Download  Print this page

Česky - Bosch 0 607 154 Series Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-1540-001.book Page 154 Tuesday, January 24, 2012 12:34 PM
154 | Česky
Česky
Bezpečnostní upozornění
Všeobecná bezpečnostní upozornění pro
pneumatická nářadí
Před sestavením, provozem, opravou,
VAROVÁNÍ
údržbou a výměnou dílů příslušenství
a též před prací v blízkosti pneumatického nářadí čtěte a
dbejte všech upozornění. Při nerespektování následujících
bezpečnostních upozornění mohou být důsledkem závažná
zranění.
Bezpečnostní upozornění dobře uschovejte a předejte je
obsluhující osobě.
Bezpečnost pracoviště
Dávejte pozor na povrchy, které se díky použití stroje
mohou stát kluzkými, a dávejte pozor na nebezpečí
klopýtnutí dané pneumatickou či hydraulickou hadicí.
Smeknutí se, klopýtnutí a pád jsou hlavní důvody pro
zranění na pracovišti.
S pneumatickým nářadím nepracujte v prostředí s
nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé
kapaliny, plyny nebo prach. Při opracování obrobku
mohou vznikat jiskry, které zapálí prach či výpary.
Když používáte pneumatické nářadí, zadržte
přihlížející, děti a návštěvníky daleko od Vašeho
pracoviště. Při rozptylování jinými osobami můžete ztratit
kontrolu nad pneumatickým nářadím.
Bezpečnost pneumatických nářadí
Proud vzduchu nikdy nemiřte sami na sebe ani proti
jiným osobám a studený vzduch veďte pryč od rukou.
Tlakový vzduch může způsobit závažná zranění.
Kontrolujte přípojky a napájecí potrubí. Veškeré
úpravné jednotky, spojky a hadice musejí být se zřetelem
na tlak a množství vzduchu dimenzovány podle
technických dat. Příliš nízký tlak negativně ovlivňuje funkci
pneumatického nářadí, příliš vysoký tlak může vést k
věcným škodám a ke zraněním.
Hadice chraňte před zlomením, zúžením, před
rozpouštědly a ostrými hranami. Hadice udržujte
daleko od tepla, oleje a rotujících dílů. Poškozenou
hadici neprodleně nahraďte. Poškozené napájecí vedení
může vést k bičující tlakové hadici a může způsobit zranění.
Rozvířený prach a špony mohou vyvolat těžká poranění
očí.
Dbejte na to, aby hadicové spony byly vždy pevně
utažené. Málo utažené nebo poškozené hadicové spony
mohou nechat vzduch nekontrolovaně unikat.
Bezpečnost osob
Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte a
přistupujte k práci s pneumatickým nářadím s
rozumem. Nepoužívejte žádné pneumatické nářadí,
pokud jste unavení či pod vlivem drog, alkoholu nebo
léků. Moment nepozornosti při používání pneumatického
nářadí může vést k závažným zraněním.
3 609 929 C24 | (24.1.12)
Noste osobní ochranné vybavení a vždy ochranné
brýle. Nošení osobního ochranného vybavení, jako
respirátoru, protiskluzové bezpečnostní obuvi, ochranné
přilby nebo ochrany sluchu, podle pokynů Vašeho
zaměstnavatele nebo vyžadované podle pracovních
předpisů a předpisů pro ochranu zdraví, snižuje riziko
zranění.
Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Než
pneumatické nářadí připojíte na zdroj vzduchu, než jej
uchopíte nebo ponesete, přesvědčte se, že je vypnuté.
Pokud máte při nošení pneumatického nářadí prst na
spínači nebo připojíte pneumatické nářadí na zdroj
vzduchu zapnuté, pak to může vést k úrazům.
Než pneumatické nářadí zapnete, odstraňte seřizovací
nástroje. Seřizovací nástroj, který se nachází v otáčivém
dílu pneumatického nářadí, může vést ke zraněním.
Nepřeceňujte se. Postarejte se o spolehlivý postoj a
neustále udržujte rovnováhu. Spolehlivý postoj a vhodné
držení těla Vám umožňují pneumatické nářadí v
neočekávaných situacích lépe kontrolovat.
Noste vhodný oděv. Nenoste žádný široký oděv nebo
šperky. Udržujte vlasy, oděv a rukavice daleko od
pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky nebo dlouhé
vlasy mohou být zachyceny pohybujícími se díly.
Pokud lze namontovat přípravky pro odsávání či
zachytávání prachu, přesvědčte se, že jsou připojené a
že budou správně použité. Používání těchto přípravků
snižuje ohrožení prachem.
Výstupní vzduch přímo nevdechujte. Zabraňte tomu,
aby se výstupní vzduch dostal do očí. Výstupní vzduch
pneumatického nářadí může obsahovat vodu, olej, kovové
částice a nečistoty z kompresoru. To může způsobit újmy
na zdraví.
Pečlivé zacházení a používání pneumatického nářadí
Pro pevné podržení a podepření obrobku používejte
upínací přípravky nebo svěrák. Pokud držíte obrobek
pevně rukou nebo přitisknuté na těle, nemůžete
pneumatické nářadí bezpečně ovládat.
Pneumatické nářadí nepřetěžujte. Pro svou práci
použijte k tomu určené pneumatické nářadí. S vhodným
pneumatickým nářadím pracujete v daném rozsahu
výkonu lépe a bezpečněji.
Nepoužívejte žádné pneumatické nářadí, jehož spínač
je vadný. Pneumatické nářadí, které už nelze zapnout či
vypnout, je nebezpečné a musí se opravit.
Přerušte napájení vzduchem než přistoupíte k seřízení
stroje, výměně dílů příslušenství nebo při delším
nepoužívání. Toto preventivní opatření zabrání
neúmyslnému startu pneumatického nářadí.
Nepoužívaná pneumatická nářadí skladujte mimo
dosah dětí. Nenechte pneumatické nářadí používat
osobám, jež s ním nejsou seznámeny nebo nečetly tyto
pokyny. Pneumatické nářadí je nebezpečné, je-li
používáno nezkušenými osobami.
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

0 607 160 series0 607 161 series0 607 153 series