Download  Print this page

Norsk - Bosch ART 23-10 Original Instructions Manual

23cm cutting diameter
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2510-003.book Page 66 Wednesday, March 23, 2016 9:12 AM

66 | Norsk

Transport
De litiumjonbatterier som ingår är underkastade kraven för
farligt gods. Användaren kan utan ytterligare förpliktelser
transportera batterierna på allmän väg.
Vid transport genom tredje person (t. ex. flygfrakt eller spedi-
tion) ska speciella villkor för förpackning och märkning beak-
tas. I detta fall bör vid förberedelse av transport en expert för
farligt gods konsulteras.
Batterier får försändas endast om höljet är oskadat. Tejpa
öppna kontakter och förpacka batteriet så att det inte kan
röras i förpackningen.
Beakta även tillämpliga nationella föreskrifter.
Avfallshantering
Släng inte trädgårdsredskap, laddare och inte heller batterier
i hushållsavfall!
Endast för EU-länder:
Enligt europeiska direktivet 2012/19/EU
måste obrukbara elektriska och elektroniska
apparater och enligt europeiska direktivet
2006/66/EG felaktiga eller förbrukade bat-
terier separat omhändertas och på miljövän-
ligt sätt lämnas in för återvinning.
Sekundär-/primärbatterier:
Li-jon:
Beakta anvisningarna i avsnittet "Trans-
port".
Ändringar förbehålles.
Norsk
Sikkerhetsinformasjon
OBS! Les nøye gjennom nedenståen-
de instrukser. Gjør deg kjent med be-
tjeningselementene og den korrekte
bruken av hageredskapet. Ta godt
vare på driftsinstruksen til senere
bruk.
Forklaring av bildesymbolene
Generell fareinformasjon.
Les gjennom denne driftsin-
struksen.
F 016 L81 125 | (23.3.16)
Pass på at personer som står i
nærheten ikke skades av frem-
medlegemer som slynges bort.
Advarsel: Pass på å holde sikker
avstand til hageredskapet mens
du arbeider.
Stemmer ikke.
a.c.
Ta ut batteriet før du utfører
d.c.
innstillings- eller reparasjonsar-
beider på hageredskapet eller
hvis hageredskapet står uten
oppsyn en viss tid.
Bruk vernebriller og hørselvern.
Ikke trim i regnvær og la ikke
trimmeren stå utendørs i regn-
vær.
Pass på at personer som står i nærhe-
ten ikke skades av fremmedlegemer
som slynges vekk.
Advarsel: Pass på å holde sikker av-
stand til hageredskapet mens du arbei-
der.
Betjening
Dette hageredskapet er ikke bereg-
net til å brukes av personer (inkludert
barn) med innskrenkede fysiske, sen-
soriske eller intellektuelle evner eller
manglende erfaring og/eller manglen-
de kunnskaper, hvis de ikke er under
oppsyn eller får instrukser om bruken
av en person som er ansvarlig for de-
res sikkerhet.
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading