Download  Print this page

Polski - Bosch 0 607 154 Series Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-1540-001.book Page 143 Tuesday, January 24, 2012 12:34 PM

Polski

Wskazówki bezpieczeństwa
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla narzędzi
pneumatycznych
Przed montażem,
uruchomieniem, naprawami,
konserwacją, przed przystąpieniem do wymiany
osprzętu, jak również przed przystąpieniem do pracy w
pobliżu urządzenia pneumatycznego proszę przeczytać
wszystkie wskazówki i dokładnie ich przestrzegać.
Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek bezpieczeństwa
może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
Należy starannie przechowywać wskazówki
bezpieczeństwa i przekazywać osobom obsługującym.
Bezpieczeństwo miejsca pracy
Należy wziąć pod uwagę, że w wyniku pracy maszyny
niektóre powierzchnie mogą być śliskie, a także mieć
się na baczności przed niebezpieczeństwem potknięcia
się o wąż powietrzny lub przewód hydrauliczny.
Poślizgnięcie się, potknięcia i upadki to główne przyczyny
obrażeń doznawanych w miejscu pracy.
Nie należy stosować urządzenia pneumatycznego w
otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują
się łatwopalne ciecze, gazy lub kurz. Podczas procesu
obróbki może dojść do utworzenia iskier, które mogą
spowodować zapłon kurzu lub oparów.
Podczas pracy przy użyciu narzędzia pneumatycznego,
widzowie, dzieci i osoby odwiedzające nie powinny
zbliżać się do miejsca pracy. Odwrócenie uwagi
operatora przez osoby trzecie może spowodować utratę
kontroli nad urządzeniem pneumatycznym.
Bezpieczeństwo pracy z urządzeniami pneumatycznymi
Nie wolno kierować strumienia powietrza w swoim
kierunku ani w kierunku innych osób; zimne powietrze
nie może być skierowane na ręce. Sprężone powietrze
może spowodować poważne obrażenia.
Należy stale kontrolować przyłącza i przewody
zasilające. Wszystkie zespoły przygotowywania
powietrza, przyłącza, złączki i węże muszą być zgodne z
danymi technicznymi dotyczącymi ciśnienia i przepływu
powietrza. Zbyt niskie ciśnienie negatywnie wpływa na
działanie urządzenia pneumatycznego, zbyt wysokie może
prowadzić do obrażeń ciała i szkód materialnych.
Nie należy dopuszczać do załamania się przewodów lub
do ich zwężenia; przewody należy trzymać z dala od
rozpuszczalników i ostrych krawędzi. Przewody należy
chronić przed wysokimi temperaturami oraz trzymać z
daleka od oleju i obracających się elementów.
Uszkodzone przewody należy niezwłocznie wymieniać
na nowe. Uszkodzenie przewodu zasilającego może
spowodować gwałtowne ruchy elastycznego przewodu
ciśnieniowego i stać się przyczyną obrażeń ciała.
Bosch Power Tools
Wzbijający się kurz lub wióry mogą spowodować poważne
uszkodzenia wzroku.
Należy stale uważać, aby zaciski węża były zawsze
mocno dociągnięte. Niedociągnięte lub uszkodzone
zaciski węża (opaski zaciskowe) mogą być przyczyną
niekontrolowanego wycieku powietrza.
Bezpieczeństwo osób
Przy pracy z narzędziem pneumatycznym należy
zachować ostrożność, każdą czynność wykonywać
uważnie i z rozwagą. Nie należy używać urządzenia
pneumatycznego, gdy jest się zmęczonym lub gdy jest
się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw.
Moment nieuwagi podczas pracy z urządzeniem
pneumatycznym może doprowadzić do poważnych
urazów ciała.
Należy nosić indywidualne wyposażenie ochronne i
zawsze okulary ochronne. Noszenie osobistego
wyposażenia ochronnego – maski przeciwpyłowej,
obuwia o podeszwach przeciwpoślizgowych, kasku
ochronnego lub środków ochrony słuchu (zgodnie z
zaleceniami pracodawcy lub z wymaganiami zawartymi w
przepisach ochrony i bezpieczeństwa pracy) – zmniejsza
ryzyko obrażeń ciała.
Należy unikać niezamierzonego uruchomienia
urządzenia. Przed podłączeniem do zasilania
sprężonym powietrzem, a także przed podniesieniem
lub przeniesieniem urządzenia pneumatycznego,
należy się upewnić, że urządzenie jest wyłączone.
Trzymanie palca na włączniku/wyłączniku podczas
przenoszenia urządzenia pneumatycznego lub
podłączenie do zasilania sprężonym powietrzem
włączonego urządzenia, może stać się przyczyną
wypadków.
Przed włączeniem urządzenia pneumatycznego, należy
usunąć narzędzia nastawcze. Narzędzie nastawcze,
znajdujące się w obracających się częściach urządzenia
pneumatycznego może spowodować obrażenia ciała.
Nie należy przeceniać swoich możliwości. Należy dbać
o stabilną pozycję przy pracy i utrzymanie równowagi.
Stabilna i dogodna pozycja przy pracy umożliwia lepszą
kontrolę urządzenia pneumatycznego w
nieprzewidzianych sytuacjach.
Należy nosić odpowiednie ubranie. Nie należy nosić
luźnego ubrania ani biżuterii. Włosy, ubranie i
rękawice należy trzymać z dala od ruchomych części.
Luźne ubranie, biżuteria lub długie włosy mogą zostać
ujęte przez poruszające się części.
Jeżeli istnieje możliwość zamontowania urządzeń
odsysających i wychwytujących pył, należy się
upewnić, czy są one podłączone i czy są prawidłowo
stosowane. Użycie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
spowodowane pyłami.
Nie wolno wdychać powietrza wylotowego. Należy
unikać sytuacji, w których powietrze wylotowe
mogłoby dostać się do oczu. Powietrze wylotowe
urządzenia pneumatycznego może zawierać wodę, olej,
cząstki metalu i zanieczyszczenia pochodzące ze
Polski | 143
3 609 929 C24 | (24.1.12)

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

0 607 160 series0 607 161 series0 607 153 series