Download Print this page

Hitachi CG 23EC (SL) Handling Instructions Manual page 58

Hide thumbs

Advertisement

ไทย
หมายเหตุ
ถ า เครื ่ อ งยนต ไ ม ส ตาร ท ทํ า ตามข อ 2 ถึ ง ข อ 4 อี ก ครั ้ ง
7. จากนั ้ น ปล อ ยเครื ่ อ งทิ ้ ง ไว ป ระมาณ 2-3 นาที ก อ นเริ ่ ม การใช ง าน
8. ตรวจเช็ ค ให แ น ใ จว า ชุ ด ใบมี ด ตั ด ไม ห มุ น ขณะที ่ เ ครื ่ อ งยนต เ ดิ น เบา
(2) เริ ่ ม เครื ่ อ งอุ  น
ใช เ พี ย ง1, 6 และ 8 ของกระบวนการเริ ่ ม เครื ่ อ งเย็ น
หากเครื ่ อ งยนต ไ ม ต ิ ด ใช ก ระบวนการเริ ่ ม เดี ย วกั บ เครื ่ อ งเย็ น
การตั ด
คํ า เตื อ น
ใช ส ายรั ด (ซึ ่ ง ต อ งใช ) และใส ช ุ ด และอุ ป กรณ ป  อ งกั น เมื ่ อ ใช เ ครื ่ อ ง
เสมอ (รู ป ที ่ 22)
ให ผ ู  อ ื ่ น รวมถึ ง เด็ ก สั ต ว คนแถวนั ้ น และผู  ช  ว ย ห า งไปจากบริ เ วณ
อั น ตราย 15 ม. หยุ ด เครื ่ อ งยนต ท ั น ที ห ากมี ค นเข า มา (รู ป ที ่ 23)
เมื ่ อ หญ า หรื อ เถาวั ล ย พ ั น รอบส ว นต อ หยุ ด เครื ่ อ งและส ว นต อ แล ว นํ า
ออก การปฏิ บ ั ต ิ ง านต อ ทั ้ ง ที ม ี ห ญ า หรื อ เถาวั ล ย พ ั น รอบส ว นต อ อาจ
ทํ า ให เ สี ย หาย เช น คลั ท ช ส ึ ก
ข อ ควรระวั ง
การใช แ ละข อ ควรระวั ง จะแตกต า งกั น
สํ า หรั บ ตั ด เพื ่ อ ให ใ ช ไ ด อ ย า งปลอดภั ย ทํ า ให แ น ใ จว า ทํ า ตามคํ า
แนะนํ า และแนวทางปฏิ บ ั ต ิ ท ี ่ ม ี ใ ห ส ํ า หรั บ แต ล ะประเภท
หมายเหตุ
กดปุ  ม ปลดล็ อ คด ว นหรื อ ดึ ง แผ น ปลดล็ อ คฉุ ก เฉิ น (หากติ ด ตั ้ ง ไว ) ใน
กรณี ท ี ่ เ กิ ด เหตุ ฉ ุ ก เฉิ น (รู ป ที ่ 24)
ใช ง านในลั ก ษณะที ่ ก ฎหมายและข อ กํ า หนดต า งๆ ในท อ งถิ ่ น ระบุ ไ ว
(1) ใช ห ั ว ตั ด กึ ่ ง อั ต โนมั ต ิ
ตั ้ ง เครื ่ อ งยนต เ ป น ความเร็ ว สู ง เมื ่ อ ใช ส  ว นต อ นี ้
ตั ด หญ า จากซ า ยไปขวา หญ า ที ่ ต ั ด จะส ง ออกไปจากบอดี ้ ลดการ
กระเด็ น ไปเสื ้ อ ผ า ของคุ ณ (รู ป ที ่ 25)
ตั ด หญ า จากขวาไปซ า ยเนื ่ อ งจากส ว นต อ ของรุ  น ท อ เพลาขั บ โค ง จะ
หมุ น ตามเข็ ม นาิ ก า
ด ว ยไนลอนคอร ด ใช ป ระมาณ 2 ซม.ของปลายคอร ด เพื ่ อ ตั ด หญ า ใช
เต็ ม ความยาวคอร ด จะลดความเร็ ว หมุ น และทํ า ให ก ารตั ด ยาก
หมายเหตุ
ป อ นเส น ตั ด ไนลอนเพิ ่ ม อั ต โนมั ต ิ เมื ่ อ ติ ด ที ่ rpm ต่ ํ า (รอบต อ นาที ไ ม
เกิ น 6000/นาที )
คํ า เตื อ น
ผลิ ต ภั ณ ฑ น ี ้ ม ี ต ั ว จํ า กั ด สาย ซึ ่ ง จะตั ด คอร ด เกิ น อั ต โนมั ต ิ เมื ่ อ ใช ง าน
เครื ่ อ ง อย า ถอดฝาป อ งกั น หรื อ ตั ว จํ า กั ด สาย
เนื ่ อ งจากความต า นทานจะสู ง กว า สํ า หรั บ ไนลอนคอร ด เมื ่ อ เที ย บกั บ
ใบมี ด การจั ด การที ่ ไ ม ด ี อ าจเพิ ่ ม โหลดเครื ่ อ งยนต และส ง ผลให เ สี ย
หาย
อย า ใช ห ากตั ้ ง เครื ่ อ งยนต ไ ว ท ี ่ ค วามเร็ ว ต่ ํ า หากความเร็ ว เครื ่ อ งยนต
ต่ ํ า หญ า อาจพั น ส ว นต อ ทํ า ให ค ลั ท ช ไ ถล ซึ ่ ง อาจส ง ผลให ค ลั ท ช ส ึ ก
(2) การใช ใ บมี ด
หมายเหตุ
ขึ ้ น กั บ ประเภทของส ว นต อ
การดั บ เครื ่ อ งยนต (รู ป ที ่ 27)
ลดความเร็ ว ของเครื ่ อ งยนต และเดิ น เครื ่ อ งในจั ง หวะเดิ น เบาสั ก สองสาม
นาที แล ว ป ด สวิ ท ซ ส ตาร ท (23)
การบํ า รุ ง รั ก ษา
อาจบํ า รุ ง รั ก ษา เปลี ่ ย น หรื อ ซ อ มอุ ป กรณ แ ละระบบควบคุ ม ไอเสี ย ได โ ดย
หน ว ยงานหรื อ ช า งซ อ มเครื ่ อ งยนต ใ ดๆ ที ่ ไ ม ใ ช ง านบนผิ ว จราจร
การปรั บ แต ง คาร บ ู เ รเตอร (รู ป ที ่ 28)
คาร บ ู เ รเตอร ค ื อ ส ว นที ่ ม ี ค วามเที ่ ย งตรงที ่ ผ สมอากาศกั บ เชื ้ อ เพลิ ง และถู ก
ออกแบบเพื ่ อ ใช ต รวจสอบว า เครื ่ อ งยนต ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ก อ นที ่ เ ครื ่ อ ง
มื อ จะถู ก ส ง มายั ง โรงงาน คาร บ ู เ รเตอร จ ะถู ก ปรั บ ระหว า งการทดลองวิ ่ ง
ให ท ํ า การปรั บ เปลี ่ ย นเมื ่ อ จํ า เป น อั น เนื ่ อ งมาจากสภาพแวดล อ ม (สภาพ
อากาศ หรื อ ความกดอากาศ) ประเภทของน้ ํ า มั น เชื ้ อ เพลิ ง ประเภทของ
น้ ํ า มั น สองวงจร และอื ่ น ๆ เท า นั ้ น
58
ด ว ยไนลอนคอร ด คั ต เตอร ให ใ ช ค อร ด 15 ซม.เสมอ หากความยาว
คอร ด สั ้ น ไป ความเร็ ว หมุ น จะเพิ ่ ม และอาจก อ นความเสี ย หายต อ
ไนลอนคอร ด คั ต เตอร เนื ่ อ งจากรุ  น ท อ เพลาขั บ โค ง โดยเฉพาะ ไม ม ี
กลไกหน ว งความเร็ ว มี ค วามเป น ไปได ส ู ง ในการเพิ ่ ม ความเร็ ว หมุ น
สํ า หรั บ ส ว นต อ ขยายสํ า หรั บ ตั ด
ปรั บ ความเร็ ว เครื ่ อ งยนต ต ามความต า นทานของหญ า สํ า หรั บ หญ า
อ อ น ใช ค วามเร็ ว ต่ ํ า สํ า หรั บ หญ า กลุ  ม แน น ใช ค วามเร็ ว สู ง
ตั ด หญ า จากขวามาซ า ย โดยใช ด  า นซ า ยของใบมี ด ในการตั ด (รู ป ที ่ 26)
เอี ย งใบมี ด เล็ ก น อ ยไปด า นซ า ยขณะตั ด จะทํ า ให ก องหญ า ที ่ ต ั ด แล ว ไป
ด า นซ า ย ทํ า ให เ ก็ บ ง า ย
การเพิ ่ ม ความเร็ ว หมุ น มากไป อาจทํ า ให ใ บมี ด สึ ก การสั ่ น และเสี ย ง
และยั ง เพิ ่ ม การบริ โ ภคเชื ้ อ เพลิ ง
คํ า เตื อ น
การกระแทกของใบมี ด อาจเกิ ด ขึ ้ น เมื ่ อ ใบมี ด ที ่ ห มุ น สั ม ผั ส กั บ ของแข็ ง
ในพื ้ น ที ่ ส ํ า คั ญ
แรงต า นอั น ตรายอาจเกิ ด ขึ ้ น ทํ า ให ท ั ้ ง เครื ่ อ งและผู  ป ฏิ บ ั ต ิ ง านกระแทก
อย า งแรง แรงต า นนี ้ เ รี ย กว า การกระแทกของใบมี ด ผลก็ ค ื อ ผู  ป ฏิ บ ั ต ิ
งานอาจเสี ย การควบคุ ม เครื ่ อ ง ซึ ่ ง อาจทํ า ให บ าดเจ็ บ ร า ยแรงหรื อ ถึ ง
ชี ว ิ ต การกระแทกของใบมี ด น า จะเกิ ด ขึ ้ น ที ่ บ ริ เ วณซึ ่ ง ยากจะเห็ น วั ส ดุ
ที ่ จ ะตั ด
หากส ว นต อ สํ า หรั บ ตั ด กระแทกกั บ หิ น หรื อ เศษอื ่ น ๆ หยุ ด เครื ่ อ งยนต
และทํ า ให แ น ใ จว า ส ว นต อ และส ว นอื ่ น ที ่ เ กี ่ ย วข อ งไม เ สี ย หาย
คํ า เตื อ น
ส ว นต อ สํ า หรั บ ตั ด สามารถทํ า ให บ าดเจ็ บ ขณะที ่ ห มุ น ต อ ไป หลั ง จาก
เครื ่ อ งยนต ห ยุ ด หรื อ ปล อ ยตั ว เร ง จ า ยเชื ้ อ เพลิ ง เมื ่ อ ป ด เครื ่ อ ง ทํ า ให
แน ใ จว า ส ว นต อ สํ า หรั บ ตั ด หยุ ด ก อ นวางเครื ่ อ งลง
คํ า เตื อ น
เนื ่ อ งจากคาร บ ู เ รเตอร ถ ู ก ผลิ ต ด ว ยความเที ่ ย งตรงสู ง กรุ ณ าอย า ถอด
ออก
สํ า หรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ ต ั ว นี ้ การตั ้ ง ค า คาร บ ู เ รเตอร ท ี ่ ส ามารถปรั บ ได เ พี ย ง
อย า งเดี ย วคื อ ความเร็ ว รอบเดิ น เบา (T)

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Cg 23ec (slb)Cg 23ec (s)Cg 23ec (lb)