Download  Print this page

Svenska - Bosch 0 607 154 Series Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-1540-001.book Page 92 Tuesday, January 24, 2012 12:34 PM

92 | Svenska

Svenska
Säkerhetsanvisningar
Allmänna säkerhetsanvisningar för
tryckluftsverktyg
Läs noggrant och beakta alla anvisning-
VARNING
arna före montering, drift, reparation,
underhåll och byte av tillbehörsdelar samt före arbete i
närheten av tryckluftsverktyget. Ignoreras nedanstående
säkerhetsanvisningar finns risk för allvarliga personskador.
Ta väl vara på säkerhetsanvisningarna och lämna ut dem
till manöverpersonen.
Arbetsplatssäkerhet
Se upp för ytor som vid användning av maskinen kan ha
blivit hala och för luft- eller hydraulslangar som kan
leda till snubbling. Halkning, snubbling och fall är de van-
ligaste orsakerna för personskada på arbetsplatsen.
Använd inte tryckluftsverktyget i explosionsfarlig
omgivning med brännbara vätskor, gaser eller damm.
Vid bearbetning av arbetsstycket kan gnistor uppstå som
antänder dammet eller ångorna.
Vid användning av tryckluftsverktyg ska barn och obe-
höriga personer hållas på betryggande avstånd från
arbetsplatsen. Om du störs av obehöriga personer kan du
förlora kontrollen över tryckluftsverktyget.
Tryckluftsverktygens säkerhet
Rikta aldrig luftströmmen mot dig själv eller andra per-
soner och inte heller den kalla luften mot händerna.
Tryckluft kan orsaka allvarliga personskador.
Kontrollera anslutningarna och försörjningsledning-
arna. Alla luftberedningsenheter, kopplingar och slangar
måste uppfylla de tekniska data som gäller för tryck och
luftvolym. Ett alltför lågt tryck påverkar menligt trycklufts-
verktygets funktion, ett för högt tryck kan leda till sak- och
personskada.
Skydda slangarna mot knäckning, hopsnörning, lös-
ningsmedel och skarpa kanter. Håll slangarna på
avstånd från värme, olja och roterande delar. Byt ome-
delbart ut en skadad slang. En defekt försörjningsledning
kan leda till en piskande tryckluftsslang och orsaka person-
skada. Damm eller spån som virvlar upp kan leda till allvar-
lig ögonskada.
Kontrollera att slangklämmorna alltid är ordentligt
åtdragna. Lösa eller skadade slangklämmor kan medföra
att luft okontrollerat strömmar ut.
Personsäkerhet
Var uppmärksam, kontrollera vad du gör och använd
tryckluftsverktyget med förnuft. Använd inte tryck-
luftsverktyget när du är trött eller om du är påverkad
av droger, alkohol eller mediciner. När du arbetar med
tryckluftsverktyget kan även en kort ouppmärksamhet
leda till allvarliga kroppsskador.
3 609 929 C24 | (24.1.12)
Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasö-
gon. Den personliga skyddsutrustningen som t. ex. damm-
filtermask, halkfria säkerhetsskor, skyddshjälm eller hör-
selskydd enligt arbetsgivarens anvisningar eller kraven på
arbets- och hälsoskyddsföreskrifter - reducerar risken för
personskada.
Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrollera att tryck-
luftsverktyget är frånkopplat innan du ansluter verkty-
get till luftförsörjningen, tar upp eller bär det. Om du
bär tryckluftsverktyget med fingret på omkopplaren
Till/Från eller ansluter påkopplat tryckluftsverktyg till
tryckluftsnätet kan olycka uppstå.
Ta bort alla inställningsverktyg innan du kopplar på
tryckluftsverktyget. Ett inställningsverktyg i en rote-
rande del på tryckluftsverktyget kan orsaka personskada.
Överskatta inte din förmåga. Se till att du står stadigt
och håller balansen. Om du står stadigt och i rätt kropps-
ställning kan du bättre kontrollera tryckluftsverktyget i
oväntade situationer.
Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande kläder eller
smycken. Håll håret, kläderna och handskarna på
avstånd från rörliga delar. Roterande delar kan dra in löst
hängande kläder, smycken och långt hår.
På tryckluftsverktyg med dammutsugnings- och -upp-
samlingsutrustning kontrollera att utrustningen är rätt
monterad och att den används på korrekt sätt. Denna
utrustning reducerar riskerna i samband med damm.
Undvik att andas in frånluften. Se till att du inte får
frånluften i ögonen. Tryckluftsverktygets frånluft kan
innehålla vatten, olja, metallpartiklar och föroreningar från
kompressorn. Dessa kan medföra hälsorisker.
Omsorgsfull hantering och användning av
tryckluftsverktyg
Använd fixturer eller skruvstäd för att spänna fast och
stöda arbetsstycket. Om du med handen håller tag i
arbetsstycket eller trycker det mot kroppen kan du inte
hantera tryckluftsverktyget på säkert sätt.
Överbelasta inte tryckluftsverktyget. Använd för aktu-
ellt arbete avsett tryckluftsverktyg. Med ett lämpligt
tryckluftsverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom
angivet effektområde.
Ett tryckluftsverktyg med defekt omkopplare Till/Från
får inte längre användas. Ett tryckluftsverktyg som inte
kan kopplas på eller från är farligt och måste repareras.
Bryt lufttillförseln innan du utför maskininställningar,
byter tillbehör eller om du inte använder maskinen
under en längre tid. Denna säkerhetsåtgärd förhindrar
oavsiktlig start av tryckluftsverktyget.
Förvara tryckluftsverktyget oåtkomligt för barn. Låt
tryckluftsverktyget inte användas av personer som
inte är förtrogna med dess användning eller inte läst
denna anvisning. Tryckluftsverktygen är farliga om de
användas av oerfarna personer.
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

0 607 160 series0 607 161 series0 607 153 series