Download  Print this page

Srpski - Bosch 0 607 154 Series Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-1540-001.book Page 231 Tuesday, January 24, 2012 12:34 PM

Srpski

Uputstva o sigurnosti
Opšta uputstva o sigurnosti za pneumatske alate
Pročitajte i obratite pažnju pre
UPOZORENJE
ugradnje, rada, popravke,
održavanja i promene delova pribora kao i pre rada u
blizini pneumatskog alata na sva uputstva. Kod
neobraćanja pažnje na sledeća sigurnosna uputstva mogu
posledice biti ozbiljne povrede.
Čuvajte sigurnosna uputstva dobro i dajte je radniku.
Sigurnost na radnom mestu
Pazite na površine, koje upotrebom mašine mogu
postati klizave i na opasnosti od spoticanja uslovljeno
crevima za vazduh i pneumatiku. Isklizavanje, spoticanje
i padanje su glavni razlozi za povrede na radnom mestu.
Ne radite sa pneumatskim alatom u okolini ugroženoj
eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti,
gasovi ili prašina. Kod obrade radnog komada mogu
nastati varnice koje pale prašinu ili isparenja.
Držite gledaoce, decu i posetioce dalje od Vašeg
radnog mesta, kada koristite vazduh pneumatike.
Usled skretanja zbog drugih osoba možete izgubiti
kontrolu nad pneumatskim alatom.
Sigurnost pneumatskih alata
Ne upravljajte struju vazduha nikada na sebe samog ili
na druge osobe i odvodite hladni vazduh dalje od ruku.
Pneumatski vazduh može prouzrokovati ozbiljne povrede.
Kontrolišite priključke i vodove snabdevanja. Sve
jedinice održavanja, spojnice i creva moraju u vezi sa
pritiskom i količinom vazduha biti konstruisani prema
tehničkim podacima. Suviše mali pritisak oštećuje funkciju
pneumatskog alata, suviše veliki pritisak može uticati na
oštećenja predmeta i povrede.
Zaštitite creva od preloma, suženja, rastvarača i oštrih
ivica. Držite creva dalje od toplote, ulja i rotirajućih
delova. Zamenite oštećeno crevo. Oštećeni vod za
snabdevanje može uticati na pneumatsko crevo koje udara
okolo i može prouzrokovati povrede. Uskovitlana prašina
ili opiljci mogu izazvati teške povrede očiju.
Pazite na to, da su obujmice creva uvek čvrsto
stegnute. Nezategnute ili oštećene obujmice creva mogu
nekontrolisano ispuštati vazduh.
Sigurnost osoblja
Budite pažljivi, pazite na to, šta radite i idite razumno
na rad sa vašim pneumatskim alatom. Ne
upotrebljavajte pneumatski alat kada ste umorni ili pod
uticajem droge, alkohola ili lekova. Momenat nepažnje
pri upotrebi pneumatskog alata može uticati na ozbiljne
povrede.
Bosch Power Tools
Nosite ličnu zaštitnu opremu i uvek zaštitne naočare.
Nošenjem lične zaštitne opreme, kao zaštite za disanje,
sigurnosnih cipela koje ne kližu, zaštitnog šlema ili zaštite
za sluh, koji se zahtevaju prema uputstvima Vašeg
poslodavca ili prema propisima o zaštiti na radu i zaštiti
zdravlja, smanjuje se rizik od povreda.
Izbegavajte slučano puštanje u rad. Uverite se da je
pneumatski alat isključen, pre nego što ga priključite
na snabdevanje vazduhom, uzmete ga ili nosite. Ako pri
nošenju pneumatskog alata nosite prst na prekidaču za
uključivanje-isključivanje ili je pneumatski alat uključen na
snavdevanje vazduhom, može ovo uticati na nesreće.
Uklonite alate za podešavanja, pre nego što uključite
pneumatski alat. Alat za podešavanje koji se nalazi u
rotirajućem delu pneumatskog alata, može uticati na
povrede.
Ne precenjujte se. Pobrinite se da sigurno stojite i
održavajte u svako doba ravnotežu. Sigurnim stajanjem
i pogodnim držanjem tela možete bolje kontrolisati
pneumatski alat u neočakevanim situacijama.
Nosite pogodno odelo. Ne nosite široko odelo ili nakit.
Držite kosu, odelo i rukavice dalje od pokretnih delova.
Opušteno odelo, nakit ili duga kosa mogu biti zahvaćeni od
pokretnih delova.
Kada se mogu montirati uredjaji za usisavanje i
prihvatanje prašine, uverite se, da su isti priključeni i
ispravno se upotrebljavaju. Korišćenje ovih uredjaja
smanjuje opasnosti od prašine.
Ne udišite direktno izradjeni vazduh. Izbegavajte da
izradjeni vazduh dodje u oči. Izradjeni vazduh
pneumatskog alata može sadržati vodu, ulje, metalne
čestice i nečistoće iz kompresora. Ovo može prouzrokovati
zdravstvene tegobe.
Brižljiv rad sa pneumatskim alatima i njihova upotreba
Upotrebljavajte zatezne uredjaje ili stegu, da bi čvrsto
držali i poduprli radni komad. Kada radni komad držite
rukom ili pritiskate telom, ne možete sigurno raditi sa
pneumatskim alatom.
Ne preopterećujte pneumatski alat. Upotrebljavajte za
Vaš posao pneumatski alat koji je odredjen za to. Sa
odgovarajućim pneumatskim alatom radićete bolje i
sigurnije u navedenom područja rada.
Ne upotrebljavajte pneumatski alat čiji je prekidač za
uključivanje-isključivanje u kvaru. Pneumatski alat koji
se ne može više uključiti ili isključiti, je opasan i mora se
popraviti.
Prekinite snavdevanje vazduhom, pre nego što
preduzmete podešavanja uredjaja, promenu delova
pribora ili kod duge neupotrebe. Ova mera opreza
sprečava slučajan start pneumatskog alata.
Čuvajte nekorišćene pneumatske alate izvan dometa
dece. Ne dozvoljavajte osobama korišćenje
pneumatskog alata, sa kojim nisu upoznati ili nisu
pročitali ova uputstva. Pneumatski alati su opasni kada
ga koriste neiskusne osobe.
Srpski | 231
3 609 929 C24 | (24.1.12)

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

0 607 160 series0 607 161 series0 607 153 series