Download  Print this page

Dansk - Bosch 0 607 154 Series Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-1540-001.book Page 82 Tuesday, January 24, 2012 12:34 PM

82 | Dansk

Dansk
Sikkerhedsinstrukser
Generelle sikkerhedsinstrukser til trykluft-
værktøj
Læs og overhold alle instrukser, før
ADVARSEL
tilbehørsdele sættes i, tages i drift, re-
pareres, vedligeholdes og udskiftes samt før der arbejdes
i nærheden af trykluftværktøjet. Manglende overholdelse
af efterfølgende sikkerhedsinstrukser kan føre til alvorlige
kvæstelser.
Opbevar sikkerhedsinstrukserne godt og udlevér dem til
betjeningspersonen.
Sikkerhed på arbejdspladsen
Vær opmærksom på overflader, der kan være blevet
glatte på grund af brugen af maskinen, og på fare for at
snuble over luft- eller hydraulikslangen. Glide, snuble
og falde er den vigtigste årsag til, at der sker kvæstelser på
arbejdspladsen.
Benyt ikke trykluftværktøj i eksplosionsfarlige omgi-
velser, hvor der findes brændbare væsker, gasser eller
støv. Når emnet bearbejdes, kan maskinen slå gnister, der
kan antænde støv eller dampe.
Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes
væk fra arbejdsområdet, når trykluftværktøjet er i
brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over
trykluftværktøjet.
Sikkerhed af trykluftværktøj
Ret aldrig luftstrømmen hen imod dig selv eller andre
personer og led kold luft væk fra hænderne. Trykluft kan
føre til alvorlige kvæstelser.
Kontrollér tilslutninger og forsyningsledninger. Alle
serviceenheder, koblinger og slanger skal mht. tryk og luft-
mængde leve op til værktøjets tekniske data. Et for lavt
tryk forringer trykluftværktøjets funktion, et for højt tryk
kan føre til materiel skade og kvæstelser.
Beskyt slangerne mod knæk, forsnævringer, opløs-
ningsmidler og skarpe kanter. Hold slangerne væk fra
varme, olie og roterende dele. Sørg for, at en beskadi-
get slange erstattes med det samme. En beskadiget
trykluftslange kan medføre, at slangen slår om sig, hvilket
kan føre til kvæstelser. Ophvirvlet støv eller spåner kan fø-
re til alvorlige øjenskader.
Sørg for, at spændebånd altid er spændt rigtigt fast på
slangen. Ikke spændte eller beskadigede spændebånd
kan medføre, at luft slipper ukontrolleret ud.
Personlig sikkerhed
Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver,
og bruge trykluftværktøjet fornuftigt. Brug ikke noget
trykluftværktøj, hvis du er træt, har nydt alkohol eller
er påvirket af medikamenter eller euforiserende stof-
fer. Få sekunders uopmærksomhed ved brug af trykluft-
værktøjet kan føre til alvorlige personskader.
3 609 929 C24 | (24.1.12)
Brug beskyttelsesudstyr og hav altid beskyttelsesbril-
ler på. Brug af personligt sikkerhedsudstyr som f.eks.
støvmaske, skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller hø-
reværn – iht. din arbejsgivers instruktioner eller iht. krav i
arbejds- og sundhedsbeskyttelsesforskrifterne – nedsæt-
ter risikoen for kvæstelser.
Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér, at trykluft-
værktøjet er slukket, før du tilslutter det til luftilførs-
len, løfter eller bærer det. Undgå at bære trykluftværktø-
jet med fingeren på start-stop-kontakten og sørg for, at
trykluftværktøjet ikke er tændt, når det sluttes til nettet, da
dette kan føre til uheld.
Fjern indstillingsværktøj, før du tænder trykluftværk-
tøjet. Hvis et stykke indstillingsværktøj sidder i en roteren-
de del på trykluftværktøjet, er der risiko for personskader.
Overvurder ikke dig selv. Sørg for at stå sikkert, mens
der arbejdes, og kom ikke ud af balance. Det er derved
nemmere at kontrollere trykluftværktøjet, hvis der skulle
opstå uventede situationer.
Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgen-
stande eller smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra
dele, der bevæger sig. Dele, der er i bevægelse, kan gribe
fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.
Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monte-
res, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes kor-
rekt. Brug af dette udstyr nedsætter risikoen for person-
skader som følge af støv.
Forsøg ikke at indånde returluften direkte. Undgå at re-
turluften kommer i øjnene. Returluften fra trykluftværk-
tøjet kan indeholde vand, olie, metalpartikler eller snavs
fra kompressoren. Dette kan føre til sundhedsskader.
Omhyggelig omgang med og brug af trykluftværktøj
Brug spændeanordninger eller et skruestik til at fast-
spænde og afstøtte emnet. Trykluftværktøjet kan ikke
betjenes sikkert, hvis emnet holdes i hånden eller trykkes
ind mod kroppen.
Undgå at overbelaste trykluftværktøjet. Brug altid et
trykluftværktøj, der er beregnet til det stykke arbejde,
der skal udføres. Med det passende trykluftværktøj arbej-
der man bedst og mest sikkert inden for det angivne effekt-
område.
Brug ikke et trykluftværktøj, hvis start-stop-kontakten
er defekt. Et trykluftværktøj, der ikke kan startes og stop-
pes, er farligt og skal repareres.
Afbryd luftforsyningen, før der foretages indstillinger
på maskinen, før tilbehørsdele udskiftes eller før ma-
skinen tages ud af brug i længere tid. Disse sikkerheds-
foranstaltninger forhindrer en utilsigtet start af trykluft-
værktøjet.
Opbevar ubenyttet trykluftværktøj uden for børns
rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige
med trykluftværktøjet eller ikke har gennemlæst disse
instrukser, benytte trykluftværktøjet. Trykluftværktøj
er farligt, hvis det benyttes af ukyndige personer.
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

0 607 160 series0 607 161 series0 607 153 series