น สะเทื อ นภาย
ใต เ งื ่ อ นไขการทํ า งานที ่ ห ลากหลายกั บ การกระจายเวลาต อ จากนี ้ :
* 1/2 เดิ น เบา, 1/2 เพิ ่ ม ความเร็ ว
ส ว นประกอบ (รู ป ที ่ 1)
เนื ่ อ งจากคู  ม ื อ เล ม นี ้ มี ร ายละเอี ย ดครอบคลุ ม เครื ่ อ งตั ด หลายรุ  น ซึ ่ ง อาจ
จะมี ค วามแตกต า งระหว า งรู ป ภาพและตั ว เครื ่ อ ง
คํ า แนะนํ า ที ่ ใ ช ก ั บ ตั ว เครื ่ อ งเท า นั ้ น
A: ฝาถั ง น้ ํ า มั น
B: คั น เร ง
C: คั น สตาร ท
D: แผ น กั ้ น ชุ ด ใบมี ด ตั ด
E: ส ว นขยายฝาป อ งกั น
F: ชุ ด ใบมี ด ตั ด
G: ท อ เพลาขั บ
H: มื อ จั บ
I: ที ่ แ ขวน
J: สวิ ท ซ ส ตาร ท
K: หั ว เที ย น
L: ป  ม ล อ น้ ํ า
M: ชุ ด เครื ่ อ งมื อ แขวนไหล
N: ปุ  ม แสดงคั น เร ง
O: คั น โช ค
P: เครื ่ อ งยนต
Q: เคสเกี ย ร
R: เคสคั ต เตอร
S: ชุ ด ประแจบ็ อ กซ
T: คู  ม ื อ ใช ง าน
U: แว น ตาป อ งกั น
V: ประแจเลื ่ อ นหกเหลี ่ ย ม
W: ฝาบน
a
hv, eq(F)
a
hv, eq(R)
K
คํ า เตื อ นและคํ า แนะนํ า ด า นความปลอดภั ย
สั ง เกตข อ มู ล ที ่ ต  อ ท า ยข อ ความต อ ไปนี ้ ใ ห ด ี :
โปรดปฏิ บ ั ต ิ ต าม
คํ า เตื อ น
แสดงถึ ง ความเป น ไปได ม ากที ่ อ าจบาดเจ็ บ สาหั ส หรื อ เสี ย ชี ว ิ ต หากไม
ปฏิ บ ั ต ิ ต ามคํ า แนะนํ า
ข อ ควรระวั ง
แสดงถึ ง ความเป น ไปได ท ี ่ อ าจบาดเจ็ บ หรื อ อุ ป กรณ ช ํ า รุ ด
ปฏิ บ ั ต ิ ต ามคํ า แนะนํ า
หมายเหตุ
ข า วสารที ่ ม ี ป ระโยชน เ พื ่ อ การทํ า งานและการใช ง านที ่ ถ ู ก ต อ ง
ความปลอดภั ย ของผู  ป ฏิ บ ั ต ิ ง าน
สวมใส เ ครื ่ อ งป อ งกั น ศี ร ษะ (1) (รู ป ที ่ 2)
สวมใส เ ครื ่ อ งป อ งกั น ใบหน า หรื อ แว น ตาป อ งกั น เสมอ (2) (รู ป ที ่ 2)
สวมใส อ ุ ป กรณ ป  อ งกั น เสี ย ง (3) (รู ป ที ่ 2)
การได ร ั บ เสี ย งเป น เวลานาน อาจทํ า ให ส ู ญ เสี ย การได ย ิ น อย า งถาวรได
ระวั ง คนผ า นไปมาที ่ อ าจสร า งป ญ หา
เมื ่ อ ดั บ เครื ่ อ งยนต ถอดอุ ป กรณ น ิ ร ภั ย ออกเสี ย ทั น ที
สวมใส เ สื ้ อ ที ่ ห นั ก และมี แ ขนยาว (4) กางเกงขายาว (5) รองเท า บู 
ทกั น ลื ่ น (6) และถุ ง มื อ (7)เสมอ (รู ป ที ่ 2)
อย า สวมเสื ้ อ ผ า หลวมๆ เพชรพลอย กางเกงขาสั ้ น รองเท า แตะหรื อ
เดิ น เท า เปล า
รวบผมให ย าวเหนื อ ไหล
อย า ใช ต ั ว เครื ่ อ งนี ้ เ มื ่ อ คุ ณ เหนื ่ อ ยล า ป ว ยหรื อ ดื ่ ม แอลกอฮอล ยาเสพ
ติ ด หรื อ กิ น ยาที ่ อ อกฤทธิ ์
ห า มใช ง านเครื ่ อ งมื อ ในเวลากลางคื น หรื อ ในสภาพอากาศที ่ ไ ม เ อื ้ อ
อํ า นวย ซึ ่ ง ทํ า ให ม องเห็ น ได ไ ม ช ั ด เจน และห า มใช ง านเครื ่ อ งมื อ ขณะ
ที ่ ฝ นตก หรื อ หลั ง ฝนตกทั น ที
การทํ า งานบนพื ้ น ลื ่ น อาจทํ า ให เ กิ ด อุ บ ั ต ิ เ หตุ เ มื ่ อ สู ญ เสี ย การทรงตั ว
อย า ให เ ด็ ก หรื อ ผู  ไ ม ม ี ป ระสบการณ ม าใช เ ครื ่ อ งจั ก ร
อย า เป ด เครื ่ อ งหากมี ว ั ต ถุ ไ วไฟ เช น ใบไม แ ห ง , ขยะกระดาษ หรื อ
เชื ้ อ เพลิ ง อยู  ใ นบริ เ วณใกล เ คี ย ง
53
ระดั บ การสั ่ น สะเทื อ น โดย ISO 22867
มื อ จั บ ด า นหน า หรื อ ด า นซ า ย / โดยเที ย บเท า *
ระดั บ การสั ่ น สะเทื อ น โดย ISO 22867
มื อ จั บ ด า นหลั ง หรื อ ด า นขวา / โดยเที ย บเท า *
ความไม แ น น อน
ไทย
หากไม

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Cg 23ec (slb)Cg 23ec (s)Cg 23ec (lb)