Download  Print this page

Magyar - Bosch 0 607 154 Series Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-1540-001.book Page 175 Tuesday, January 24, 2012 12:34 PM

Magyar

Biztonsági előírások
Általános biztonsági előírások a sűrített levegős
szerszámokhoz
Olvassa el a beszerelés, az
FIGYELMEZTETÉS
üzemeltetés, a javítás, a
karbantartás és a tartozék alkatrészek kicserélése,
valamint a préslevegős szerszám közelében végzendő
bármely munka előtt az összes tájékoztatót és tartsa be
azok utasításait. A következő biztonsági előírások figyelmen
kívül hagyása komoly személyi sérülésekhez vezethet.
Kérjük őrizze meg és adja át a kezelőnek biztonsági
útmutatót.
Munkahelyi biztonság
Ügyeljen azokra a felületekre, amelyek a berendezés
használata következtében csúszóssá válhattak és a
levegő- vagy hidraulikai tömlőben való megbotlás
veszélyére is. A munkahelyeken a kicsúszás, megbotlás
és elesés vezet a legtöbb személyi sérüléshez.
Ne dolgozzon a sűrített levegős kéziszerszámmal olyan
robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető
folyadékok, gázok vagy porok vannak. A munkadarab
megmunkálása során szikrák keletkezhetnek, amelyek
meggyújtják a port vagy a gőzöket.
Tartsa távol a nézőket, gyerekeket és látogatókat a
munkahelyétől, ha a sűrített levegős kéziszerszámmal
dolgozik. Ha elvonják a figyelmét a munkától, könnyen
elvesztheti az uralmát a sűrített levegős kéziszerszám
felett.
A sűrített levegős kéziszerszámok biztonsága
Sohase irányítsa saját magára vagy másokra a
légáramot és vezesse el a kezétől a hideg levegőt. A
préslevegő komoly személyi sérüléseket okozhat.
Ellenőrizze a csatlakozásokat és a tápvezetékeket.
Valamennyi karbantartási egységnek, csőkapcsolatnak és
tömlőnek a műszaki adatoknak megfelelően meg kell
felelnie a sűrített levegős kéziszerszámhoz szükséges
levegő nyomásának és levegőáramának. A túl alacsony
nyomás károsan befolyásolja a sűrített levegős
kéziszerszám működését, a túl magas nyomás anyagi
károkhoz és személyi sérülésekhez vezethet.
Óvja meg a tömlőket a megtöréstől, összenyomástól,
oldószerektől és az éles sarkoktól. Tartsa távol a
tömlőket a hőhatásoktól, olajtól és forgó
alkatrészektől. Ha egy tömlő megrongálódott, azt
azonnal cserélje ki. Egy megrongálódott tápvezeték
ahhoz vezethet, hogy a sűrített levegős tömlő kivágódik és
személyi sérüléseket okoz. A felvert por vagy forgács
súlyos szemsérülésekhez vezethet.
Ügyeljen arra, hogy a tömlőbilincsek mindig szorosan
meg legyenek húzva. A lazán meghúzott vagy
megrongálódott tömlőbilincsek ahhoz vezethetnek, hogy a
levegő kijut a vezetékből.
Bosch Power Tools
Személyi biztonság
Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit
csinál és meggondoltan dolgozzon a sűrített levegős
kéziszerszámmal. Ha fáradt, ha kábítószerek vagy
alkohol hatása alatt áll, vagy orvosságokat vett be, ne
használja a sűrített levegős kéziszerszámot. Egy
pillanatnyi figyelmetlenség a sűrített levegős kéziszerszám
használata közben komoly sérülésekhez vezethet.
Viseljen személyi védőfelszerelést és mindig viseljen
védőszemüveget. A személyi védőfelszerelések, mind
védőálarc, nem csúszós védőcipő, védősisak vagy
zajtompító fülvédő viselése, amint azt a munkaadó
utasításai vagy a munka- és egészségvédelmi előírások
megkövetelik, csökkenti a sérülések kockázatát.
Kerülje el a készülék akaratlan üzembe helyezését.
Győződjön meg arról, hogy a préslevegős kéziszerszám
ki van kapcsolva, mielőtt azt a préslevegő ellátáshoz
csatlakoztatná, felemelné, vagy valahova vinné. Ha a
préslevegős kéziszerszám felemelése közben az ujját a
be-/kikapcsolón tartja, vagy ha a préslevegős
kéziszerszámot bekapcsolt állapotban csatlakoztatja a
préslevegő ellátáshoz, ez balesetekhez vezethet.
A préslevegős kéziszerszám bekapcsolása előtt
okvetlenül távolítsa el a beállítószerszámokat. A
préslevegős kéziszerszám forgó részeiben felejtett
beállítószerszám sérüléseket okozhat.
Ne becsülje túl önmagát. Kerülje el a normálistól eltérő
testtartást, ügyeljen arra, hogy mindig biztosan álljon
és az egyensúlyát megtartsa. Ha biztos alapon áll és a
munkának megfelelő testtartásban dolgozik, akkor a
préslevegős kéziszerszám felett váratlan helyzetekben is
jobban tud uralkodni.
Viseljen megfelelő ruhát. Ne viseljen bő ruhát vagy
ékszereket. Tartsa távol a haját, a ruháját és a
kesztyűjét a mozgó részektől. A bő ruhát, az ékszereket
és a hosszú hajat a mozgó alkatrészek magukkal
ránthatják.
Ha a készülékre fel lehet szerelni a por elszívásához és
összegyűjtéséhez szükséges berendezéseket,
ellenőrizze, hogy azok megfelelő módon hozzá vannak
kapcsolva a készülékhez és rendeltetésüknek
megfelelően működnek. Ezen berendezések használata
csökkenti a munka során keletkező por veszélyes hatását.
Ne lélegezze be közvetlenül a szerszámból kilépő
levegőt. Ügyeljen arra is, hogy a szerszámból kilépő
levegő ne jusson a szemébe. A préslevegős
kéziszerszámból kilépő levegő vizet, olajat,
fémrészecskéket és a légsűrítőből származó szennyező
anyagokat tartalmazhat. Ez egészségkárosodásokhoz
vezethet.
A préslevegős kéziszerszámok gondos kezelése és
használata
A munkadarab rögzítésére és megtámasztására
használjon megfelelő befogószerszámot, vagy satut.
Ha a megmunkálásra kerülő munkadarabot a kezével fogja
vagy a testéhez szorítja, nem tudja biztonságosan kezelni a
préslevegős kéziszerszámot.
Magyar | 175
3 609 929 C24 | (24.1.12)

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

0 607 160 series0 607 161 series0 607 153 series