Download  Print this page

Suomi - Bosch 0 607 154 Series Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-1540-001.book Page 112 Tuesday, January 24, 2012 12:34 PM

112 | Suomi

Suomi
Turvallisuusohjeita
Paineilmatyökalut
yleiset turvallisuusohjeet
Lue ja noudata kaikkia ohjeita ennen
VAROITUS
asennusta, käyttöä, korjausta, huoltoa
ja lisävarusteiden vaihtoa sekä ennen töitä paineilmatyö-
kalun läheisyydessä. Jos alla olevia turvallisuusohjeita ei
noudateta, saattaa se johtaa vakaviin loukkaantumisiin.
Säilytä turvaohjeet hyvin ja anna ne laitteen käyttäjälle.
Työpaikan turvallisuus
Varo pintoja, jotka koneen käytön seurauksena ovat
voineet tulla liukkaiksi, ja ota huomioon ilma- sekä hyd-
rauliletkun muodostama kompastumisvaara. Liukastu-
minen, kompastuminen ja kaatuminen ovat pääasialliset
syyt työpaikkaloukkaantumisille.
Älä työskentele paineilmatyökalulla räjähdysalttiissa
ympäristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai pö-
lyä. Työkappaletta työstettäessä saattaa muodostua kipi-
nöitä, jotka sytyttävät pölyn tai höyryt.
Pidä katsojat, lapset ja vieraat loitolla työpaikastasi,
paineilmatyökaluja käyttäessäsi. Voit menettää paineil-
matyökalusi hallinnan toisten henkilöiden harhauttamana.
Paineilmalaitteiden turvallisuus
Älä koskaan suuntaa ilmavirtaa itseesi tai toisiin henki-
löihin, ja johda kylmä ilma pois käsistäsi. Paineilma voi
aiheuttaa vakavia loukkaantumisia.
Tarkista liitokset ja syöttöjohdot. Kaikkien huoltoyksik-
köjen, liittimien ja letkujen täytyy painekestoisuudeltaan ja
ilmamäärältään vastata teknisiä tietoja. Liian alhainen pai-
ne haittaa paineilmatyökalun toimintaa, liian korkea paine
saattaa johtaa ainevahinkoihin ja loukkaantumisiin.
Suojaa letkuja taittumiselta, puristumiselta, liuottimil-
ta ja teräviltä reunoilta. Pidä letkut loitolla kuumuudes-
ta, öljystä ja pyörivistä osista. Vaihda viipymättä vauri-
oitunut letku uuteen. Vaurioitunut syöttöletku voi
aikaansaada sen, että paineilmaletku lyö ympäriinsä ja ai-
heuttaa loukkaantumista. Ilmaan lennähtävä pöly ja lastut
voivat aiheuttaa vaikeita silmävaurioita.
Tarkista aina, että letkunkiinnittimet on kiristetty hy-
vin. Huonosti kiristetyt tai vialliset letkukiinnittimet saatta-
vat vuotaa ilmaa hallitsemattomasti.
Henkilöturvallisuus
Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja nouda-
ta tervettä järkeä paineilmatyökalua käyttäessäsi. Älä
käytä paineilmatyökalua, jos olet väsynyt tai huumei-
den, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Hetken tarkkaamattomuus paineilmatyökalua käytettäes-
sä saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
3 609 929 C24 | (24.1.12)
Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita ja aina suojala-
seja. Henkilökohtaisen suojavarustuksen käyttö, kuten
hengityssuojanaamarin, luisumattomien turvajalkineiden,
suojakypärän ja kuulonsuojaimien, riippuen työnantajan
ohjeista ja työ- ja terveyssuojasäännösten määräyksistä,
vähentää loukkaantumisriskiä.
Vältä tahatonta käyttöönottoa. Varmista, että paineil-
matyökalu on poiskytkettynä, ennen kuin liität sen il-
mansyöttöön, otat sen käteen tai kannat sen. Jos kan-
nat paineilmatyökalua sormi käynnistyskytkimellä tai liität
paineilmatyökalun ilmansyöttöön käynnistyskytkimen ol-
lessa käyntiasennossa, se voi johtaa onnettomuuksiin.
Poista säätötyökalut, ennen kuin käynnistät paineilma-
työkalun. Säätötyökalu, joka sijaitsee paineilmatyökalun
pyörivässä osassa, saattaa johtaa loukkaantumiseen.
Älä yliarvioi itseäsi. Huolehdi aina tukevasta seisoma-
asennosta ja tasapainosta. Tukeva seisoma-asento ja ke-
hon sopiva asento mahdollistaa paineilmatyökalun parem-
man hallinnan odottamattomissa tilanteissa.
Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä
löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut
ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
Jos pölynimu- ja keräilylaitteita voidaan asentaa, tulee
sinun tarkistaa, että ne on liitetty ja että niitä käyte-
tään oikealla tavalla. Näiden laitteiden käyttö vähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
Älä vedä poistoilmaa suoraan keuhkoihin. Vältä pois-
toilman joutumista silmiin. Paineilmatyökalun poistoilma
voi sisältää vettä, öljyä, metallihiukkasia tai epäpuhtauksia
kompressorista. Nämä voivat olla terveydelle haitallisia.
Paineilmalaitteiden huolellinen käsittely ja käyttö
Käytä kiinnityslaitteita tai ruuvipenkkiä työkappaleen
pitämiseksi paikallaan ja tukemiseksi. Jos pidät työkap-
paletta kädessä tai painat sitä kehoa vasten, et pysty käsit-
telemään paineilmatyökalua turvallisesti.
Älä ylikuormita paineilmatyökalua. Käytä työssä kysei-
seen työhön tarkoitettua paineilmatyökalua. Sopivaa
paineilmatyökalua käyttäen työskentelet paremmin ja var-
memmin tehoalueella, jolle paineilmatyökalu on tarkoitet-
tu.
Älä koskaan käytä paineilmatyökalua, jonka käynnis-
tyskytkin on viallinen. Paineilmatyökalu, jota ei enää voi-
da käynnistää ja pysäyttää, on vaarallinen, ja se täytyy kor-
jata.
Katkaise syöttöilma, ennen kuin säädät laitetta, vaih-
dat tarvikkeita, ja kun laite jää pidemmäksi aikaa käyt-
tämättä. Nämä turvatoimenpiteet estävät paineilmatyöka-
lun tahattoman käynnistyksen.
Säilytä paineilmatyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun
niitä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää
paineilmatyökalua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät
ole lukeneet tätä käyttöohjetta. Paineilmalaitteet ovat
vaarallisia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

0 607 160 series0 607 161 series0 607 153 series