Download  Print this page

Lietuviškai - Bosch ART 23-10 Original Instructions Manual

23cm cutting diameter
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2510-003.book Page 204 Wednesday, March 23, 2016 9:12 AM
204 | Lietuviškai
Lietuviškai
Saugos nuorodos
Dėmesio! Atidžiai perskaitykite
žemiau pateiktus nurodymus.
Susipažinkite su sodo priežiūros
įrankio valdymo elementais bei
išmokite tinkamai juo naudotis.
Išsaugokite šią naudojimo
instrukciją, kad ir ateityje
galėtumėte ja pasinaudoti.
Pavaizduotų simbolių paaiškinimas
Bendrasis įspėjimas apie
pavojų.
Atidžiai perskaitykite šią
naudojimo instrukciją.
Saugokite, kad netoli esančių
žmonių nesužalotų išmetamos
dalelės.
Įspėjimas: Kai su sodo
priežiūros prietaisu dirbama,
laikykitės nuo jo saugaus
atstumo.
Netaikoma.
a.c.
Prieš pradėdami sodo
d.c.
priežiūros įrankio reguliavimo
ar valymo darbus arba jeigu
sodo priežiūros įrankį ilgesnį laiką
paliksite be priežiūros, iš jo išimkite
akumuliatorių.
Dirbkite su klausos apsaugos
priemonėmis ir apsauginiais
akiniais.
Nepjaukite žolės, kai lyja, ir
nepalikite žoliapjovės-trimerio
lyjant lauke.
F 016 L81 125 | (23.3.16)
Saugokite, kad netoli esančių žmonių
nesužalotų skriejančios dalelės.
Įspėjimas: Kai su sodo priežiūros
prietaisu dirbama, laikykitės nuo jo
saugaus atstumo.
Naudojimas
Šis sodo priežiūros įrankis nėra
skirtas, kad juo dirbtų asmenys
(įskaitant ir vaikus) su fizinėmis,
jutiminėmis ar dvasinėmis negaliomis
arba asmenys, kuriems trūksta
patirties arba žinių, nebent juos
prižiūri už jų saugumą atsakingas
asmuo arba iš atsakingo asmens jie
gauna nurodymus, kaip dirbti su sodo
priežiūros įrankiu.
Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie su
sodo priežiūros įrankiu nežaistų.
Niekada neleiskite žoliapjove-
trimeriu naudotis vaikams arba su
šiais reikalavimais
nesusipažinusiems asmenims.
Nacionalinėse taisyklėse gali būti
numatyti naudotojų amžiaus
apribojimai. Kai su žoliapjove-
trimeriu nedirbate, laikykite jį
vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Žoliapjovės-trimerio niekada
nenaudokite su pažeistais
apsauginiais gaubtais ar apsauginiais
įtaisais arba jei jie yra nuimti ar
netinkamai uždėti.
Jei sodo priežiūros įrankis buvo
sutrenktas, prieš pradėdami jį
naudoti, būtinai apžiūrėkite, ar jis
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading