Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Originalbetriebsanleitung
Original instructions
Notice originale
Manual original
Manual original
Istruzioni originali
Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
Original brugsanvisning
Bruksanvisning i original
Original driftsinstruks
Alkuperäiset ohjeet
Πρωτ τυπ
δηγιών
ρήσης
Orijinal iμletme talimat∂
Instrukcjå oryginalnå
PÛvodní návod k pouÏívání
Pôvodn˘ návod na pouÏitie
Eredeti használati utasítás
Оригинальное руководст-
во по эксплуатации
Оригінальна інструкція з
експлуатації
Instrucøiuni originale
Оригинална инструкция
Originalno uputstvo za rad
Izvirna navodila
Originalne upute za rad
Algupärane kasutusjuhend
Instrukcijas ori inālvalodā
Originali instrukcija
Polski
Deutsch
âesky
English
Français
Slovensky
Español
Magyar
Português
Русский
Italiano
Українська
Nederlands
Românå
Dansk
Български
Svenska
Srpski
Norsk
Slovensko
Suomi
Hrvatski
Eλληνικά
Eesti
Latviešu
Türkçe
Lietuviškai
ART EASYTRIM

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Bosch ART EASYTRIM

 • Page 1 Original instructions Notice originale Manual original Manual original Istruzioni originali Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing Original brugsanvisning Bruksanvisning i original ART EASYTRIM Original driftsinstruks Alkuperäiset ohjeet Πρωτ τυπ δηγιών ρήσης Orijinal iμletme talimat∂ Instrukcjå oryginalnå PÛvodní návod k pouÏívání Pôvodn˘ návod na pouÏitie Eredeti használati utasítás...
 • Page 2 F 016 800 178 F 016 800 175 F 016 800 176 2 • F 016 L70 659 • 09.11...
 • Page 3 3 • F 016 L70 659 • 09.11...
 • Page 4 4 • F 016 L70 659 • 09.11...
 • Page 5 5 • F 016 L70 659 • 09.11...
 • Page 6 For sikkerhets skyld må slitte eller skadede deler disse anvisningene bruke gresstrimmeren. Na- skiftes ut. sjonale forskrifter innskrenker eventuelt bruke- Pass på at deler som skal skiftes ut er fra Bosch. rens alder. Oppbevar gresstrimmeren utilgjenge- lig for barn når den ikke brukes. Norsk - 1...
 • Page 7 230 V AC, 50 Hz (for ikke-EU land 220 V, 240 V av- – Vernedeksel hengig av modellen). Bruk kun godkjente skjøteled- – Bruksanvisning ninger. Informasjoner får du av et Bosch service- verksted. Hvis deler mangler eller er skadet, må du henvende deg til din forhandler.
 • Page 8 Hvis tilkoblingsledningen er skadet må den kun re- Trådmating pareres av et autorisert Bosch-verksted. Det må kun brukes skjøteledninger av typen Utløseren 13 kan bli varm. H05VV-F eller H05RN-F. Den roterende tråden kan slites eller revne. Det mer- Montering ker man når motoren går uten last og gresset ikke klippes.
 • Page 9 Heng ledningen KUN opp på den integrerte ledningskroken. Sett inn spolen, som beskrevet oppe. Merk: Bruk kun Bosch reservetråd. Denne spesial- utviklingen har bedre skjære- og etterføringsegen- skaper. Andre skjæretråder fører til dårligere skjæ- revirkning. Feilsøking Nedenstående tabell viser feilsymptomer og mulig utbedring av feil, hvis maskinen en gang skulle svikte.
 • Page 10 Produktkategori: 33 og tilbehør. Angitt instans: SRL, Sudbury, England, Nr. 1088 Norsk Tekniske underlag hos: Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE, Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, Robert Bosch AS England Postboks 350 1402 Ski Leinfelden, den 21.10.2009...
 • Page 11 Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen Germany www.bosch-pt.com F 016 L70 659 (2009.11) O / 164 UNI...