Download  Print this page

Таймерді орнату; Шам қосу/өшіру функциясын пайдалану - Philips AC2887 User Manual

Hide thumbs
Also See for AC2887
User manual - 166 pages
User manual - 62 pages
User manual - 119 pages

Advertisement

Қолмен
Желдеткіштің қажетті жылдамдығын
таңдау үшін желдеткіш жылдамдығы
түймесін түртіңіз (p-сурет).
Турбо (t)
Турбо режимінде құрылғы ең жоғарғы
жылдамдықта пайдаланылады.
Турбо режимін (t) таңдау үшін желдеткіш
жылдамдығы түймесін
(o-сурет).
Таймерді орнату
Ескертпе
• Таймер функциясы тек AC2887 үшін
қолданылады.
Таймермен құрылғыны белгіленген сағат
бойы жұмыс істейтін етіп орнатуға болады.
Орнатылған уақыт өткенде құрылғы
автоматты түрде өшеді.
Құрылғы жұмыс істеуі керек сағатты
таңдау үшін
таймер түймесін қайта-
қайта басыңыз (q-сурет).
" Таймерде 1, 4 немесе 8 сағат
аралықтары орнатылған.
Таймерді ажырату үшін
экранда «--" белгішесі көрсетілгенше түртіңіз.
Ескертпе
• Егер таймер бір рет орнатылса, таймерді
келесі пайдаланған кезде алдыңғы орнату
уақытынан басталады.
22
KK
түртіңіз
таймер түймесін
Шам қосу/өшіру
функциясын пайдалану
Ескертпе
• Шам өшіру функциясы тек AC2887 үшін
қолданылады.
Шам өшіру түймесімен ауа сапасы
шамын, дисплей экранын және функция
индикаторларын қажетінше қосуға немесе
өшіруге болады.
1
Шам өшіру түймесі
ауа сапасы шамы өшеді.
2
Шам өшіру түймесі
ауа сапасы шамы өшеді. Дисплей экраны
және функция индикаторлары қосулы
қалып, экранда « " көрсетіледі.
3
Шам өшіру түймесін
түртсеңіз, барлық шамдар қайта жанады.
бір рет басылса,
қайта басылса,
үшінші рет

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: