Download  Print this page

Svenska - Bosch ART 23-10 Original Instructions Manual

23cm cutting diameter
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2510-003.book Page 60 Wednesday, March 23, 2016 9:12 AM

60 | Svenska

Akkuer/batterier:
Li-Ion:
Følg venligst henvisninger i afsnit „Trans-
port".
Ret til ændringer forbeholdes.
Svenska
Säkerhetsanvisningar
Obs! Läs noggrant igenom anvisning-
arna. Gör dig förtrogen med träd-
gårdsredskapets manöverorgan och
dess korrekta användning. Förvara
bruksanvisningen för senare behov.
Förklaring till bildsymbolerna
Allmän varning för riskmoment.
Läs noga igenom bruksanvis-
ningen.
Se till att personer som står i
närheten inte skadas av föremål
som eventuellt slungas ut.
Varning: Håll ett betryggande
avstånd från trädgårdsredska-
pet när det är igång.
Gäller inte.
a.c.
Ta bort batterierna innan
d.c.
inställnings- eller rengöringsar-
beten utförs på trädgårdsred-
skapet eller när trädgårdsredskapet är
utan uppsikt en längre tid.
Bär hörselskydd och skydds-
glasögon.
F 016 L81 125 | (23.3.16)
Använd inte trimmern vid regn
och låt den inte heller stå ute i
regn.
Se till att personer som står i närheten
inte skadas av föremål som eventuellt
slungas ut.
Varning: Håll ett betryggande avstånd
från trädgårdsredskapet när det är
igång.
Användning
Trädgårdsredskapet får inte använ-
das av person (inklusive barn) med
begränsad fysisk, sensorisk eller psy-
kisk förmåga och/eller som saknar
den erfarenhet och kunskap som
krävs för hantering. Undantag görs
om personen övervakas av en ansva-
rig person som kan undervisa i träd-
gårdsredskapets användning.
Barn bör övervakas för att säkerställa
att de inte leker med trädgårdsred-
skapet.
Trimmern får aldrig användas av barn
eller personer som inte är förtrogna
med bruksanvisningen. Nationella
föreskrifter begränsar eventuellt tillå-
ten ålder för användning. När trim-
mern inte används ska den förvaras
oåtkomlig för barn.
Trimmern får inte användas om kåpor
och skyddsutrustningar saknas eller
skadats eller om dessa monterats i fel
läge.
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading