Download  Print this page

Dansk - Bosch ART 23-10 Original Instructions Manual

23cm cutting diameter
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2510-003.book Page 54 Wednesday, March 23, 2016 9:12 AM

54 | Dansk

Dansk
Sikkerhedsinstrukser
Pas på! Læs efterfølgende instrukser
omhyggeligt. Gør dig fortrolig med
haveværktøjets betjeningsanordnin-
ger og korrekte anvendelse. Opbe-
var betjeningsvejledningen til sene-
re brug.
Forklaring af billedsymbolerne
Generel sikkerhedsadvarsel.
Læs brugsanvisningen.
Pas på udkastede eller flyvende
genstande, der kan kvæste til-
skuere.
Advarsel: Hold god afstand til
haveværktøjet, når det arbej-
der.
Gælder ikke.
a.c.
Tag akkuen ud, før haveværktø-
d.c.
jet indstilles eller rengøres eller
stilles fra et sted, hvor det er
uden opsyn i et vist stykke tid.
Brug høreværn og beskyttelses-
briller.
Brug ikke trimmeren i regnvejr
og lad ikke trimmeren blive stå-
ende ude i det fri, når det reg-
ner.
F 016 L81 125 | (23.3.16)
Pas på udkastede eller flyvende gen-
stande, der kan kvæste tilskuere.
Advarsel: Hold god afstand til have-
værktøjet, når det arbejder.
Betjening
Dette haveværktøj er ikke egnet til at
blive brugt af personer (inkl. børn)
med begrænsede fysiske, sensoriske
eller psykiske evner eller manglende
erfaring og/eller manglende viden,
medmindre de overvåges af en sik-
kerhedsansvarlig person eller modta-
ger instruktioner fra denne person
om, hvordan haveværktøjet skal
håndteres.
Bør skal overvåges for at sikre, at de
ikke leger med haveværktøjet.
Lad aldrig børn eller personer, der ik-
ke har gennemlæst disse instruktio-
ner, anvende trimmeren. Nationale
forskrifter kan bestemme alderen på
den person, som må betjene have-
værktøjet. Trimmeren skal opbevares
utilgængeligt for børn, når den ikke er
i brug.
Brug aldrig trimmeren uden afdæk-
ninger/beskyttelsesanordninger eller
med beskadigede afdækninger/be-
skyttelsesanordninger eller med be-
skyttelsesanordninger, der ikke er
positioneret rigtigt.
Undersøg haveværktøjet for slid eller
skader efter brug og efter et slag og få
det evt. repareret.
Brug ikke haveværktøjet, hvis du er
træt eller syg, har nydt alkohol eller er
påvirket af euforiserende stoffer eller
medicin.
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading