Download  Print this page

Slovensky - Bosch ART 23-10 Original Instructions Manual

23cm cutting diameter
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2510-003.book Page 108 Wednesday, March 23, 2016 9:12 AM

108 | Slovensky

Pouze pro země EU:
Podle evropské směrnice 2012/19/EU
musejí být neupotřebitelná elektrická a
elektronická zařízení a podle evropské
směrnice 2006/66/ES vadné nebo
opotřebované akumulátory/baterie
rozebrané shromážděny a dodány k
opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.
Akumulátory/baterie:
Li-ion:
Dbejte prosím upozornění v odstavci
„Přeprava".
Změny vyhrazeny.
Slovensky
Bezpečnostné pokyny
Dôležité upozornenie! Starostlivo si
prečítajte pokyny uvedené v
nasledujúcom texte. Dobre sa
oboznámte s obslužnými prvkami a
so správnym používaním tohto
záhradníckeho náradia. Návod na
používanie si láskavo starostlivo
uschovajte na neskoršie používanie.
Vysvetlenie obrázkových symbolov
Všeobecné upozornenie na
nebezpečenstvo.
Pozorne si prečítajte tento
Návod na používanie.
Dávajte pozor na to, aby ste pri
práci nezranili blízko stojace
osoby odletujúcimi cudzími
telieskami.
Výstraha: Keď záhradnícke
náradie pracuje, zachovávajte
od neho bezpečný odstup.
Netýka sa daného typu.
a.c.
F 016 L81 125 | (23.3.16)
Akumulátor vyberajte vždy ešte
d.c.
predtým, ako budete vykonávať
nastavovanie alebo čistenie
náradia, alebo keď chcete nechať
záhradnícke náradie určitý čas bez
dozoru.
Používajte chrániče sluchu a
ochranné okuliare.
Nekoste počas dažďa a
nenechávajte počas dažďa
strunovú kosačku odloženú
vonku.
Dávajte pozor na to, aby ste pri práci
nezranili blízko stojace osoby
odletujúcimi cudzími telieskami.
Výstraha: Keď záhradnícke náradie
pracuje, zachovávajte od neho
bezpečný odstup.
Obsluha
Toto záhradnícke náradie nie je
určené na používanie pre osoby
(vrátane detí) s obmedzenými
psychickými, senzorickými alebo
duševnými schopnosťami alebo s
nedostatočnými skúsenosťami
a/alebo nedostatočnými
vedomosťami, s výnimkou prípadu,
ak na ne dozerá kompetentná osoba,
alebo ak od nej dostali presné
pokyny, ako majú toto záhradnícke
náradie používať.
Dávajte pozor na deti, aby ste
zabezpečili, že sa nebudú môcť s
týmto záhradníckym náradím hrať.
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading