Download  Print this page

Nederlands - Bosch 0 607 154 Series Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-1540-001.book Page 71 Tuesday, January 24, 2012 12:34 PM

Nederlands

Veiligheidsvoorschriften
Algemene veiligheidsvoorschriften voor per-
sluchtgereedschappen
Lees alle voorschriften vóór
WAARSCHUWING
inbouw, gebruik, reparatie,
onderhoud en vervanging van toebehoren en vóór werk-
zaamheden in de buurt van het persluchtgereedschap en
neem deze voorschriften in acht. Als de volgende veilig-
heidsvoorschriften niet in acht worden genomen, kan ernstig
letsel het gevolg zijn.
Bewaar de veiligheidsvoorschriften goed en geef ze aan
de bedienende persoon.
Veiligheid op de werkplek
Let op oppervlakken die door het gebruik van de machi-
ne glad geworden kunnen zijn en op gevaar voor strui-
kelen door de luchtslang of de hydraulische slang. Uit-
glijden, struikelen en vallen zijn de hoofdredenen voor
letsel op de werkplek.
Werk met het persluchtgereedschap niet in een omge-
ving met explosiegevaar waarin zich brandbare vloei-
stoffen, gassen of stof bevinden. Bij het bewerken van
het werkstuk kunnen vonken ontstaan die stof of dampen
ontsteken.
Houd toeschouwers, kinderen en bezoekers uit uw wer-
komgeving wanneer u het persluchtgereedschap ge-
bruikt. Als u wordt afgeleid door andere personen, kunt u
de controle over het persluchtgereedschap verliezen.
Veiligheid van persluchtgereedschappen
Richt de luchtstroom nooit op uzelf of op andere perso-
nen en geleid koude lucht van uw handen weg. Per-
slucht kan ernstig letsel veroorzaken.
Controleer aansluitingen en toevoerleidingen. Alle ver-
zorgingseenheden, koppelingen en slangen moeten ten
aanzien van druk en luchthoeveelheid op de technische ge-
gevens afgestemd zijn. Een te geringe druk heeft een nade-
lige invloed op de werking van het persluchtgereedschap.
Een te hoge druk kan tot materiële schade of persoonlijk
letsel leiden.
Bescherm de slangen tegen knikken, vernauwingen,
oplosmiddelen en scherpe randen. Houd de slangen uit
de buurt van hitte, olie en ronddraaiende delen. Ver-
vang een beschadigde slang onmiddellijk. Een bescha-
digde toevoerleiding kan tot zwiepen van de persluchts-
lang leiden en kan letsel veroorzaken. Opgewerveld stof of
spanen kunnen tot ernstig oogletsel leiden.
Let erop dat slangklemmen altijd stevig vastgedraaid
zijn. Niet-vastgedraaide of beschadigde slangklemmen
kunnen de lucht ongecontroleerd laten ontwijken.
Bosch Power Tools
Veiligheid van personen
Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand
te werk bij het gebruik van het persluchtgereedschap.
Gebruik geen persluchtgereedschap wanneer u moe
bent of onder invloed staat van drugs, alcohol of medi-
cijnen. Een moment van onoplettendheid bij het gebruik
van het persluchtgereedschap kan tot ernstig letsel leiden.
Draag persoonlijke beschermende uitrusting en altijd
een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke bescher-
mende uitrusting zoals adembescherming, slipvaste werk-
schoenen, veiligheidshelm of gehoorbescherming, vol-
gens de instructies van uw werkgever of zoals vereist door
de voorschriften inzake veilige en gezonde arbeidsomstan-
digheden vermindert het risico van letsel.
Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat het
persluchtgereedschap uitgeschakeld is voordat u het
op de luchttoevoer aansluit en voordat u het oppakt of
draagt. Als u bij het dragen van het persluchtgereedschap
uw vinger aan de aan/uit-schakelaar heeft of als u het per-
sluchtgereedschap ingeschakeld op de luchttoevoer aan-
sluit, kan dit tot ongevallen leiden.
Verwijder instelgereedschappen voordat u het per-
sluchtgereedschap inschakelt. Een instelgereedschap in
een draaiend deel van het persluchtgereedschap kan tot
verwondingen leiden.
Overschat uzelf niet. Zorg ervoor dat u stevig staat en
steeds in evenwicht blijft. Als u stevig staat en een goede
lichaamshouding heeft, kunt u het persluchtgereedschap
in onverwachte situaties beter onder controle houden.
Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende kle-
ding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoe-
nen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende
kleding, sieraden en lange haren kunnen door bewegende
delen worden meegenomen.
Als er stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen ge-
monteerd kunnen worden, dient u zich ervan te verze-
keren dat deze zijn aangesloten en juist worden ge-
bruikt. Het gebruik van deze voorzieningen beperkt het
gevaar door stof.
Adem de afgevoerde lucht niet rechtstreeks in. Voor-
kom dat afgevoerde lucht in uw ogen terechtkomt. De
afgevoerde lucht van het persluchtgereedschap kan water,
olie, metalen deeltjes en verontreinigingen uit de compres-
sor bevatten. Dit kan schade aan de gezondheid veroorza-
ken.
Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik van
persluchtgereedschappen
Gebruik klemmen of een bankschroef om het werkstuk
vast te zetten en te ondersteunen. Als u het werkstuk
met de hand vasthoudt of tegen uw lichaam drukt, kunt u
het persluchtgereedschap niet veilig bedienen.
Overbelast het persluchtgereedschap niet. Gebruik
voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde per-
sluchtgereedschap. Met het passende persluchtgereed-
schap werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven ca-
paciteitsbereik.
Nederlands | 71
3 609 929 C24 | (24.1.12)

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

0 607 160 series0 607 161 series0 607 153 series