Download Print this page

Kenwood Smoothie SB260 series Instructions And Recipes Manual page 51

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
rengöring av kranen
Demontera kranen från bägaren och
placera kranen i varmt vatten med
diskmedel med ventilen öppen
Diska ordentligt, skölj och torka.
Diska och torka bägaren och
montera tillbaka kranen. Se till att
tätningen är korrekt placerad på
bägaren
.
demontering av kranen
1 Skruva loss tappningsspaken från
kranens huvuddel
den genomskinliga plastkåpan
från enheten.
2 Diska delarna, skölj och torka
noggrant.
3 Återmontera enheten i omvänd
ordning.
service och kundtjänst
Om sladden är skadad måste den av
säkerhetsskäl bytas ut av
KENWOOD eller av en auktoriserad
KENWOOD-reparatör.
Om du behöver hjälp med:
att använda apparaten eller
service eller reparationer
Kontakta återförsäljaren där du
köpte apparaten.
Konstruerad och utvecklad av
Kenwood i Storbritannien.
Tillverkad i Kina.
.
. Ta inte bort
VIKTIG INFORMATION FÖR
KORREKT BORTSKAFFNING AV
PRODUKTEN I
ÖVERENSSTÄMMELSE MED EU-
DIREKTIV 2002/96/EG.
När produktens livslängd är över får
den inte slängas i hushållssoporna. Den
kan överlämnas till lokala myndigheters
avfallssorteringscentraler eller till en
återförsäljare som ger denna service.
När du avfallshanterar en
hushållsmaskin på rätt sätt undviker du
de negativa konsekvenser för miljön
och hälsan som kan uppkomma vid
felaktig avfallshantering. Du möjliggör
även återvinning av materialen vilket
innebär en betydande besparing av
energi och tillgångar.
51

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Smoothie sb270 series