Download  Print this page

Suomi - Bosch ART 23-10 Original Instructions Manual

23cm cutting diameter
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2510-003.book Page 72 Wednesday, March 23, 2016 9:12 AM

72 | Suomi

Kundeservice og rådgivning ved bruk
www.bosch-garden.com
Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt på hagered-
skapets typeskilt.
Norsk
Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski
Tel.: 64 87 89 50
Faks: 64 87 89 55
Transport
Li-ion-batteriene i verktøyet underligger kravene for farlig
gods. Batteriene kan transporteres på veier av brukeren uten
ytterligere krav.
Ved forsendelse gjennom tredje personer (f. eks.: lufttran-
sport eller spedisjon) må det oppfylles spesielle krav til em-
ballasje og merking. Du må da konsultere en ekspert for farlig
gods ved forberedelse av forsendelsen.
Send batterier kun hvis huset ikke er skadet. Lim igjen de åp-
ne kontaktene og pakk batteriet slik at det ikke beveger seg i
emballasjen.
Ta også hensyn til eventuelle videreførende nasjonale for-
skrifter.
Deponering
Hageredskaper, ladeapparater og batterier må ikke kastes i
vanlig søppel!
Kun for EU-land:
Iht. det europeiske direktivet 2012/19/EU
om gamle elektriske og elektroniske maski-
ner og iht. det europeiske direktivet
2006/66/EF må defekte eller oppbrukte
batterier/oppladbare batterier samles inn
adskilt og leveres inn til en miljøvennlig resir-
kulering.
Batterier/oppladbare batterier:
Li-Ion:
Ta hensyn til informasjonene i avsnittet
«Transport».
Rett til endringer forbeholdes.
F 016 L81 125 | (23.3.16)
Suomi
Turvallisuusohjeita
Huom! Lue seuraavat ohjeet tarkasti.
Tutustu puutarhalaitteen käyttöele-
mentteihin ja asianmukaiseen käyt-
töön. Säilytä käyttöohje huolellisesti
myöhempää käyttöä varten.
Kuvatunnusten selitys
Yleiset varoitusohjeet.
Lue käyttöohje huolellisesti.
Varmista, että sivulle sinkoutu-
vat vieraat esineet eivät loukkaa
lähellä seisovia ihmisiä.
Varoitus: Pidä turvallinen etäi-
syys puutarhalaitteeseen sen
ollessa toiminnassa.
Ei sopiva.
a.c.
Poista akku ennen kuin suoritat
d.c.
puutarhalaitteeseen kohdistu-
via säätö- tai puhdistustöitä tai
kun puutarhalaite jää pidem-
mäksi aikaa ilman valvontaa.
Käytä kuulonsuojaimia ja suoja-
laseja.
Älä työskentele sateessa äläkä
jätä viimeistelyleikkuria ulos sa-
teeseen.
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading