Download  Print this page

Polski - Bosch ART 23-10 Original Instructions Manual

23cm cutting diameter
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2510-003.book Page 94 Wednesday, March 23, 2016 9:12 AM

94 | Polski

Polski
Wskazówki bezpieczeństwa
Uwaga! Poniższe wskazówki należy
dokładnie przeczytać. Należy
zapoznać się z elementami
sterującymi i prawidłową obsługą
narzędzia ogrodowego. Instrukcję
eksploatacji należy zachować
i starannie przechowywać w celu
dalszego zastosowania.
Opis symboli obrazkowych
Ogólna wskazówka
ostrzegająca przed
potencjalnym zagrożeniem.
Przed przystąpieniem do pracy
należy przeczytać niniejszą
instrukcję eksploatacji.
Należy zwracać uwagę, aby
osoby, przebywające w
pobliżu, nie zostały skaleczone
przez odrzucone podczas pracy
ciała obce.
Ostrzeżenie: Podczas pracy
urządzenia ogrodowego należy
trzymać się w bezpiecznej
odległości od niego.
Nie dotyczy.
a.c.
Przed przystąpieniem do
d.c.
czynności związanych z
regulacją lub czyszczeniem
narzędzia ogrodowego, a także w
sytuacjach, gdy narzędzie miałoby
zostać pozostawione na pewien czas
bez nadzoru, należy wyjąć akumulator.
F 016 L81 125 | (23.3.16)
Należy stosować środki
ochrony słuchu i okulary
ochronne.
Nie stosować podkaszarki w
czasie deszczu i nie
pozostawiać jej na zewnątrz w
czasie deszczu.
Należy zwracać uwagę, aby osoby,
przebywające w pobliżu, nie zostały
skaleczone przez odrzucone podczas
pracy ciała obce.
Ostrzeżenie: Podczas pracy urządzenia
ogrodowego należy trzymać się w
bezpiecznej odległości od niego.
Obsługa urządzenia
Niniejsze narzędzie ogrodowe nie
jest dostosowane do obsługi przez
dzieci, osoby ograniczone fizycznie,
emocjonalnie lub psychicznie, a także
przez osoby z niewystarczającym
doświadczeniem i/lub
niedostateczną wiedzą. Wyjątek
stanowi sytuacja, w której znajdują
się one pod nadzorem osoby
odpowiedzialnej za ich
bezpieczeństwo i otrzymują od tej
osoby instrukcje dotyczące
posługiwania się narzędziem
ogrodowym.
Dzieci powinny znajdować się pod
nadzorem, a narzędzie ogrodowe
zabezpieczone w taki sposób, żeby
nie mogły się one nim bawić.
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading