Download  Print this page

Türkçe - Bosch 0 607 154 Series Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-1540-001.book Page 133 Tuesday, January 24, 2012 12:34 PM
Türkçe
Güvenlik Talimat
Haval Aletler İçin Genel Güvenlik Talimat
Montaj, işletme, onar m, bak m, aksesuar
UYARI
değiştirme işlerine ve haval aletinin
yak n nda çal şmaya başlamadan önce bütün uyar ve
aç klamalar okuyun ve bunlara uyun. Aşağ daki güvenlik
talimat hükümlerine uyulmad ğ takdirde ciddi yaralanmalara
neden olunabilir.
Bu güvenlik talimat n güvenli bir yerde saklay n ve
kullan c ya verin.
Çal şma yeri güvenliği
Makinenin kullan m sonucu kayganlaşabilecek
yüzeylere ve hava veya hidrolik hortumuna tak larak
tökezleme tehlikelerine dikkat edin. Kayma, tökezleme
ve düşmeler çal şma yerindeki yaralanmalar n temel
nedenidir.
Haval aletle, yan c s v lar n, gazlar n veya tozun
bulunduğu patlama olas l ğ olan ortamlarda
çal şmay n. Aletle çal ş rken tozu veya buharlar
tutuşturabilecek k v lc mlar oluşabilir.
Haval aleti kullan rken izleyicileri, çocuklar ve
ziyaretçilerinizi çal şma yerinden uzak tutun. Başkalar
dikkatinizi dağ tacak olursa haval aletin kontrolünü
kaybedebilirsiniz.
Haval aletlerin güvenliği
Hava ak m n hiçbir zaman kendinize veya başkalar na
doğrultmay n ve soğuk havay ellerinizi etkilemeyecek
biçimde uzaklaşt r n. Bas nçl hava ciddi yaralanmalara
neden olabilir.
Bağlant lar ve besleme hatlar n kontrol edin. Bütün
bak m birimleri, kavramalar ve hortumlar bas nç ve hava
miktar aç s ndan teknik verilere uygun olarak tasarlanm ş
olmal d r. Çok düşük bas nç haval aletin performans n
düşürür, çok yüksek bas nç ise maddi hasara ve
yaralanmalara neden olabilir.
Hortumlar k r lmaya, daralmaya, çözücü maddelere ve
keskin kenarl nesnelere karş koruyun. Hortumlar s
kaynaklar ndan, yağdan ve dönen parçalardan uzak
tutun. Hasar gören bir hortumu hemen değiştirin.
Kusurlu bir besleme hatt bas nçl hava hortumunun
savrulmas na ve yaralanmalara neden olabilir. Çal şma
yerinde uçuşan toz veya talaşlar ciddi göz rahats zl klar na
neden olabilirler.
Hortum kelepçelerinin her zaman iyice s k l olmas na
dikkat edin. İyi s k lmam ş veya hasarl hortum kelepçeleri
havan n kontrol d ş kaçmas na neden olabilirler.
Kişilerin güvenliği
Dikkatli olun, ne yapt ğ n za dikkat edin ve haval aletle
makul biçimde çal ş n. Yorgunsan z veya haplar n,
aklolün veya diğer ilaçlar n etkisi alt ndaysan z haval
aleti kullanmay n. Haval aleti kullan rken bir anl k
dikkatsizlik ciddi yaralanmalara neden olabilir.
Bosch Power Tools
Kişisel koruyucu donan m kullan n ve her zaman
koruyucu gözlük tak n. İşvereninizin talimat na veya
çal şma ve sağl k yönetmeliğinin gereklerine uygun olarak
kullanacağ n z solunum maskesi, kaymayan iş ayakkab lar ,
koruyucu kask veya kulakl k gibi kişisel koruyucu donan m
yaralanma tehlikesini azalt r.
Aletin yanl şl kla çal şmamas için gerekli önlemleri
al n. Haval aleti hava beslemesine bağlamadan,
kald rmadan veya taş madan önce kapal olduğundan
emin olun. Haval aleti taş rken parmağ n z açma/kapama
şalteri üzerinde olursa veya haval aleti aç k durumda hava
beslemesine bağlarsan z kazalara neden olabilirsiniz.
Haval aleti çal şt rmadan önce ayarlama aletlerini
uzaklaşt r n. Haval aletin dönen parças nda
bulunabilecek bir ayar aleti yaralanmalara neden olabilir.
Kendinize fazla güvenmeyin. Duruşunuzun güvenli
olmas na dikkat edin ve her zaman dengenizi koruyun.
Duruşunuz ve vücut pozisyonunuz güvenli olursa haval
aleti beklenmedik durumlarda daha iyi kontrol edersiniz.
Uygun giysiler kullan n. Bol giysiler giymeyin ve tak
takmay n. Saçlar n z , giysilerinizi ve eldivenlerinizi
haraketli parçalardan uzak tutun. Bol giysiler, tak lar
veya uzun saçlar hareketli parçalar taraf ndan tutulabilir.
Aletinize toz emme ve tutma donan mlar
tak labiliyorsa, bunlar n bağlanm ş olduğundan ve
doğru kullan ld ğ ndan emin olun. Bu donan mlar n
kullan lmas tozdan kaynaklanan tehlikeleri azalt r.
At k havay doğrudan solumay n. At k havan n
gözlerinize gelmesinden kaç n n. Haval aletin at k havas
kompresörden gelen su, yağ, metal parçac klar ve kirler
içerebilir. Bunlar sağl ğa zararl d r.
Haval aletlerle dikkatli çal şma
İş parças n sabit tutmak veya desteklemek için germe
donan mlar veya bir mengene kullan n. İş parças n
elinizle tutarsan z veya bedeninize dayarsan z haval aleti
güvenli biçimde kullanamazs n z.
Haval aleti aş r ölçüde zorlamayan. Yapacağ n z işe
uygun haval aleti kullan n. Uygun haval aletle belirtilen
performans alan nda daha iyi ve daha güvenli çal ş rs n z.
Açma/kapama şalteri ar zal haval aletleri
kullanmay n. Aç l p kapanamayan bir haval alet
tehlikelidir ve onar lmal d r.
Aletin kendinde ayarlama işlerine başlamadan,
aksesuar değiştirmeden veya aleti uzun süre
kullanmamak üzere kald rmadan önce hava
beslemesini kesin. Bu önlemler haval aletin yanl şl kla
çal şmas n önler.
Kullan m d ş ndaki haval aletleri çocuklar n
erişemeyeceği bir yerde saklay n. Kullan m n
bilmeyen veya bu güvenlik talimat n okumayan
kişilerin haval aletle çal şmas na izin vermeyin.
Deneyimsiz kişiler taraf ndan kullan ld klar nda haval
aletler tehlikelidir.
Türkçe | 133
3 609 929 C24 | (24.1.12)

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

0 607 160 series0 607 161 series0 607 153 series