Download  Print this page

Slovensky - Bosch 0 607 154 Series Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-1540-001.book Page 164 Tuesday, January 24, 2012 12:34 PM

164 | Slovensky

Slovensky
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné pokyny pre
pneumatické náradie
Prečítajte si všetky pokyny pred
POZOR
montážou, používaním, opravou, údržbou
a výmenou súčiastok a príslušenstva a takisto aj pred
prácou v blízkosti ručného pneumatického náradia. Ak by
ste nedodržali nasledujúce bezpečnostné pokyny, mohlo by
to mať za následok vážne poranenie.
Tieto Bezpečnostné pokyny dobre uschovajte a
odovzdajte ich obsluhujúcej osobe.
Bezpečnosť na pracovisku
Dávajte pozor na také povrchové plochy, ktoré sa mohli
pri používaní náradia stať klzkými, a takisto na
pneumatické a hydraulické hadice, na ktorých by sa
prípadne mohli potknúť. Pošmyknutie, podknutie a pády
bývajú najčastejšími príčinami poranení na pracovisku.
Nepracujte s týmto ručným pneumatickým náradím v
prostredí ohrozenom výbuchom, v ktorom sa
nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo horľavý
prach. Pri opracúvaní obrobku môžu vznikať iskry, ktoré
zapália prach alebo horľavé pary.
Náhodných prizerajúcich, deti a návštevy nepúšťajte
do blízkosti svojho pracoviska, keď používate toto
ručné pneumatické náradie. V prípade odpútania Vašej
pozornosti inou osobou môžete stratiť kontrolu nad
ručným pneumatickým náradím.
Bezpečnosť ručného pneumatického náradia
Nikdy nesmerujte prúd vzduchu na seba samého ani na
iné osoby a odvádzajte studený vzduch smerom preč
od rúk. Tlakový vzduch môže spôsobiť človeku vážne
poranenie.
Prekontrolujte všetky prípojky a prívodné potrubia.
Všetky jednotky na úpravu vzduchu, všetky spojky a hadice
musia byť dimenzované so zreteľom na tlak vzduchu a
množstvo vzduchu podľa príslušných technických
parametrov. Príliš nízky tlak negatívne ovplyvňuje
fungovanie ručného pneumatického náradia, príliš vysoký
tlak môže spôsobiť vecné škody, alebo mať za následok
poranenia.
Chráňte hadice pred zlomením, zúžením ich profilu,
pred rozpúšťadlami a ostrými hranami. Dávajte pozor
na to, aby sa hadice nedostali do blízkosti zdrojov
vysokej teploty, chráňte ich pred olejom a rotujúcimi
súčiastkami. Poškodenú hadicu bez odkladu vymeňte
za novú. Poškodené prívodné potrubie môže vyvolať
poletovanie tlakovej hadice po miestnosti a môže spôsobiť
vážne poranenie. Rozvírený prach alebo kovové triesky z
obrábania môžu spôsobiť vážne poranenie zraku.
Dávajte pozor na to, aby boli hadicové spojky vždy
pevné a správne utiahnuté. Cez neutiahnuté alebo
poškodené hadicové spojky môže nekontrolovaným
spôsobom unikať tlakový vzduch.
3 609 929 C24 | (24.1.12)
Bezpečnosť osôb
Buďte ostražitý, sústreďte sa na to, čo robíte a k práci
s ručným pneumatickým náradím pristupujte s
rozumom. Nepracujte s ručným pneumatickým
náradím nikdy vtedy, keď ste unavený, alebo keď ste
pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Malý okamih
nepozornosti môže mať pri používaní náradia za následok
vážne poranenia.
Noste osobné ochranné pomôcky a vždy používajte
ochranné okuliare. Používanie osobných ochranných
pomôcok, ako sú pomôcky na ochranu dýchacích ciest,
bezpečnostná obuv s protišmykovou úpravou podrážky,
ochranná pracovná prilba alebo chrániče sluchu, v zmysle
pokynov zo strany Vášho zamestnávateľa alebo podľa
predpisov o ochrane zdravia pri práci znižuje riziko
poranenia.
Predchádzajte možnosti neúmyselného zapnutia
náradia. Presvedčte sa ešte predtým, ako pripojíte
ručné pneumatické náradie na zdroj tlakového
vzduchu, predtým, ako ho budete dvíhať, alebo ako ho
prípadne budete prenášať, či je ručné pneumatická
náradie vypnuté. Ak budete mať pri prenášaní ručného
pneumatického náradia prst na vypínači, alebo ak ručné
pneumatické náradie pripojíte na prívod tlakového
vzduchu zapnuté, môže to mať za následok úraz.
Skôr ako náradie zapnete, odstráňte z neho
nastavovacie náradie. Nastavovací nástroj, ktorý sa
nachádza v rotujúcej časti ručného pneumatického
náradia, môže spôsobiť vážne poranenia osôb.
Nikdy sa nepreceňujte. Zabezpečte si pevný postoj a
neprestajne udržiavajte rovnováhu. Bezpečný postoj a
vhodné držanie tela umožňujú lepšie kontrolovanie
ručného pneumatického náradia v neočakávaných
situáciách.
Pri práci noste vhodný pracovný odev. Nenoste voľné
kusy oblečenia a nemajte na sebe šperky. Vyvarujte sa
toho, aby sa Vaše vlasy, odev a rukavice dostali do
blízkosti pohybujúcich sa súčiastok náradia. Voľný
odev, dlhé vlasy alebo šperky môžu byť zachytené
rotujúcimi časťami ručného náradia.
Ak existuje možnosť namontovať odsávacie zariadenie
a zariadenie na zachytávanie prachu, presvedčte sa, či
sú pripojené a správne používané. Používanie týchto
zariadení znižuje ohrozenie zdravia prachom.
Nevdychujte priamo spotrebovaný vzduch z náradia.
Vyhýbajte sa tomu, aby sa vám dostal spotrebovaný
vzduch do očí. Spotrebovaný vzduch ručného
pneumatického náradia môže obsahovať vodu, olej,
kovové čiastočky alebo iné drobné nečistoty z
kompresora. To môže spôsobiť poškodenie zdravia.
Starostlivá manipulácia s pneumatickým náradím a jeho
používanie
Na pevné uchytenie alebo na podopieranie obrobku
používajte upínacie zariadenia alebo zverák. Ak budete
pridržiavať obrobok rukou, alebo si ho pritláčať o telo,
nebudete môcť ručné pneumatické náradie bezpečne
obsluhovať.
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

0 607 160 series0 607 161 series0 607 153 series