Download Print this page

Kenwood Smoothie SB260 series Instructions And Recipes Manual page 86

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Inden brugsanvisningen læses, foldes forsiden med illustrationerne ud
Du kan bruge din Smoothie blender
til at lave lækre og nærende kolde
drikke. Den er let at anvende og
Smoothie drikken kan hældes
direkte op i en kop eller et glas. Vi
har også inkluderet en omrører, der
kan være en hjælp ved blandingen.
Bag på vejledningen findes nogle
opskrifter, men de praktiske
markeringer på blenderglasset gør
det let for dig at blande ingredienser
efter eget valg. Du kan brug
kombinationer af frugt og yoghurt
(både frisk og frossen), is isterninger,
juice og mælk.
før Kenwood-apparatet tages i
brug
Læs denne brugervejledning nøje og
opbevar den i tilfælde af, at du får
brug for at slå noget op i den.
Fjern al emballage og mærkater.
sikkerhed
Sluk og tag stikket ud:
før du monterer og afmonterer
dele
efter brug
før rengøring
Lad aldrig motordelen, kablet eller
stikket blive våde.
Hold hænder og redskaber, bortset
fra omrøreren, ude af blenderglasset,
når det står på motordelen.
Brug aldrig en beskadiget maskine.
Få den efterset og repareret. Se
under 'service'.
Brug aldrig uautoriseret tilbehør.
Lad aldrig maskinen være uden
opsyn når den er tændt.
Når Smoothie blenderen tages af
motordelen, skal du vente til knivene
er standset helt.
Brug kun Smoothie blenderen med
låget og omrører på plads.
Brug aldrig omrøreren, med mindre
låget er sat på blenderglasset.
Blenderen kan også anvendes til at
lave suppe, men man må kun
blende kolde ingredienser.
Dansk
Vær altid forsigtig når du håndterer
knivenheden, og undgå at berøre de
skarpe knive under rengøring.
Brug kun din Smoothie blender med
den medfølgende knivenhed.
Sørg altid for at bruge din Smoothie
blender på en sikker, tør og jævn
overflade.
Maskinen må aldrig placeres på eller
i nærheden af et varmt elektrisk
komfur eller gaskomfur, eller et sted
hvor den kunne komme i kontakt
med varmt udstyr.
SB270 serien
Vigtigt – Kanten forneden på
blenderglasset er monteret
under fabrikation og der skal
ikke foretages forsøg på at
fjerne det.
Misbrug af din Smoothie blender kan
forårsage personskade.
Dette apparat er ikke tilsigtet brug af
personer (inklusiv børn) med
reducerede fysiske, sansemæssige
eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kendskab, undtagen hvis
de er blevet vejledt eller givet
instrukser i brugen af apparatet af en
person, der er ansvarlig for deres
sikkerhed.
Børn bør overvåges for at sikre, at
de ikke leger med apparatet.
Anvend kun apparatet til
husholdningsbrug. Kenwood påtager
sig ikke erstatningsansvar, hvis
apparatet ikke anvendes korrekt eller
disse instruktioner ikke følges.
før stikket sættes i
stikkontakten
Kontrollér at strømforsyningen svarer
til den, der fremgår af maskinens
bund.
Denne anordning er i
overensstemmelse med EC-
direktivet 2004/108/EC om
elektromagnetisk forligelighed og
EU-regulativ nr.1935/2004 fra
27/10/2004 om materialer, der
tilsigtes at få kontakt med fødevarer.
86

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Smoothie sb270 series