Download  Print this page

Norsk - Bosch 0 607 154 Series Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-1540-001.book Page 102 Tuesday, January 24, 2012 12:34 PM

102 | Norsk

Norsk
Sikkerhetsinformasjon
Generelle sikkerhetsinformasjoner for
trykkluftverktøy
Les og følg alle informasjonene før du
ADVARSEL
monterer, bruker, reparerer, vedlike-
holder og skifter ut tilbehørdeler på trykkluftverktøyet el-
ler arbeider i nærheten av dette. Hvis følgende sikkerhets-
instrukser ikke følges kan det medføre alvorlige skader.
Ta godt vare på sikkerhetsinstruksene og lever disse til
brukeren.
Sikkerhet på arbeidsplassen
Pass på overflater som eventuelt er blitt glatte etter
bruk av maskinen og på farer for snubling i luft- eller
hydraulikkslangen. Hovedgrunner for skader på arbeids-
plassen er når man sklir, snubler og faller.
Ikke arbeid med trykkluftverktøyet i eksplosjonsutsat-
te omgivelser – der det befinner seg brennbare væs-
ker, gass eller støv. Ved bearbeidelse av arbeidsstykket
kan det oppstå gnister som kan antenne støv eller damper.
Hold tilskuere, barn og besøkende borte fra arbeids-
plassen når du bruker trykkluftverktøyet. Hvis du blir
forstyrret av andre personer under arbeidet, kan du miste
kontrollen over trykkluftverktøyet.
Sikkerhet for trykkluftverktøy
Rett aldri luftstrømmen mot deg selv eller andre perso-
ner og led kald luft bort fra hendene. Trykkluft kan forår-
sake alvorlige skader.
Kontroller koplingene og tilførselsledningene. Samtlige
vedlikeholdsenheter, koplinger og slanger må med hensyn
til trykk og luftmengde være tilpasset til de tekniske data.
For svakt trykk innskrenker trykkluftverktøyets funksjon,
for høyt trykk kan føre til materielle skader og personska-
der.
Beskytt slangene mot bretting, innsnevringer, løse-
midler og skarpe kanter. Hold slangene unna varme, ol-
je og roterende deler. Skift straks ut en skadet slange.
En skadet tilførselsledning kan føre til en piskende trykk-
luftslange og kan forårsake skader. Oppvirvlet støv eller
spon kan føre til alvorlige øyeskader.
Pass på at slangeklemmene alltid er godt trukket til.
Slangeklemmer som ikke er trukket fast eller som er skadet
kan la luften slippe ut ukontrollert.
Personsikkerhet
Vær oppmerksom, pass på hva du gjør, gå fornuftig
frem når du arbeider med et trykkluftverktøy. Ikke
bruk trykkluftverktøyet når du er trett eller er påvirket
av narkotika, alkohol eller medikamenter. Et øyeblikks
uoppmerksomhet ved bruk av trykkluftverktøyet kan føre
til alvorlige skader.
3 609 929 C24 | (24.1.12)
Bruk personlig verneutstyr og husk alltid å bruke ver-
nebriller. Bruk av personlig verneutstyr som støvmaske,
sklisikre vernesko, hjelm eller hørselvern, iht. arbeidsgive-
rens instrukser eller slik arbeids- og helsevernforskriftene
krever det, reduserer risikoen for skader.
Unngå å starte verktøyet ved en feiltagelse. Forviss
deg om at trykkluftverktøyet er utkoplet før du kopler
det til lufttilførselen, løfter det opp eller bærer det.
Hvis du holder fingeren på på-/av-bryteren når du bærer
trykkluftverktøyet eller kobler trykkluftverktøyet til lufttil-
førselen i innkoblet tilstand, kan dette føre til uhell.
Fjern innstillingsverktøy før du slår på trykkluftverk-
tøyet. Et innstillingsverktøy som befinner seg i en roteren-
de del på trykkluftverktøyet, kan føre til skader.
Ikke overvurder deg selv. Sørg for å stå stødig og i ba-
lanse. Med en stødig posisjon og egnet kroppsholdning er
det enklere å kontrollere trykkluftverktøyet i uventede situ-
asjoner.
Bruk egnede klær. Ikke bruk vide klær eller smykker.
Hold hår, tøy og hansker unna deler som beveger seg.
Løstsittende tøy, smykker eller langt hår kan komme inn i
deler som beveger seg.
Hvis det kan monteres støvavsug- og oppsamlingsinn-
retninger, må du forvisse deg om at disse er tilkoblet og
brukes på korrekt måte. Bruk av disse innretningene re-
duserer farer på grunn av støv.
Utblåsningsluften må ikke innåndes direkte. Unngå at
utblåsningsluften kommer i øynene. Utblåsningsluften
til trykkluftverktøyet kan inneholder vann, olje, metallpar-
tikler og smuss fra kompressoren. Dette kan forårsake hel-
seskader.
Aktsom håndtering og bruk av trykkluftverktøy
Bruk spenninnretninger eller en skrustikke til å holde
arbeidsstykket fast og støtte det. Hvis du holder ar-
beidsstykket fast med hånden eller trykker det mot krop-
pen, kan du ikke betjene trykkluftverktøyet på en sikker
måte.
Ikke overbelast trykkluftverktøyet. Bruk et trykkluft-
verktøy som er beregnet til den type arbeid du vil utfø-
re. Med et passende trykkluftverktøy arbeider du bedre og
sikrere i det angitte effektområdet.
Ikke bruk trykkluftverktøy med defekt på-/av-bryter.
Et trykkluftverktøy som ikke lenger kan slås av eller på, er
farlig og må repareres.
Steng lufttilførselen før du utfører maskininnstillinger,
skifter tilbehørsdeler eller hvis maskinen ikke er i bruk
over lengre tid. Dette tiltaket forhindrer at trykkluftverk-
tøyet starter uvilkårlig.
Trykkluftverktøy som ikke er i bruk må oppbevares
utilgjengelig for barn. Ikke la trykkluftverktøyet bru-
kes av personer som ikke er fortrolig med dette eller
ikke har lest disse anvisningene. Trykkluftverktøy er far-
lige når de brukes av uerfarne personer.
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

0 607 160 series0 607 161 series0 607 153 series