Download  Print this page

Srpski - Bosch ART 23-10 Original Instructions Manual

23cm cutting diameter
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2510-003.book Page 170 Wednesday, March 23, 2016 9:12 AM

170 | Srpski

Транспорт
Литиум-јонските батерии подлежат на барањата на
Законот за опасни материјали. Батериите може да се
транспортираат само од страна на корисникот, без
потреба од дополнителни квалификации.
При пренос на истите од страна на трети лица (на пр.
воздушен транспорт или шпедиција) неопходно е да се
внимава на специјалните напомени на амбалажата и
ознаките. Во таков случај, при подготовката на пратката
мора да се повика експерт за опасни супстанци.
Транспортирајте ги батериите само доколку куќиштето е
неоштетено. Залепете ги отворените контакти и спакувајте
ја батеријата на тој начин што нема да се движи во
амбалажата.
Ве молиме внимавајте на евентуалните дополнителни
национални прописи.
Отстранување
Не фрлајте ја косачката со комуналниот отпад!
Само за земји во рамки на ЕУ
Според Европската директива
2012/19/EU електричната и
електронската опрема што веќе не е
употреблива, како и според Европската
директива 2006/66/EC неисправните и
потрошените акумулатори и батерии мора
да се собираат одвоено од комуналниот отпад и да се
одлагаат на начин што не е штетен по околината.
Батерии:
Литиум-јонска:
Прочитајте ги упатствата во поглавието
«Транспорт».
Се задржува правото на промена.
Srpski
Sigurnosna uputstva
Pažnja! Pročitajte pažljivo sledeća
uputstva. Upoznajte se sa
elementima za rad i propisnom
upotrebom baštenskog uredjaja.
Molimo sačuvajte sigurno uputstvo
za rad za kasniju upotrebu.
F 016 L81 125 | (23.3.16)
Objašnjenja simbola sa slika
Opšte uputstvo o opasnosti.
Pročitajte uputstvo za rad.
Paziti da osobe koje stoje u
blizini ne budu povređene usled
odbačenih stranih tela.
Opomena: Održavajte sigurno
rastojanje od baštenskog
uredjaja, kada on radi.
Ne odnosi se na to.
a.c.
Izvadite akumulator pre nego
d.c.
što preduzmete radove
podešavanja ili čišćenja na
baštenskom uredjaju ili ako
baštenski uredjaj ostane neko
vreme bez nadzora.
Nosite zaštitu za sluh i zaštitne
naočare.
Ne radite na kiši i ne ostavljajte
trimer za travu u prirodi po kiši.
Pazite na to da se osobe koje se nalaze
u blizini ne povrede od stranih tela koja
lete okolo.
Opomena: Održavajte sigurno
rastojanje od baštenskog uredjaja,
kada on radi.
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading