Download  Print this page

Lietuviškai - Bosch 0 607 154 Series Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-1540-001.book Page 284 Tuesday, January 24, 2012 12:34 PM
284 | Lietuviškai
Lietuviškai
Saugos nuorodos
Bendrieji saugaus darbo su pneumatiniais įran-
kiais nurodymai
Prieš įmontuodami, pradėdami
eksploatuoti, remontuoti, atlikti
techninę priežiūrą ir prieš keisdami papildomą įrangą bei
prieš pradėdami dirbti netoli pneumatinio įrankio,
perskaitykite visas nuorodas ir jų laikykitės. Nesilaikant
toliau pateiktų saugos nuorodų, galima sunkiai susižaloti.
Saugokite saugos nuorodas ir duokite perskaityti
dirbančiajam personalui.
Darbo vietos saugumas
Atkreipkite dėmesį į paviršius, kurie naudojant mašiną
gali tapti slidūs, ir saugokitės užkliuvimo pavojaus, kurį
gali sukelti pneumatinė arba hidraulinė žarna.
Paslydimas, užkliuvimas ir griuvimas yra pagrindinės
susižalojimo darbo vietoje priežastys.
Nedirbkite su pneumatiniu įrankiu sprogioje aplinkoje,
kurioje yra degių skysčių, dujų ar dulkių. Apdorojant
ruošinį prietaisas gali kibirkščiuoti, o nuo kibirkščių dulkės
arba susikaupę garai gali užsidegti.
Dirbdami su pneumatiniu įrankiu neleiskite darbo
vietoje būti žiūrovams, vaikams ir lankytojams.
Nukreipę dėmesį į kitus asmenis galite nebesuvaldyti
pneumatinio įrankio.
Pneumatinių įrankių sauga
Oro srovės niekada nenukreipkite į save ar į kitus
asmenis, o šaltą orą nukreipkite toliau nuo rankų.
Suslėgtas oras gali sunkiai sužaloti.
Patikrinkite jungtis ir maitinimo linijas. Visi techninės
priežiūros mazgai, jungtys ir žarnos turi atitikti
techniniuose duomenyse nurodytus slėgio ir oro kiekio
reikalavimus. Per žemas slėgis daro neigiamą įtaką
pneumatinio įrankio veikimui, o esant per aukštam slėgiui
galima susižaloti, sužaloti kitus ir patirti materialinės žalos.
Saugokite žarnas nuo sulenkimo, susiaurėjimo,
tirpiklių ir aštrių briaunų. Žarnas laikykite atokiau nuo
karščio, alyvos ir besisukančių dalių. Pažeistą žarną
nedelsdami pakeiskite. Esant pažeistai maitinimo linijai,
suslėgto oro žarna gali pradėti daužytis – tokioje
situacijoje iškyla sužalojimo pavojus. Oro srauto sukeltos
dulkės ir drožlės gali sunkai sužaloti akis.
Pasirūpinkite, kad žarnų apkabos visada būtų tvirtai
užveržtos. Per neužveržtas arba pažeistas žarnų apkabas
suslėgtas oras gali nevaldomai išeiti.
3 609 929 C24 | (24.1.12)
Žmonių sauga
Būkite atidūs, sutelkite dėmesį į atliekamą darbą ir,
dirbdami su pneumatiniu įrankiu, vadovaukitės sveiku
protu. Nedirbkite su pneumatiniu įrankiu, jei esate
pavargę, vartojote alkoholio, narkotikų ar
medikamentų. Akimirksnio neatidumas dirbant su
pneumatiniu įrankiu gali tapti sunkių sužalojimų
priežastimi.
Dirbkite su asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir
visada užsidėkite apsauginius akinius. Naudojant
apsaugos priemones, pvz., respiratorių, neslystančius
saugius darbinius batus, apsauginį šalmą, klausos
apsaugos priemones, kaip to reikalauja darbdavys ar kaip
numatyta darbo ir sveikatos apsaugos direktyvose,
sumažėja susižalojimo pavojus.
Saugokitės, kad neįjungtumėte prietaiso atsitiktinai.
Prieš prijungdami pneumatinį įrankį prie oro tiekimo
sistemos, prieš jį pakeldami ar nešdami, įsitikinkite,
kad jis yra išjungtas. Jei nešdami pneumatinį įrankį pirštą
laikote ant įjungimo-išjungimo jungiklio arba įjungtą
pneumatinį įrankį prijungiate prie oro tiekimo sistemos,
gali įvykti nelamingas atsitikimas.
Prieš įjungdami pneumatinį įrankį, išimkite
reguliavimo įrankius. Reguliavimo įrankis, esantis sukioje
pneumatinio įrankio dalyje, gali sužeisti.
Nepervertinkite savo galimybių. Dirbdami patikimai
stovėkite ir visada išlaikykite pusiausvyrą. Tvirtai
stovėdami ir gerai išlaikydami pusiausvyrą, galėsite geriau
kontroliuoti pneumatinį įrankį netikėtose situacijose.
Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite plačių drabužių
ir papuošalų. Saugokite plaukus, drabužius ir pirštines
nuo judžių įrankio dalių. Laisvus drabužius, papuošalus,
ilgus plaukus judžios dalys gali įtraukti.
Jei yra numatyta galimybė prijungti dulkių nusiurbimo
ar surinkimo įrenginius, visada įsitikinkite, ar jie yra
prijungti ir ar tinkamai naudojami. Naudojant šią įrangą
sumažėja dulkių keliamas pavojus.
Neįkvėpkite išeinančio oro. Saugokite akis nuo oro
srauto, išeinančio iš pneumatinio įrankio, poveikio. Oro
sraute, išeinančiame iš pneumatinio įrankio, gali būti
vandens, alyvos, metalo dalelių ir nešvarumų iš
kompresoriaus. Tokios medžiagos gali pakenkti sveikatai.
Rūpestinga pneumatinių įrankių priežiūra ir naudojimas
Ruošiniui įtvirtinti ir atremti naudokite veržimo įrangą
arba spaustuvus. Laikydami ruošinį ranka arba prispaudę
ruošinį prie kūno, jūs negalėsite saugiai valdyti
pneumatinio įrankio.
Saugokite pneumatinį įrankį nuo perkrovos. Naudokite
konkrečiam darbui skirtą pneumatinį įrankį. Tinkamu
pneumatiniu įrankiu nurodytame galios intervale dirbsite
kokybiškiau ir saugiau.
Nenaudokite pneumatinio įrankio, kurio pažeistas
įjungimo-išjungimo jungiklis. Pneumatinis įrankis, kurio
negalima įjungti ar išjungti, yra pavojingas ir jį reikia
remontuoti.
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

0 607 160 series0 607 161 series0 607 153 series