Download Print this page

Servis A Údržba - Kenwood Smoothie SB260 series Instructions And Recipes Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
3 Ponechte ji oschnout v obrácené
poloze, mimo dosah dětí.
nádoba, víko, víčko a míchadlo
Omyjte ručně, opláchněte v čisté
vodě a potom osušte.
čištění kohoutu
Sejměte sestavu kohoutu z
mixovací nádoby a potom ponořte s
otevřeným ventilem do horké
mýdlové vody
opláchněte a osušte. Omyjte a
osušte mixovací nádobu a znovu
namontujte kohout tak, aby bylo
těsnění na mixovací nádobě
správně nasazeno
rozebrání kohoutu
1 Odšroubujte páčku kohoutu z těla
. Nedemontujte
kohoutu
průsvitný plastový kryt ze
sestavy.
2 Součásti omyjte, opláchněte a
osušte.
3 Obrácením výše uvedeného
postupu kohout znovu sestavte.
servis a údržba
Pokud by došlo k poškození
napájecího kabelu, tak je z
bezpečnostních důvodů nutné
nechat napájecí kabel vyměnit od
firmy KENWOOD nebo od
autorizovaného servisního technika
firmy KENWOOD.
Pokud potřebujete pomoc:
se způsobem použití výrobku,
s jeho údržbou nebo s opravami,
obraťte se na tu prodejnu, kde jste
výrobek koupili.
Zkonstruováno a vyvinuto
společností Kenwood ve Velké
Británii.
Vyrobeno v Číně.
. Důkladně omyjte,
.
INFORMACE KE SPRÁVNÉMU
ZPŮSOBU LIKVIDACE TOHOTO
VÝROBKU PODLE SMĚRNICE
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A
RADY 2002/96/ES
Po ukončení doby provozní životnosti
se tento výrobek nesmí likvidovat
společně s domácím odpadem.
Výrobek se musí odevzdat na
specializovaném místě pro sběr
tříděného odpadu, zřizovaném
městskou správou anebo prodejcem,
kde se tato služba poskytuje.
Pomocí odděleného způsobu likvidace
elektrospotřebičů se předchází vzniku
negativních dopadů na životní
prostředí a na zdraví, ke kterým by
mohlo dojít v důsledku nevhodného
nakládání s odpadem, a umožňuje se
recyklace jednotlivých materiálů při
dosažení významné úspory energií a
surovin.
Pro zdůraznění povinnosti tříděného
sběru odpadu elektrospotřebičů je
výrobek označený symbolem
přeškrtnutého odpadkového koše.
104

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Smoothie sb270 series