Download  Print this page

Română - Bosch 0 607 154 Series Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-1540-001.book Page 208 Tuesday, January 24, 2012 12:34 PM
208 | Română
Română
Instrucţiuni privind siguranţa şi
protecţia muncii
Instrucţiuni generale privind siguranţa şi
protecţia muncii pentru scule pneumatice
Citiţi toate instrucţiunile înainte
AVERTISMENT
de montare, exploatare, reparare,
întreţinere şi schimbare a accesoriilor cât şi înainte de a
lucra în apropierea sculei pneumatice. Nerespectarea
următoarelor instrucţiuni generale de siguranţă poate duce la
răniri grave.
Păstraţi în condiţii bune instrucţiunile de siguranţă şi
daţi-le operatorului.
Siguranţa şi protecţia muncii la postul de lucru
Fiţi atenţi la suprafeţele care ar putea deveni
alunecoase prin folosirea maşinii şi la pericolul de
împiedicare din cauza furtunului de aer sau a furtunului
hidraulic. Alunecarea, împiedicarea şi căderea sunt
cauzele principale la rănirilor de la postul de lucru.
Nu lucraţi cu scula pneumatică în mediu cu pericol de
explozie, în care se află lichide, gaze sau praf
inflamabil. La prelucrarea piesei de lucru se pot degaja
scântei care să aprindă praful sau vaporii.
Ţineţi spectatorii, copiii şi vizitatorii departe de postul
dumneavoastră de lucru atunci când folosiţi scula
pneumatică. Dacă atenţia vă este distrasă de alte
persoane puteţi pierde controlul asupra sculei
pneumatice.
Siguranţa sculelor pneumatice
Nu îndreptaţi niciodată fluxul de aer spre
dumneavoastră înşivă sau spre alte persoane şi dirijaţi
aerul rece în direcţie opusă mâinilor dumneavoastră.
Aerul comprimat poate provoca răniri grave.
Controlaţi racordurile şi conductele de alimentare.
Toate unităţile de întreţinere, cuplajele şi furtunurile
trebuie să fie dimensionate conform Datelor tehnice în
ceea ce priveşte presiunea şi debitul de aer. O presiune
prea mică afectează funcţionarea sculei pneumatice, o
presiune prea mare poate duce la pagube materiale şi
răniri.
Potejaţi furtunurile împotriva îndoirii, strangulărilor,
solvenţilor şi muchiilor ascuţite. Feriţi furtunurile de
căldură, ulei şi componente care se rotesc. Schimbaţi
imediat un furtun deteriorat. O conductă de alimentare
defectă poate face furtunul pneumatic să lovească
necontrolat şi să provoace răniri. Praful sau aşchiile
ridicate în aer pot cauza vătămări grave ale ochilor.
Aveţi grijă ca brăţările de furtun să fie întotdeaune bine
strânse. Brăţările de furtun care nu sunt bine strânse sau
sunt deteriorate pot lăsa aerul să scape necontrolat.
3 609 929 C24 | (24.1.12)
Siguranţa persoanelor
Fiţi atenţi, aveţi grijă la ceea ce faceţi şi procedaţi
raţional atunci când lucraţi cu o sculă pneumatică. Nu
folosiţi scula pneumatică atunci când vă aflaţi sub
influenţa drogurilor, alcoolului sau a medicamentelor.
Un moment de neatenţie în timpul folosirii sculei
pneumatice poate duce la răniri grave.
Purtaţi echipament personal de protecţie şi
întotdeauna ochelari de potecţie. Folosirea
echipamentului personal de protecţie ca mască de
protecţie a respiraţiei, încălţăminte de siguranţă,
antiderapantă, cască de protecţie sau protecţie auditivă
conform indicaţiilor angajatorului dumneavoastră sau
conform cerinţelor normelor de securitate şi protecţie a
muncii, reduce riscul vătămărilor corporale.
Evitaţi o punere în funcţiune accidentală. Asiguraţi-vă
că scula pneumatică este oprită înainte de a o racorda
la instalaţia de alimentare cu aer, de a o prinde sau de a
o transporta. Dacă, în timpul transportului sculei
pneumatice, ţineţi degetul pe întrerupătorul pornit/oprit
sau dacă racordaţi scula pneumatică deja pornită la
instalaţia de alimentare cu aer, se pot produce accidente.
Îndepăraţi cheile de reglare înainte de a porni scula
pneumatică. O cheie de reglare aflată într-o componentă a
sculei pneumatice care se roteşte, poate provoca răniri.
Nu vă supraevaluaţi. Adoptaţi o poziţie stabilă şi
păstraţi-vă echilibrul în orice moment. O poziţie stabilă
şi o postură corporală adecvată vă vor permite să
controlaţi mai bine scula pneumatică în situaţii
neaşteptate.
Purtaţi îmbrăcăminte adecvată. Nu purtaţi haine largi
sau bijuterii. Ţineţi părul, îmbrăcămintea şi mănuşile
departe de piesele aflate în mişcare. Îmbrăcămintea
largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în piesele aflate
în mişcare.
Dacă pot fi montate echipamente de aspirare şi
colectare a prafului, asiguraţi-vă că acestea sunt
racordate şi pot fi utilizate corect. Utilizarea acestor
echipamente reduce pericolele cauzate de praf.
Nu inspiraţi direct aerul uzat. Evitaţi să vă intre aerul
uzat în ochi. Aerul uzat eliminat de o sculă pneumatică
poate conţine apă, ulei, particule de metal şi impurităţi din
compresor. Acestea pot cauza vătămări ale sănătăţii.
Manevrarea şi utilizarea atentă a sculelor pneumatice
Folosiţi dispozitive de prindere sau o menghină pentru
a fixa sau sprijini scula pneumatică. Dacă fixaţi piesa de
lucru cu mâna sau dacă o apăsaţi cu corpul, nu veţi putea
manevra în condiţii de siguranţă scula pneumatică.
Nu suprasolicitaţi scula pneumatică. Folosiţi scula
pneumatică destinată lucrării dumneavoastră. Cu o
sculă pneumatică potrivită lucraţi mai bine şi mai sigur în
domeniul de putere specificat.
Nu folosiţi o sculă pneumatică dacă are întrerupătorul
pornit/oprit defect. O sculă pneumatică, care nu mai
poate fi pornită sau oprită, este periculoasă şi trebuie
reparată.
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

0 607 160 series0 607 161 series0 607 153 series