Download  Print this page

Tiøng Vi·t - Bosch 0 607 154 Series Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-1540-001.book Page 358 Tuesday, January 24, 2012 12:34 PM
358 | Tiøng Vi·t
Tiøng Vi·t
C¯c Nguy›n TÄc An Toμn
Nguy›n TÄc An Toμn Chung Dμnh Cho
Dông Cô N⁄n Khfl
Trõëc khi lÄp {◊t, vŸn hμnh, s¥a
C~NH B|O
chùa, bΩo tr‡ vμ thay phô ki·n
cóng nhõ trõëc khi lμm vi·c g÷n dông cô n⁄n khfl,
xin vui làng {ãc vμ tuÉn theo t`t cΩ mãi hõëng
dÿn. Khäng thúc hi·n theo c¯c lìi cΩnh b¯o an toμn
sau {Éy cß thÚ bÔ tçn thõêng nghi›m trãng.
Giù l"i t`t cΩ c¯c hõëng dÿn {Ú tham khΩo vÖ
sau, vμ t"o {iÖu ki·n cho ngõìi vŸn hμnh sÇn cß
{Ú s¥ dông.
Khu vúc lμm vi·c an toμn
Lõu û {øn c¯c bÖ m◊t cß thÚ trí n›n trên trït,
ph¯t sinh t» vi·c s¥ dông m¯y, vμ c¯c nguy
hiÚm do v`p phΩi dông cô n⁄n khfl hay vài ång
thòy lúc. Trït chÉn, v`p vμ t⁄ ng' lμ c¯c lû do
chflnh gÉy tçn thõêng í nêi lμm vi·c.
Khäng vŸn hμnh dông cô n⁄n khfl í mäi trõìng
ch¯y nç, ch≠ng h"n nhõ nêi cß ch`t láng dÆ
ch¯y, khfl gas hay r¯c. Trong khi lμm vi·c vëi vŸt
gia cäng, c¯c tia l¥a bÄn ra cß thÚ lμm r¯c bÄt l¥a
hay ngÏn khßi.
Giù cho trÑ em vμ ngõìi {öng g÷n c¯ch xa
khái nêi lμm vi·c còa b"n trong khi vŸn hμnh
dông cô n⁄n khfl. Sú m`t tŸp trung v‡ nhùng
ngõìi kh¯c cß thÚ gÉy cho b"n m`t sú kiÚm so¯t
dông cô n⁄n khfl.
Sú an toμn vëi dông cô n⁄n khfl
Khäng bao giì {õïc hõëng th≠ng lu≥ng hêi
vμo chflnh ngõìi b"n hay ngõìi kh¯c g÷n b›n,
vμ {õa hêi l"nh tr¯nh khái tay b"n. Hêi n⁄n cß
thÚ gÉy ra c¯c tçn thõêng nghi›m trãng.
KiÚm tra c¯c c¯c ph÷n {`u nåi vμ {õìng cung
c`p hêi. T`t cΩ c¯c bé bΩo tr‡, bé nåi, vμ vài ång
phΩi {¯p öng c¯c {◊c tflnh kþ thuŸt dõëi h‡nh thöc
¯p su`t vμ khåi lõïng khfl. |p su`t qu¯ th`p lμm
suy giΩm sú ho"t {éng còa dông cô n⁄n khfl; ¯p
su`t qu¯ cao cß thÚ lμm hõ h"i vŸt li·u vμ gÉy tçn
thõêng cho chflnh m‡nh.
BΩo v· vài ång khäng bÔ thÄt nÏt, nghfin, dung
mäi lμm tan, c¯c c"nh b⁄n. Giù vài ång c¯ch xa
nhi·t, d÷u, vμ c¯c bé phŸn xoay. Thay ngay vài
ång bÔ hõ háng. Mét {õìng cung c`p hêi bÔ
háng cß thÚ gÉy vài ång khfl n⁄n vung vÿy vμ cß
thÚ gÉy tçn thõêng cho chflnh m‡nh. Bôi bÔ d`y
3 609 929 C24 | (24.1.12)
tung hay c¯c mΩnh vôn cß thÚ gÉy tçn thõêng
mÄt.
BΩo {Ωm k‹p {μn h≥i vàng luän luän {õïc siøt
thŸt ch◊t. K‹p {μn h≥i vàng bÔ hõ h"i cß thÚ lμm
m`t kiÚm so¯t hêi tho¯t ra ngoμi.
An toμn c¯ nhÉn
Giù tÜnh t¯o, biøt râ b"n {ang lμm g‡, vμ suy x⁄t
hïp lû khi s¥ dông dông cô n⁄n khfl. Khäng
{õïc s¥ dông dông cô n⁄n khfl khi {ang m·t
mái hay {ang bÔ Ωnh hõíng còa ch`t gÉy
nghi·n, rõïu, hay dõïc ph¤m. Mét tho¯ng m`t
tŸp trung trong khi vŸn hμnh dông cô n⁄n khfl cß
thÚ gÉy tçn thõêng cho chflnh m‡nh.
S¥ dông trang thiøt bÔ bΩo hé c¯ nhÉn. Luän
luän mang kflnh bΩo v· mÄt. Mang trang thiøt bÔ
bΩo hé c¯ nhÉn – nhõ lμ m◊t n" phàng hêi {éc,
giμy an toμn chång trõït, mó bΩo hé hay bΩo v·
thflnh gi¯c – theo sú chÜ {"o còa chò s¥ dông lao
{éng còa b"n hay tuÉn theo c¯c {iÖu khoΩn y›u
c÷u {åi vëi cäng vi·c vμ sú bΩo v· söc kháe, lμm
giΩm nguy cê gÉy tçn thõêng cho chflnh m‡nh.
Ngæn ng»a m¯y khíi {éng b`t ngì. BΩo {Ωm
dông cô n⁄n khfl {' {õïc tÄt trõëc khi nåi vμo
ngu≥n cung c`p hêi, nh`c m¯y l›n hay di
chuyÚn m¯y. Khi ngßn tay còa b"n ng¯ng tr›n
cäng tÄc TÄt/Mí khi di chuyÚn dông cô n⁄n khfl
hay khi nåi dông cô n⁄n khfl vμo ngu≥n cung c`p
hêi khi m¯y {ang {õïc mí, tai n"n cß thÚ xΩy ra.
Th¯o b`t cö dông cô {iÖu chÜnh nμo ra trõëc
khi cho dông cô n⁄n khfl ho"t {éng. Ch‡a v◊n {ai
åc hay ch‡a v◊n càn gÄn dflnh trong bé phŸn quay
còa dông cô n⁄n khfl cß thÚ gÉy tçn thõêng cho
chflnh m‡nh.
Khäng {õïc vëi. Giù tõ thø {öng thflch hïp vμ
cÉn bÅng trong mãi lÏc. [iÖu nμy lμm vi·c {iÖu
khiÚn dông cô n⁄n khfl {õïc tåt hên trong c¯c t‡nh
huång b`t ngì.
˙n m◊c phñ hïp. Khäng m◊c qu÷n ¯o réng
thñng th‡nh hay mang trang söc. Giù tßc, qu÷n
¯o vμ gæng tay còa b"n c¯ch xa c¯c bé phŸn
chuyÚn {éng. Qu÷n ¯o réng thñng th‡nh, {≥
trang söc hay tßc dμi cß thÚ bÔ qu`n vμo c¯c bé
phŸn chuyÚn {éng.
Nøu thiøt bÔ cß thiøt kø cho ph÷n nåi c¯c thiøt
bÔ hÏt bôi vμ thiøt bÔ thu gom, bΩo {Ωm c¯c bé
phŸn nμy {õïc {`u nåi vμ s¥ dông {Ïng c¯ch.
S¥ dông thiøt bÔ hÏt bôi cß thÚ lμm giΩm c¯c nguy
hiÚm li›n quan {øn bôi.
Khäng {õïc hflt trúc tiøp khfl thΩi. Tr¯nh khäng
{Ú mÄt phä tr÷n vëi khfl thΩi. Khfl thΩi còa dông
cô n⁄n khfl cß thÚ chöa nõëc, d÷u, mΩnh vôn kim
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

0 607 160 series0 607 161 series0 607 153 series