Download  Print this page

Latviešu - Bosch 0 607 154 Series Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-1540-001.book Page 273 Tuesday, January 24, 2012 12:34 PM
Latviešu
Drošības noteikumi
Vispārējie drošības noteikumi pneimatiskajiem
instrumentiem
Pirms pneimatiskā instrumenta
BRĪDINĀJUMS
uzstādīšanas, darbināšanas,
remonta, apkalpošanas un piederumu nomaiņas, kā arī
pirms darba pneimatiskā instrumenta tuvumā izlasiet un
ievērojiet visus norādījumus. Tālāk sniegto drošības
noteikumu neievērošanas dēļ strādājošā persona var gūt
nopietnus savainojumus.
Uzglabājiet drošības noteikumus un nododiet tos
strādājošajai personai.
Drošība darba vietā
Sekojiet, lai virsma, uz kuras stāvot notiek darbs ar
instrumentu, nebūtu slidena, kā arī veiciet pasākumus,
lai tiktu novērstas paklupšanas briesmas, kājai
aizķeroties aiz pneimatiskās vai hidrauliskās šļūtenes.
Paslīdēšana, paklupšana un kritieni ir galvenie faktori, kas
izraisa savainojumu rašanos darba vietā.
Nestrādājiet ar pneimatisko instrumentu
sprādzienbīstamās vietās, kur atrodas viegli degoši
šķidrumi, gāzes vai putekļi. Apstrādes gaitā nereti rodas
dzirksteles, kas var aizdedzināt viegli degošos putekļus vai
tvaikus.
Lietojot pneimatisko instrumentu, neļaujiet
nepiederošām personām un jo īpaši bērniem tuvoties
darba vietai. Citu personu klātbūtne var novērst lietotāja
uzmanību, kā rezultātā var tikt zaudēta kontrole pār
pneimatisko instrumentu.
Pneimatisko instrumentu drošība
Nevērsiet saspiestā gaisa plūsmu pret sevi vai citu
personu virzienā un aizvadiet auksto gaisa strūklu
prom no rokām. Saspiestais gaiss var radīt nopietnus
savainojumus.
Kontrolējiet pneimatiskos savienojumus un saspiestā
gaisa pievadcaurules. Visām kondicionēšanas ierīcēm,
savienojumiem un šļūtenēm jābūt paredzētām gaisa
spiedienam un jānodrošina gaisa plūsma, kas norādīta
tehniskajos parametros. Ja saspiestā gaisa spiediens ir
pārāk zems, tiek traucēta pneimatiskā instrumenta
normāla funkcionēšana, bet pārāk augsts spiediens var
sabojāt materiālās vērtības un radīt savainojumus.
Nepieļaujiet šļūteņu saliekšanu vai saspiešanu,
sargājiet tās no saskaršanās ar ķīmiskajiem
šķīdinātājiem un asām šķautnēm. Sargājiet šļūtenes no
karstuma, eļļas un rotējošām mašīnu daļām.
Nekavējoties nomainiet bojātās šļūtenes. Bojāta gaisa
pievadšļūtene var plīst, radot pneimatisku triecienu, kas
var izraisīt savainojumus. Nekontrolētā gaisa plūsmā ar
lielu ātrumu pārvietojas putekļi un skaidas, kas var radīt
smagus acu savainojumus.
Bosch Power Tools
Nodrošiniet, lai šļūteņu apskavas vienmēr būtu stingri
savilktas. Nepietiekoši savilktas vai bojātas šļūteņu
apskavas var būt par cēloni nekontrolējamai gaisa
noplūdei.
Personiskā drošība
Strādājot ar pneimatisko instrumentu, esiet vērīgs,
nezaudējiet modrību un rīkojieties saskaņā ar veselo
saprātu. Nelietojiet pneimatisko instrumentu, ja
jūtaties noguris vai atrodaties alkohola, narkotiku vai
medikamentu ietekmē. Lietojot pneimatisko
instrumentu, pat viens neuzmanības mirklis var kļūt par
cēloni nopietnam savainojumam.
Lietojiet individuālos darba aizsardzības līdzekļus un
vienmēr nēsājiet aizsargbrilles. Individuālo darba
aizsardzības līdzekļu, piemēram, putekļu maskas,
neslīdošu apavu un aizsargķiveres vai ausu aizsargu
pielietošana atbilstoši darba devēja ieteikumiem, kā arī
darba drošības un veselības aizsardzības priekšrakstiem
samazina savainojumu rašanās risku.
Nepieļaujiet instrumenta patvaļīgu ieslēgšanos. Pirms
pneimatiskā instrumenta pievienošanas gaisa
spiedientīklam vai atvienošanas no tā, kā arī pirms
pārnešanas pārliecinieties, ka tas ir izslēgts. Turot
pirkstu uz ieslēdzēja pneimatiskā instrumenta pārnešanas
laikā, kā arī, pievienojot ieslēgtu pneimatisko instrumentu
gaisa spiedientīklam, viegli var notikt nelaimes gadījums.
Pirms pneimatiskā instrumenta ieslēgšanas izņemiet
no tā regulējošos rīkus. Regulējošais rīks, kas
pneimatiskā instrumenta ieslēgšanas brīdī atrodas kādā no
tā kustīgajām daļām, var radīt savainojumu.
Darba laikā izvairieties ieņemt neērtu vai nedabisku
ķermeņa stāvokli. Vienmēr ieturiet stingru stāju un
centieties saglabāt līdzsvaru. Stabils, veicamā darba
raksturam atbilstošs ķermeņa stāvoklis atvieglo
pneimatiskā instrumenta vadību neparedzētās situācijās.
Izvēlieties darbam piemērotu apģērbu. Darba laikā
nenēsājiet platas drēbes un rotaslietas. Netuviniet
matus, apģērba daļas un aizsargcimdus kustīgajām
daļām. Vaļīgas drēbes, rotaslietas un gari mati var
ieķerties un tikt ievilkti kustīgajās daļās.
Ja instrumenta konstrukcija ļauj tam pievienot ārējo
putekļu uzsūkšanas un/vai uzkrāšanas ierīci, sekojiet,
lai tā būtu pievienota un tiktu pareizi lietota. Lietojot
šādas ierīces, samazinās putekļu kaitīgā ietekme uz
strādājošās personas veselību.
Tieši neieelpojiet izstrādāto gaisu. Nepieļaujiet, lai
izstrādātā gaisa plūsma nonāktu acīs. Pneimatisko
instrumentu izstrādātais gaiss var saturēt ūdens tvaikus,
eļļu, kā arī metāla daļiņas un netīrumus, kas kopā ar gaisu
pienāk no kompresora. Šo sastāvdaļu ieelpošana var
nodarīt kaitējumu veselībai.
Latviešu | 273
3 609 929 C24 | (24.1.12)

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

0 607 160 series0 607 161 series0 607 153 series