Download  Print this page

Latviešu - Bosch ART 23-10 Original Instructions Manual

23cm cutting diameter
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2510-003.book Page 196 Wednesday, March 23, 2016 9:12 AM
196 | Latviešu
Tunnused
Aiatööriistale avaldub ülekoormus
Aiatööriist ei lõika
Suurem vibratsioon
Klienditeenindus ja müügijärgne
nõustamine
www.bosch-garden.com
Järelepärimiste esitamisel ja varuosade tellimisel näidake
kindlasti ära seadme andmesildil olev 10-kohaline
tootenumber.
Eesti Vabariik
Mercantile Group AS
Boschi elektriliste käsitööriistade remont ja hooldus
Pärnu mnt. 549
76401 Saue vald, Laagri
Tel.: 6549 568
Faks: 679 1129
Transport
Komplektis sisalduvate liitium-ioon-akude suhtes
kohaldatakse ohtlike ainete vedu reguleerivaid nõudeid.
Akude puhul on lubatud kasutajapoolne piiranguteta
maanteevedu.
Kolmandate isikute teostatava veo korral (nt õhuvedu või
ekspedeerimine) tuleb järgida pakendi ja tähistuse osas
kehtivaid erinõudeid. Sellisel juhul peab pakendi
ettevalmistamisel alati osalema ohtlike ainete veo ekspert.
Aku vedu on lubatud vaid siis, kui aku korpus on vigastusteta.
Katke lahtised kontaktid teibiga ja pakkige aku nii, et see
pakendis ei liiguks.
Järgige ka võimalikke täiendavaid siseriiklikke nõudeid.
Kasutuskõlbmatuks muutunud
seadmete käitlus
Ärge käidelge aiatööriistu, akulaadijaid ja akusid/patareisid
koos olmejäätmetega!
Üksnes EL liikmesriikidele:
Vastavalt Euroopa Liidu direktiivile
2012/19/EL elektri- ja
elektroonikaseadmete jäätmete kohta ja
vastavalt direktiivile 2006/66/EÜ tuleb
defektsed või kasutusressursi ammendanud
aiatööriistad ning akud/patareid eraldi
kokku koguda ja keskkonnasäästlikult korduskasutada.
Akud/patareid:
Li-Ion:
Järgige juhiseid, mis on toodud punktis
„Transport".
Tootja jätab endale õiguse muudatuste tegemiseks.
F 016 L81 125 | (23.3.16)
Võimalik põhjus
Muru on liiga kõrge
Lõiketera on vigastatud
Lõiketera on vigastatud
Latviešu
Drošības noteikumi
Uzmanību! Rūpīgi izlasiet tālāk
sniegtos norādījumus. Iepazīstieties
ar dārza instrumenta vadības
elementiem un tā pareizu lietošanu.
Pēc izlasīšanas saglabājiet
lietošanas pamācību turpmākai
izmantošanai.
Simbolu skaidrojums
a.c.
d.c.
tad, ja dārza instruments uz ilgāku laiku
tiek atstāts bez uzraudzības.
Kõrvaldamine
Niitke järk-järgult
Lõiketerade vahetus
Lõiketerade vahetus
Vispārēja rakstura brīdinājuma
zīme.
Izlasiet šo lietošanas pamācību.
Nodrošiniet, lai tuvumā esošās
personas neapdraudētu dažādi
priekšmeti, kas var lidot prom
no darba vietas.
Brīdinājums. Ieturiet drošu
attālumu līdz dārza
instrumentam laikā, kad tas
darbojas.
Ievērojiet piesardzību.
Izņemiet no dārza instrumenta
akumulatoru pirms tā
regulēšanas vai tīrīšanas, kā arī
Nēsājiet ausu aizsargus un
aizsargbrilles.
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading