Download  Print this page

Eesti - Bosch 0 607 154 Series Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-1540-001.book Page 263 Tuesday, January 24, 2012 12:34 PM

Eesti

Ohutusnõuded
Üldised ohutusnõuded suruõhutööriistade
kasutamisel
Enne tarvikute paigaldamist,
TÄHELEPANU
käitamist, parandamist,
hooldamist ja vahetamist, samuti enne suruõhutööriista
läheduses töötamist lugege läbi kõik juhised. Järgnevate
ohutusnõuete eiramise tagajärjeks võivad olla rasked
vigastused.
Hoidke ohutusnõuded hoolikalt alles ja edastage need
seadet kasutavale isikule.
Ohutus töökohal
Olge ettevaatlik – seadme kasutamise tõttu võivad
pinnad olla muutunud libedaks ning õhu- või
hüdraulikavoolikud võivad põhjustada komistamise
ohu. Libisemine, komistamine ja kukkumine on töökohal
tekkinud vigastuste peamised põhjused.
Ärge töötage suruõhutööriistaga plahvatusohtlikus
keskkonnas, kus leidub tuleohtlikke vedelikke, gaase
või tolmu. Tooriku töötlemisel võib tekkida sädemeid,
mille toimel tolm või aur süttib.
Suruõhutööriistaga töötamise ajal veenduge, et teised
inimesed on teie töökohast ohutus kauguses. Kui teie
tähelepanu juhitakse kõrvale, võite kaotada kontrolli
suruõhutööriista üle.
Suruõhutööriistade ohutus
Ärge suunake õhuvoogu kunagi iseenda ega teiste
isikute poole ja juhtige külm õhk kätest mööda.
Suruõhk võib tekitada raskeid vigastusi.
Kontrollige ühenduskohti ja juhtmeid. Kõik tarvikud,
muhvid ja voolikud peavad rõhu ja õhukoguse poolest
vastama tehnilistes andmetes toodud nõuetele. Liiga
madal rõhk kahjustab suruõhutööriista tööd, liiga kõrge
rõhk võib põhjustada varalist kahju ja vigastusi.
Vältige voolikute kokkumurdumist, kokkupigistamist,
kokkupuudet lahustite ja teravate servadega. Hoidke
voolikud eemal kuumusest, õlist ja pöörlevatest
osadest. Vigastatud voolik vahetage kohe välja.
Kahjustada saanud suruõhuvoolik võib õhku paiskuda ning
seeläbi seadme kasutajat vigastada. Ülespaiskuv tolm või
laastud võivad tekitada tõsiseid silmakahjustusi.
Veenduge, et voolikuklambrid on alati tugevasti kinni
pingutatud. Kinni pingutamata või kahjustatud
voolikuklambrite tõttu võib õhk voolikust kontrollimatult
välja pääseda.
Inimeste ohutus
Olge tähelepanelik, jälgige, mida Te teete, ning toimige
suruõhutööriistage töötades kaalutletult. Ärge
kasutage suruõhutööriista, kui olete väsinud või
narkootikumide, alkoholi või ravimite mõju all.
Bosch Power Tools
Hetkeline tähelepanematus suruõhutööriista kasutamisel
võib põhjustada raskeid vigastusi.
Kandke isikukaitsevahendeid ja alati kaitseprille.
Isikukaitsevahendite, näiteks hindamisteede kaitsemaski,
mittelibisevate turvajalatsite, kaitsekiivri või
kuulmiskaitsevahendite kasutamine vastavalt tööandja
juhistele või töö- ja tervisekaitse nõuetele vähendab
vigastuste ohtu.
Vältige juhuslikku töölerakendamist. Veenduge, et
suruõhutööriist on välja lülitatud, enne kui ühendate
selle õhuvarustusega, selle üles tõstate või seda
kannate. Kui hoiate suruõhutööriista kandmisel sõrme
lülitil (sisse/välja) või ühendate õhuvarustusega
sisselülitatud suruõhutööriista, võivad tagajärjeks olla
tööõnnetused.
Enne suruõhutööriista sisselülitamist eemaldage
reguleerimisvõtmed. Reguleerimistarvik, mis asub
suruõhutööriista pöörlevas osas, võib kaasa tuua
vigastusi.
Ärge hinnake ennast üle. Võtke stabiilne asend ja
säilitage kogu aeg tasakaal. Stabiilses asendis olles
saate suruõhutööriista ootamatutes olukordades paremini
kontrolli alla hoida.
Kandke sobivat riietust. Ärge kandke laiu riideid ega
ehteid. Hoidke juuksed, riided ja kindad eemal seadme
liikuvatest osadest. Laiad riided, ehted ja pikad juuksed
võivad jääda pöörlevate osade vahele.
Kui seadme külge saab paigalda tolmueemaldus- ja
tolmukogumisseadmeid, veenduge, et need on
paigaldatud ja et neid kasutatakse nõuetekohaselt.
Tolmueemaldusseadmete kasutamine vähendab tolmust
põhjustatud ohte.
Ärge hingake heitõhku vahetult sisse. Vältige heitõhu
sattumist silma. Suruõhutööriista heitõhk võib sisaldada
vett, õli, metalliosakesi ja kompressorist pärinevat
mustust. See võib kahjustada tervist.
Suruõhutööriistade nõuetekohane käsitsemine ja
kasutamine
Tooriku kinnitamiseks ja toestamiseks kasutage
kinnitusvahendeid või pitskruvi. Kui hoiate toorikut
käega kinni või surute seda vastu keha, ei saa te
suruõhutööriista ohutult juhtida.
Ärge avaldage suruõhutööriistale ülekoormust.
Kasutage konkreetseks tööks sobivat
suruõhutööriista. Sobiva suruõhutööriistaga on töö
ettenähtud võimsusvahemikus tõhusam ja ohutum.
Ärge kasutage suruõhutööriista, mille lüliti
(sisse/välja) on defektne. Suruõhutööriista, mida ei saa
enam sisse või välja lülitada, on ohtlik ja vajab
parandamist.
Enne tööriista seadistamist, tarvikute vahetamist ja
hoiulepanekut katkestage õhuvarustus. See
ettevaatusabinõu hoiab ära suruõhutööriista soovimatu
käivitumise.
Kasutusvälisel ajal hoidke suruõhutööriistu lastele
kättesaamatus kohas. Ärge laske suruõhuseadet
Eesti | 263
3 609 929 C24 | (24.1.12)

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

0 607 160 series0 607 161 series0 607 153 series